Navigator
Regulamentul DPPD

 


 

MINISTERUL EDUCAȚIEI CERCETĂRII ȘI INOVĂRII

UNIVERSITATEA DE ARTE TÎRGU-MUREȘ

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC (D.P.P.D.)

 


 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

 

I. DISPOZIȚII GENERALE

1. Activitatea Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, numit în continuare D.P.P.D. se desfășoară conform reglementărilor Regulamentului de organizare și funcționare transmise prin Ordinul ministrului învățământului nr. 5398 / 11.02.1994, completate cu cele ale ordinelor nr. 4356/11.07.1996 și nr. 4343/17.06.2005, a Ordinului nr. 4316/3.06.2008 și a reglementărilor interne ale U.A.

2. Înființarea Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic în Universitatea de Artă Teatrală din Tîrgu-Mureș a avut loc la începutul anului universitar 1993-1994 prin Ordinul ministrului învățământului nr. 5398 / 11.02.1994, sub denumirea de Seminar Pedagogic Universitar, la nivelul centrului universitar Tîrgu-Mureș, structură care din 1996 poartă denumirea de Departament pentru Pregătirea Personalului Didactic (Ordinul Ministrului Învățământului nr. 4356/11.07.1996) și funcționează la nivelul tuturor specializărilor universității.

3. Conducerea operativă a Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic din universitatea noastră este asigurată de Colegiul Senatului, alegerea acestuia făcându­se conform metodologiei privind desfășurarea alegerilor în instituțiile de învățământ superior.

4. D.P.P.D. este o structură de sine stătătoare începând cu 1 octombrie 2009 și este subordonat Colegiului Senatului Universității.

 

II. STATUT, MISIUNE, OBIECTIVE

5. Misiunea D.P.P.D. este de a asigura pregătirea și perfecționarea pedagogică, psihologică, metodică a studenților și a absolvenților din învățământul superior care optează pentru profesiunea de cadru didactic. În acest scop, Departamentul organizează programul de studii în vederea obținerii certificatului de absolvire a D.P.P.D., care permite exercitarea profesiei didactice, conform art. 68. din Legea învățământului nr. 84/1995. De asemenea, organizează activitățile de perfecționare a pregătirii de specialitate, psihopedagogice și metodice a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar. Aceasta are trei componente principale:

a) pregătirea inițialăpentru profesiunea didactică a studenților și, după caz, a absolvenților învățământului universitar, în vederea dobândirii competențelor și a atestării oficiale necesare pentru ocuparea posturilor didactice în învățământul preuniversitar și universitar;

b) formarea continuă și perfecționarea pregătirii personalului didactic, prin programe de formare sau perfecționare periodică, precum și prin organizarea cursurilor de pregătire și a examenelor de obținere a definitivatului și a gradelor didactice de către personalul didactic din învățământul preuniversitar

c) cercetarea științifică, teoretică și aplicativă, în domeniul științelor educației, în concordanță cu necesitățile de perfecționare a procesului de învățământ și cu perspectivele de evoluție a învățământului și a științelor educației pe plan național și european.

6. Principalele obiectiveale Departamentului sunt: formarea competențelor didactice ale studenților și absolvenților de învățământ superior care optează pentru cariera didactică; asigurarea pregătirii inițiale a viitoarelor cadre didactice în cadrul „modulului pedagogic”, parcurs în perioada studiilor universitare sau postuniversitare; dezvoltarea abilităților pedagogice ale cadrelor didactice cuprinse în sistemul de perfecționare; asigurarea formării și perfecționării continuea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și universitar prin propunerea de programe de formare continuă a personalului didactic (pentru obținerea definitivării în învățământ, a gradului didactic II, a gradului didactic I, pentru perfecționarea periodică și alte programe de formare); implementarea soluțiilor de modernizare a învățământului și de sprijinire a reformei acestuia; promovarea cercetării științifice fundamentale și aplicative în domeniu; desfășurarea de cercetări științifice în domeniu, pe diverse teme educaționale de interes național și european; diseminarea informației pedagogice și a rezultatelor cercetărilor științifice întreprinse; încurajarea și susținerea demersurilor de autoperfecționarepedagogică teoretică și practică a cadrelor didactice; promovarea principiului educației permanente.

7. Absolvenții studiilor universitare care au finalizat programul de studii psihopedagogice de 30 de credite, corespunzător nivelului de certificare pentru profesia didactică, obțin Certificatul de absolvire a D.P.P.D., Nivelul I, care le acordă dreptul de a ocupa posturi didactice în învățământul preuniversitar obligatoriu. Certificatul de absolvire a modulului psihopedagogic, Nivelul I, se eliberează de către DPPD, în conformitate cu regimul actelor de studii.

