Navigator
Misiunea universitatii

MISIUNEA UNIVERSITĂȚII

 

     În prezent, Universitatea de Arte din Târgu Mureș pregătește, la nivelul ciclurilor de licență și masterat, specialiști în artele spectacolului, actori de teatru dramatic și de teatru de animație, regizori de teatru, teatrologi, profesori de muzică și scenografi, în limbile română și maghiară. Universitatea de Arte este instituție organizatoare de doctorat, asigurând pregătirea științifică universitară superioară în domeniul teatrului. Totodată, Universitatea este o instituție de spectacole cu o sală de teatru dramatic și o sală de teatru de animație, în construcție, cu stagiuni teatrale desfășurate în condiții artistice și organizatorice profesioniste. Ca urmare, misiunea asumată de Universitatea de Arte din Târgu Mureș se concentrează pe următoarele:
a. Organizarea studiilor universitare de licență, masterat și doctorat și asigurarea perfecționării procesului de formare a creatorilor și specialiștilor în domeniul artelor teatrale, muzicale și al artelor plastice la nivelul cerințelor calitative ale unei societăți bazate pe cunoaștere, cultură și educație continuă.
b. Promovarea activităților creative ale cadrelor didactice și ale studenților în domeniul artelor teatrale, muzicale și al artelor plastice, precum și a cercetării universului artistic, în concordanță cu cerințele circuitului național și internațional de valori.
c. Asigurarea unui cadru de interferențe multiculturale, multi¬lingvistice și interconfesionale, în vederea predării, învățării, creației și cercetării în limbile română și maghiară, în condiții de egalitate.
d. Participarea la dezvoltarea locală, regională și națională prin implicarea efectivă a activităților desfășurate în viața culturală și educațională a comunității.


    Învățământul artistic are un caracter preponderent vocațional. Formarea limbajului și a structurilor creative implică însă și însușirea unei culturi intelectuale vaste. Indiferent de specializare sau de limba de studiu, se asigură formarea unor deprinderi și însușirea unor cunoștințe care să permită evoluția profesională neîntreruptă a absolvenților. Obiectivele didactice, gândite în spiritul acestui principiu, sunt următoarele:
a. La specializarea artele spectacolului (actorie, regie, păpuși și marionete, coregrafie) obiectivul studiilor de licență constă în formarea unor regizori și actori de valoare, cu o cultură teatrală adecvată, pregătiți pentru a regiza spectacole teatrale și de a interpreta roluri în spectacole teatrale, muzicale, de animație, de televiziune și în filme. Se urmărește cultivarea talentului studenților, formarea personalității lor artistice, dezvoltarea mijloacelor lor expresive. Se asigură însușirea unei culturi teatrale și intelectuale adecvate cerințelor creației scenice.
b. În cazul specializării teatrologie (management cultural, jurnalism teatral), la nivelul studiilor de licență se urmărește formarea unor oameni de teatru cu o cultură teatrală temeinică și cu un nivel cultural complex, care să permită integrarea lor în procesul creației scenice, în critica teatrală, în cercetarea fenomenului teatral, în învățământul teatral și în media.
c. Programul de studiu de licență pedagogie muzicală, urmărește formarea unor profesori de muzică cu o temeinică cultură muzicală, dezvoltarea deprinderilor și aptitudinilor practice ale studenților – complex de factori necesari pentru realizarea unui profil didactico-pedagogic performant.
d. Misiunea didactică a studiilor de licență de scenografie și eveniment artistic se concentrează în asigurarea unei pregătiri vizual-artistice temeinice în vederea formării competențelor cerute de realizarea lucrărilor de scenografie și de proiectarea unor evenimente artistice. Se urmărește cultivarea talentului studenților, formarea personalității lor artistice și însușirea unei culturi teatrale și intelectuale adecvate cerințelor creației scenice.
e. Misiunea programului de studiu de masterat arta actorului și arta actorului în limba maghiară constă în formarea unor actori de valoare, cu o cultură teatrală adecvată, pregătiți pentru a interpreta caractere dramatice în spectacole teatrale, muzicale, de televiziune și în filme în limbile română și maghiară. În acest scop se urmărește: aprofundarea cunoștințelor de specialitate în domeniul artei actorului, dezvoltarea gândirii scenice creative, a mijloacelor de expresie vocală și corporală în procesul montării scenice a spectacolelor; aprofundarea studiilor privind conceperea personajelor dramatice, experimentarea fazelor procesului creației scenice și a etapelor parcurse de actor de la text la spectacol în procesul repetițiilor scenice și prezentării publice a spectacolelor; cultivarea capacităților de întruchipare scenică a personajelor dramatice, exersarea aptitudinilor și deprinderilor interpretative în condițiile pregătirii și prezentării spectacolelor publice; cunoașterea și experimentarea normelor de conlucrare cu regizorii, scenografii, precum și cu personalul de servire a scenei; însușirea disciplinei scenice, a normelor de conduită în colectivele de creație teatrală în procesul montării și prezentării spectacolelor publice; prezentarea temelor și opțiunilor de bază ale gândirii teoretice contemporane privind arta actorului; dezvoltarea culturii intelectuale a studenților, aprofundarea cunoașterii literaturii dramatice contemporane; formarea competențelor profesionale și consolidarea abilităților intelectuale specifice studierii și cercetării științifice a artei actorului; însușirea unor metode și procedee de analiză și de cercetare științifică a artei actorului.
f. Obiectivele studiilor de doctorat în domeniul teatral sunt concentrate asupra formării unor oameni de teatru cu o calificare academică superioară prin desăvârșirea culturii lor teatrale, care să le permită integrarea eficientă în procesul creației teatrale, în cercetarea științifică a fenomenelor teatrale, în critica teatrală, în învățământul teatral.


     Activitatea didactică din Universitatea de Arte este inseparabilă de creația artistică și de cercetarea științifică:
a. În domeniul creației teatrale, universitatea sprijină activitatea artistică a cadrelor didactice și asigură condiții, în spiritul libertății de creație, în vederea realizării unor spectacole artistice, inclusiv a unor spectacole alternative pe scena Teatrului Studio; universitatea organizează anual o stagiune teatrală, participă cu trupe ale Teatrului Studio la festivaluri teatrale interne și internaționale, asigurând și transportul persoanelor implicate în prezentarea spectacolelor, atât la deplasările interne, cât și la deplasările externe, în regim propriu cu mijloacele de transport persoane aflate în proprietatea universității.
b. În domeniul cercetării științifice, universitatea stimulează studiul fenomenelor artistice, inclusiv a problemelor pedagogiei teatrale și muzicale. În aceste scopuri se organizează sesiuni științifice, se tipăresc, prin Editura Universității de Arte (UATPress) din Târgu-Mureș, cărți de specialitate, cursuri, precum și revista științifică cu apariție periodică, Symbolon; totodată se susține participarea cadrelor didactice și a studenților la manifestări artistice și științifice naționale și in-ternaționale.


Rector,

Conf.univ.dr. Gáspárik Attila

Calendar

© copyright UAT 2019
created by Smartsoft