Navigátor
Küldetésnyilatkozat

AZ EGYETEM KÜLDETÉSE


Jelenleg a Művészeti Egyetem színész-, bábszínész-, rendező-, mozgásművészet, színháztudomány-, zenepedagógia- és látványtervezés,  szakokon nyújt alap- és mesterfokú képzést, román és magyar nyelven képez szakembereket. Ugyanakkor az Egyetem doktorátusi iskolával is rendelkezik, biztosítva az ennek megfelelő tudományos oktatást is. Az Egyetem mindezek mellett előadó intézmény is - rendelkezik egy színházi, valamint  egy épülőben lévő bábszínházi előadóteremmel - művészeti és  szervezési szempontból professzionális színházi évadok helyszíne. Így tehát a Művészeti Egyetem vállalt  küldetésének legfőbb irányelvei a következők:
 
a. Az egyetemi alap-, mesteri és doktori képzés megszervezése, a színház- zene- és képzőművészeti alkotók és tudományos kutatók folyamatos oktatásának biztosítása a permanens művelődés és oktatás igényét megfogalmazó, tudásalapú társadalom minőségi elvárásaival összehangoltan;
b. Támogatja az egyetem oktatóinak és diákjainak az országos és nemzetközi követelményeknek megfelelő színházművészeti, zenei és képzőművészeti alkotói- és kutatási tevékenységét.
c. Művelődési, nyelvi és felekezeti kölcsönhatásoktól áthatott multikulturális keretet biztosít, egyenlő feltételeket teremtve ezáltal a román és magyar tannyelvű felkészülés, alkotás és kutatás számára.
d. Helyi, regionális és országos szinten hatékonyan részt vesz a közösség nevelését, kulturális és társadalmi fejlődését szolgáló tevékenységekben.


A művészeti oktatás döntő mértékben vokacionális jellegű. A sajátos alkotói nyelv és formaérzék kialakítása azonban nagyarányú intellektuális alapozást is igényel. Szaktól és tannyelvtől függetlenül olyan készségek és ismeretek kialakítását nyújtja  az egyetem, amelyek biztosítani tudják a végzősök állandó szakmai fejlődését. Ilyen értelemben, a képzés didaktikai célkitűzései a következők:
a. A  színpadi művészetek szak (színművészet, színpadi rendezés, bábművészet, mozgásművészet szakirányok) esetében az alapképzés célja olyan, megfelelő színházi műveltségű, értékes rendezők és színművészek képzése, akik  felkészültek a színpadi, film- és televíziós előadások megrendezésére, illetve ezek szerepeinek eljátszására. A képzés feladata a hallgatók tehetségének, művészi érzékenységének és kifejező eszköztárának fejlesztése. Az oktatás a színpadi  alkotótevékenység követelményeinek megfelelő szakmai-intellektuális műveltség elsajátítását is biztosítja.
b. A színháztudományi szak (kulturális menedzsment, színházi kritika) alapképzésének célja olyan széleskörűen művelt színházi szakemberek képzése, akiknek jártassága lehetővé teszi szakemberi integrálódásukat a színházi alkotómunka, a színikritika, a színháztudományi kutatás és  oktatás, valamint a média közegébe.
c. A zenepedagógia alapképzés célja – a hallgatók szakmai képességeinek és készségeinek a leendő oktatói-nevelői pálya követelményeivel jól összehangolt fejlesztése révén – megfelelő zenei műveltséggel rendelkező tanárok kiképzése.
d. A látványtervezői szak olyan szintű vizuális-művészeti alapképzést nyújt diákjainak, amely későbbi látványtervezői- és rendezvényszervezői alkotásaikhoz szükséges képességek elsajátítását biztosítja számukra. Az oktatás a diákok képességeinek fejlesztését, művészi személyiségük kibontakozását hivatott segíteni, illetve biztosítja a látványtervezői alkotótevékenység követelményeinek megfelelő színházi-intellektuális műveltség elsajátítását.
e. A magyar és román nyelven egyaránt működő színházművészet mesteri program olyan megfelelő színházi műveltségű, értékes román és magyar színművészek képzését biztosítja, akik egyaránt felkészültek a színpadi, zenei, film- és televíziós szerepek eljátszására. E cél elérése végett nagy hangsúlyt fektetnek a színházművészeti szakismeretek elsajátítására, a kreatív színpadi gondolkodás, a verbális- és nonverbális kifejezési módozatok fejlesztésére az előadások színrevitelekor. Fontos célkitűzés a színházi szerepek megformálásához szükséges tanulmányok elsajátítása, a színpadra állítási folyamat különböző, a szövegtől a színpadig eljutó fázisainak a  kidolgozása a próbák és a nyilvános előadások során; a drámai szereplők színpadi  alakításának megformálása, az előadói képességek és hajlamok fejlesztése, a rendezőkkel, látványtervezőkkel, színházi kisegítő személyzettel való együttdolgozás szabályainak megismerése és kipróbálása, a színpadi viselkedés, a színreviteli folyamat, valamint az előadások során alkalmazandó viselkedési normák elsajátítása, illetve  a színházművészetre vonatkozó kortárs elméletek alaptémáinak bemutatása, a diákok általános műveltségének fejlesztése, a kortárs drámairodalom megismerésének elmélyítése; a színházművészet tanulmányozásához és tudományos kutatásához szükséges szakmai kompetenciák és intellektuális képességek kifejlesztése; a színházművészet tudományos kutatásához szükséges elemzési és kutatási módszerek elsajátítása.
f. A színházi tanulmányok tematikájú doktori iskola a felsőfokú képesítéssel rendelkező színházi szakemberek továbbképzését, illetve színházi kultúrájuk kiteljesítését tűzte ki célul. E képzés megadja végzősei számára a lehetőséget, hogy aktívan bekapcsolódhassanak akár a színházi alkotómunkába,  akár a színházi jelenségek tudományos kutatásába, a színikritikai tevékenyégbe vagy a színházi oktatásba. 

 

A marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen folyó oktatás elválaszthatatlan a művészi alkotótevékenységtől és a tudományos kutatástól.

a. A színművészeti alkotómunka terén az Egyetem – az alkotói szabadság szellemében – feltételeket biztosít, a Stúdió gyakorlószínházban előadások bemutatására, egyes alternatív darabokat is beleértve; évente színházi évadot szervez, a végzős diákok társulataival  hazai és külföldi színházi fesztiválokon vesz részt, saját alapokból és saját szállítóeszközökkel biztosítva a részvevők utaztatását mind a belföldi, mind a külföldi kiszállásokra.
b. A tudományos kutatás terén az Egyetem ösztönzi a művészi jelenségek tanulmányozását, beleértve a színész- és zenepedagógia kérdéseit is. E célból tudományos ülésszakokat szervez, és a marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Kiadója (UAT Press) révén szakkönyveket, jegyzeteket jelentet meg, valamint egy színháztudományi periodikát, a Symbolont; az egyetem támogatja oktatói és hallgatói részvételét a művészi és tudományos élet hazai és nemzetközi megnyilvánulásain.

Naptár

© copyright UAT 2018
created by Smartsoft