8. În cadrul Universității de Arte din Tîrgu-Mureș, D.P.P.D. este o instituție distinctă, abilitată să asigure pregătirea pedagogică, psihologică și metodică a studenților și absolvenților care optează pentru profesia didactică.

a)     Acesta funcționează în baza unui regulament aprobat de Senatul Universității de Arte și are planuri de învățământ distincte, unitare pe țară, stabilite de Ministerul Educației și Cercetării.

b)    Studenții și absolvenții de învățământ superior care optează pentru profesia de cadru didactic sunt obligați să participe la activitățile organizate de D.P.P.D.

c)    Pregătirea studenților în cadrul Departamentului se realizează în regimul activităților didactice facultative. 

d)    Modulul de psihopedagogie al D.P.P.D.-ului este obligatoriu pentru studenții Facultății de Muzică, specializarea Pedagogie Muzicală și este facultativ  pentru celelalte specializări ale universității.

e)     În perspectivă, D.P.P.D. va cuprinde studenții din toți anii universitari (anii II, III nivel licență; anii I, II nivel de studii masterat universitar), care optează pentru profesiunea de cadru didactic. Departamentul va realiza profesionalizarea și  perfecționarea pedagogică și în formă comasată, la sfârșitul studiilor pentru absolvenți ai învățământului superior, în formulă postuniversitară.

f)     Notele obținute la disciplinele cuprinse în planul de învățământ al D.P.P.D. nu se iau în calculul mediei de bursă a studentului; cu toate acestea, un student nu poate primi bursă dacă nu e integralist și la disciplinele studiate în cadrul D.P.P.D.-ului.

g)      Planul de învățământ al D.P.P.D.-ului este unic pe plan național - șase discipline obligatorii și practica pedagogică (sem. 5, 6).

 

III. ATRIBUȚII

9. D.P.P.D. este o structură universitară abilitată să asigure pregătirea și perfecționarea pedagogică, psihologică și metodică a studenților și a absolvenților de învățământ superior care optează pentru profesiunea de cadru didactic sau care sunt cadre didactice în învățământul preuniversitar.

10. Departamentul realizează profesionalizarea și perfecționarea pedagogică în raport cu planuri de învățământ unice la nivel național, aprobate de M.Ed.C., indiferent de forma de organizare a activității de parcurgere a acestora: eșalonată pe ani de studii, comasată la sfârșitul studiilor pentru absolvenți ai învățământului superior, în formulă postuniversitară.

11. Conceput ca o instituție specializată pentru profesionalizarea și perfecționarea pedagogică a institutorilor și profesorilor, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic are următoarele atribuții:

a) coordonarea unitară a activităților privind concepția, conținutul și metodologia specifică pregătirii în profesia de cadru didactic, reflectate în planurile de învățământ ale facultăților, în programele analitice și în activitățile didactice de curs, seminar și de practică pedagogică; atingerea unor niveluri ridicate de performanță și eficiență, în concordanță cu standardele moderne ale profesiunii;

b) implementarea soluțiilor de modernizare a învățământului și de sprijinire a reformei acestuia, ca efect al ameliorării profesionalizării pedagogice a viitoarelor cadre didactice, precum și ca transfer direct de informații și de experiență între cadrele didactice universitare din structura departamentului și profesorii din școlile de aplicație, unde studenții efectuează practică pedagogică;

c) organizarea activităților de perfecționare a pregătirii de specialitate (psihopedagogice și metodice) a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar; în acest context se înscriu și organizarea și desfășurarea examenelor de definitivat, gradul II și gradul I, conform metodologiei Ministerului Educației și Cercetării;

d) promovarea cercetării științifice fundamentale și aplicative, în domeniu, prin publicații, contracte de cercetare, consultanță, sesiuni științifice, editarea de cursuri, manuale, îndrumătoare didactice etc.

e) DPPD organizează activități de perfecționare a pregătirii de specialitate, psihopedagogice și metodice a cadrelor didactice din UA, Tg. Mureș.

f) DPPD organizează îndrumarea și controlul practicii pedagogice la nivelul Universității; practica pedagogică se va desfășura în școli cu program normal (nu în școli de profil), deoarece studenții vor deveni cadre didactice pentru elevi de gimnaziu, care studiază conform curriculumului național, unitar și obligatoriu. 

 

III. ORGANIZARE, PERSONAL DIDACTIC ȘI DE CONDUCERE

12. DPPD constituie o entitate academică și profesională distinctă, formată din cadre didactice reprezentând cele trei domenii de bază ale curriculumului menționat (psihologie, pedagogie și didactica specialității – muzică, arta spectacolului, scenografie).

13. Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic este subordonat Colegiului Senatului Universității de Arte din Târgu-Mureș.

14. Structura organizatorică a D.P.P.D. se stabilește de Senatul Universității, în raport cu volumul și gradul de complexitate ale activitaților psihologice, pedagogice, și metodice desfășurate, precum și cu perspectivele acestuia de dezvoltare.

15. Organizarea D.P.P.D. s-a stabilit în ședința Senatului U.A.T. din data de 17 februarie 2009, cu condiția aprobării de către A.R.A.C.I.S., în urma depunerii dosarului de autoevaluare.

16. Conducerea departamentului este asigurată de un director, numit prin hotărâre  a Colegiului Senatului universității  și de Șefii liniilor de studiu, aleși prin vot pentru un mandat de patru ani și validați de Colegiul Senatului universității. Alegerea organelor de conducere se face potrivit prevederilor Cartei universitare. Atribuțiile conducerii departamentului: coordonarea întregii activități a departamentului; gestionarea planului de învățământ; repartizarea orelor la catedrele colaboratoare; avizarea și semnarea certificatelor acordate absolvenților D.P.P.D.-ului și cadrelor didactice perfecționate prin grade didactice; avizarea comisiilor de examene pentru gradele didactice.

17. Personalul didactic al Departamentului poate avea întreaga gamă de funcții didactice specifice învățământului superior (profesor universitar, conferențiar universitar, lector universitar, asistent universitar, preparator universitar) și este format din specialiști cu studii superioare în psihologie, pedagogie, sociologie, informatică și diferite specializări (pentru didactica specialității și practica pedagogică). Numărul posturilor pe grade didactice universitare se stabilește prin Statul de funcțiuni al personalului didactic. Posturile didactice care nu sunt ocupate cu personal titular sunt considerate vacante și pot fi ocupate prin concurs. Cadrele didactice de didactica specialității au o dublă subordonare, atât față de Departament, cât și față de catedrele de specialitate de care aparțin. Cadrele didactice implicate în pregătirea psihopedagogică a viitoarelor cadre didactice stabilesc orarul activităților aferente Departamentului, de comun acord cu reprezentanții facultăților.

18. D.P.P.D. funcționează pe baza principiului sistemului de credite academice transferabile. Pentru disciplinele sale se repartizează un număr de 30 credite.

19. Personalul didactic auxiliar și cel administrativ este cel al universității. Personalul auxiliar și cel administrativ al Departamentului este dimensionat de către Colegiul Senatului Universității în funcție de necesități și normele legale în vigoare.

20. Secretariatul universității, conform fișelor posturilor, ține evidența studenților, registrele matricole, cataloagele, foile matricole.

21. Posturile didactice vacante de didactica specialității și practica pedagogică se pot ocupa numai de candidați care au predat anterior minimum 2-3 ani în învățământ și îndeplinesc celelalte condiții de concurs.

22. Baza materială a Departamentului este alcatuită din spații pentru studiu din cadrul Universității, dotate cu mijloace materiale adecvate studiului. Conducerea Universității de Arte din Tîrgu-Mureș asigură înzestrarea Departamentului cu literatură de specialitate, cu aparatură specifică de pregătire, inclusiv mijloace moderne de informatizare, comunicare și multiplicare.

 

IV. CONȚINUTUL ȘI DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE

23. Admiterea studenților la cursurile de profesionalizare pedagogică organizate de D.P.P.D. se face pe baza unui interviu pentru evitarea școlarizării unor persoane aflate în imposibilitate fizică sau psihică de a profesa în învățământ.

24. Pregătirea studenților pentru profesia de cadru didactic se realizează în regimul activităților didactice opționale. Studenții și absolvenții care optează pentru profesia de cadru didactic sunt obligați să parcurgă toate activitățile din planul de învățământ al Departamentului.

25. Disciplinele psihopedagogice și metodice, activitățile practice, numărul de ore afectat și eșalonarea acestora pe semestre, sunt menționate în Planul de învățământ, care este obligatoriu pentru toți studenții care au optat pentru activitățile Departamentului.

26. Programul de studii pentru obținerea certificatului de absolvire este structurat pe două niveluri: nivelul I se va efectua în cursul semestrelor ciclului universitar de licență, iar nivelul II se va efectua după obținerea diplomei de licență.

27. Desfășurarea activităților prevăzute în planul de învățământ al Departamentului și aprecierea rezultatelor obținute de studenți se fac potrivit Regulamenului didactic și de activitate profesională a studenților din UA Tg. Mureș.

28. Înscrierile la activitățile organizate de D.P.P.D. au loc în fiecare an, între 15 septembrie și 15 octombrie.

