Navigator
Regulament Alumni

     Universitatea de Artă Teatrală (în continuare: Universitatea) a elaborat următorul Regulament  în scopul de a crea  formele instituționale pentru păstrarea legăturilor cu foști studenți, cadre didactice, angajați și artiști colaboratori ai Universității și ale instituțiilor ale căror urmaș de drept este Universitatea.


DISPOZIȚII GENERALE
1. §
(1) Studenții, cadrele didactice, cercetătorii și artiștii care au avut legături contractuale sau instituționale cu Universitatea sau instituțiile ale căror urmaș de drept este Universitatea și se înregistrează conform prezentului Regulament în scopul menținerii legăturilor, vor deveni membrii ALUMNI.
(2) Prezentul Regulament se referă la
a) membrii ALUMNI;
b)  Consiliul ALUMNI și membrii acestora;
c) Secretarul ALUMNI;
d) Biroul de Proiecte ALUMNI;
e) Responsabilii ALUMNI ai secțiilor și facultăților;

 

 

Scopul  Organizației ALUMNI
2. §
(1) Scopul Organizației ALUMNI:
a) construirea, consolidarea și susținerea tradițiilor universitare și a legăturilor cu foști studenți, cadre didactice, cercetători, artiști ai Universității și ai instituțiilor ale căror urmaș de drept este Universitatea; 
b) stabilirea și consolidarea legăturilor între foști și actuali studenți, cadre didactice, cercetători;
c) organizarea unor proiecte culturale, științifice, sportive;
d) atragerea de fonduri financiare și suport financiar pentru susținerea activității Organizației Alumni, pentru realizarea scopurilor acesteia și pentru realizarea celor mai importante obiective ale programului de dezvoltare instituțional în vigoare, în acest scop menținerea legăturilor cu Fundația Prospero sau alte organizații de același profil;
(2) În vederea realizării obiectivelor mai sus amintite, Organizația ALUMNI
a) informează în mod regulat foștii și actualii studenți, cadre didactice, cercetători și artiști ai Universității despre diversele programe;
b) asigură folosirea fondurilor financiare în scopurile preconizate de donatori, sponzori.

 

 

Structura organizatorică ALUMNI

Organizația ALUMNI
3. §
(1) Organizația ALUMNI este organizată pe secții, facultăți și catedre conform organigramei Universității. 
(2) Responsabilii ALUMNI ai fiecărei secții colaborează între ei și țin legătura cu Secretarul ALUMNI pentru organizarea diferitelor servicii.
(3)Secțiile colaborează cu Secretarul ALUMNI în vederea atragerii de noi membrii. 
4. §
(1) Foștii studenți, cadre didactice, cercetători, artiști vor deveni membrii ai organizațiilor ALUMNI ale secțiilor odată cu înregistrarea lor centrală la Secretarul Alumni. 

 

Consiliul ALUMNI
5. §
(1) Consiliul  ALUMNI (în cele ce urmează: Consiliul) este organul de conducere principială al Organizației ALUMNI.
(2) Președintele Consiliului ALUMNI este Rectorul în funcție al Universității.
(3) Din Consiliu mai face parte Președintele Universității și câte un membru pe secție,  din ariile de pregătire enumerate la punctul  (4)
 (4) Membru al Consiliului poate fi orice persoană devotată activității Organizației ALUMNI care a demonstrat excelență în una din următoarele arii de activitate:
a) arta teatrală
b) știința și istorie teatrală
c) muzică și pedagogie muzicală
d) arta plastică și arta vizuală