29. Pot opta pentru activitățile D.P.P.D. studenții înmatriculați în anul I.

30. Pentru absolvenții unei facultăți care doresc să obțină dreptul de a profesa în învățământ, activitățile Departamentului vor fi comasate în regim de învățământ postuniversitar, cu durată de 1 an, susținut prin taxe de la cursanți. Cursanții sunt obligați să efectueze toate activitățile prevăzute în planul de învățământ al Departamentului.

31. Absolvirea nivelului I se finalizează cu obținerea unei adeverințe de absolvire, eliberată de D.P.P.D. și avizată de Rectoratul UA din Tg. Mureș, iar a nivelului II se finalizează cu obținerea certificatului de absolvire, care asimilează și înlocuiește adeverința de absolvire eliberată anterior.

32. Persoanele care nu parcurg nivelurile I și II pe durata ciclurilor de studii universitare de licență se pot înscrie ulterior la activitățile D.P.P.D. organizate în regimul cursurilor postuniversitare.

33. Modulul Psihopedagogic organizat în regim de curs postuniversitar are structură modulară, independentă de structura anului universitar stabilită. .

34. Pentru disciplinele opționale din cadrul nivelului I, oferta cuprinde minimum 2 discipline, iar studenții care au parcurs în cadrul nivelului I una dintre disciplinele opționale, vor selecta, atunci când vor parcurge nivelul II, una dintre celelalte discipline disponibile în pachetul respectiv.

35. Absolvenții nivelului I, care nu se încadrează în învățământ până la parcurgerea nivelului II, au obligația de a efectua, în cadrul nivelului II, un stagiu de 42 de ore de practică pedagogică.

36. Activitatea didactică se desfășoară pe baza unor planuri de învățământ unice la nivel național.

37. Pregătirea studenților se realizează în regimul activităților didactice facultative pentru studenții Facultății de Teatru și obligatorii pentru Facultatea de Muzică, cu precizarea că cei care optează pentru profesiunea de cadru didactic sunt obligați să parcurgă toate activitățile din planul de învățământ al D.P.P.D.

38. Practica pedagogică se organizează pe grupe de 10-12 studenți, în unitățile de învățământ preuniversitar care au statut de „unități școlare de aplicație”, conform cerințelor și exigențelor metodologiei în vigoare a Universității de Arte din Tîrgu-Mureș, pentru specializările din cadrul Facultății de teatru (Artele spectacolului și Teatrologie).

39. Desfășurarea activităților prevăzute în planul de învățământ al D.P.P.D. și aprecierea rezultatelor obținute de studenți se fac potrivit Cartei și a prevederilor Regulamentului privind activitatea profesională a studenților din U.A..

 

V. ACTIVITĂȚI  FINANCIARE

 

40. Resursele financiare din taxele de studii se utilizează integral de către universitate în conformitate cu Legea învățământului republicată (1999), art. 170, paragraful 3, adică fără vărsăminte la bugetul de stat și fără afectarea alocațiilor de la bugetul de stat.

41. Taxa de studiu se achită în prima lună din fiecare semestru. Persoanele care doresc amânarea sau eșalonarea achitării taxei, sunt obligate să solicite acest lucru la începutul semestrului, printr-o cerere vizată de directorul D.P.P.D.

42.  Taxa de studiu pentru studenții înscriși la activitățile D.P.P.D. se stabilește în fiecare an de Senatul Universității și se poate plăti semestrial.

43.  Remunerarea cadrelor didactice se face pe baza statelor de funcții aprobate de Colegiul Senatului Universității, cu respectarea normativelor în vigoare.

44.   Efectuarea cheltuielilor pentru dezvoltarea bazei materiale (dotări, deplasări etc) se vor face doar după asigurarea integrală a fondurilor necesare cheltuielilor prioritare ale D.P.P.D-ului pentru: activități didactice, elaborare și multiplicare de cursuri.

 

VI. DISPOZIȚII FINALE

 

45.     Prevederile acestui Proiect de Regulament nu contravin legislației în vigoare a Universității de Arte din  Tîrgu Mureș.

46.       Prezentul Regulament a fost supus aprobării în ședința Colegiului Senatului Universității de Arte din data de 28 octombrie 2009 și va intra în vigoare începând cu această dată.

47.       Regulamentul D.P.P.D.-ului, va fi aprobat în ședința Senatului, va căpăta statut de Regulament și va fi făcut public.

48.      Studenții și absolvenții vor primi regulamentul și vor certifica, prin semnătură, pe contractul de studii, cunoașterea și angajamentul respectării acestuia.

Calendar

© copyright UAT 2019
created by Smartsoft