6. §
(1) Membrii Consiliului sunt numiți de Rector – în urma consultărilor cu Președintele Universității și cu șefii de catedre – pentru o perioadă de patru ani. Membrii Consiliului pot fi numiți de mai multe ori consecutiv.
(2) Numirea membrilor Consiliului încetează
a) la încheierea perioadei de patru ani;
b) prin demisie;
c) prin retragerea numirii.
7. §
Membrii Consiliului au dreptul de a-și prezenta demisia scrisă. Demisia se depune la Secretarul ALUMNI. Funcția de membru al Consiliului încetează în termen de 15 zile de la înregistrarea documentului.
8. §
În cazul în care un membru al Consiliului acționează împotriva intereselor și obiectivelor Organizației, nu își onorează sarcinile sau se comportă într-un mod incompatibil cu spiritualitatea Universității, Rectorul are dreptul de a retrage numirea sa, după consultarea conducătorului secției vizate.
9. §
(1) Sarcinile membrilor Consiliului ALUMNI:
a) reprezentarea varietății Universității;
b) elaborarea strategiei Organizației ALUMNI;
c) identificarea posibililor susținători, colaborarea cu susținătorii, elaborarea procedurilor care să asigure utilizarea corespunzătoare a fondurilor atrase, conform legilor și regulamentelor financiare și condițiilor de taxare;
d) învestigarea în cazul excluderii unui membru și luarea deciziei de excludere;
e) învestigarea în cazul revocării numirii unui membru al Consiliului Alumni și luarea deciziei de revocarea.
(2) Consiliul se reunește de două ori pe ani. Cu ocazia întrunirilor se scriu procese verbale.
Deciziile luate de Consiliu se materializează în hotăriri. Secțiile și catedrele vor primi hotăririle Consiliului ALUMNI în scopul colaborării.
(3) Membrii Consiliului nu vor fi remunerați pentru activitatea lor.

 

Biroul de proiecte ALUMNI
10.§
(1) Biroul de proiecte ALUMNI (În continuare Biroul de proiecte) este organul responsabil pentru funcționarea operativă a Organizațiai ALUMNI, care desfășoară în acest scop următoarele activități:
a) coordonează programele ALUMNI;
b) participă la elaborarea, organizarea și desfășurarea programelor ALUMNI;
c) corelează programele ALUMNI ale secțiilor.
(2) Președintele Biroului de proiecte este Rectorul sau persoana desemnată de Rector. Membrii Biroului de Proiecte sunt persoanele delegate de secții și de Asociația Studenților.
(3) Biroul de proiecte are un program regulat de întruniri. La aceste întruniri, membrii Biroului raportează despre evenimentele recente și elaborează strategia și proiectele de program pentru perioada următoare.

 

Secretariatul ALUMNI
11. §
(1) Secretarul ALUMNI este numit de Rector din cadrul Secretariatului Universității. 
(2) Activitățile și sarcinile care revin Secretarului ALUMNI vor fi desfășurate și îndeplinite în cadrul Secretariatului Universității.
(3)Sarcinile Secretarului ALUMNI:
a) înregistarea aplicațiilor membrilor;
b) evidența persoanelor înregistrate;
c) îndrumarea și informarea aplicanților;
d) informarea regulată a Consiliului ALUMNI, pregătirea ședințelor semestriale;
e) îndeplinirea sarcinilor administrative legate de funcționarea Organizației ALUMNI;
f) menținerea legăturilor cu Fundația Prospero;
g) menținerea legăturilor cu responsabilii ALUMNI din partea secțiilor.


 

Membrii ALUMNI

 

Statutul de membru
12. §
(1) Membrii ALUMNI pot fi
a) foștii studenți, cadre didactice, cercetători, membrii bugetari ai personalului  nedidactic, artiști colaboratori ai Universității.
b) actualii studenți, cadre didactice, cercetători, membrii bugetari ai personalului  nedidactic, artiști colaboratori ai Universității.
(2) Conform prezentului Regulament
a) fost student este persoana care, în cadrul Universității sau a instituțiilor ale căror urmaș de drept este Universitatea
aa)  a beneficiat de statut contractual de student pentru cel puțin patru semester sau
ab) a obținut o diplomă la orice nivel de învățământ superior, de bază, de masterat sau doctoral, la oricare secție sau catedră,  indiferent dacă în prezent este în raport contractual cu Universitatea sau cu orice formă de învățământ inițiată în cadrul Universității.
b) fost cadru didactic, cercetător, angajat bugetar nedidactic sau artist colaborator este persoana care a avut statutul de angajat al Universității sau al instituțiilor ale căror urmaș de drept este Universitatea, sau a participat la producțiile Teatrului Studio în cadru organizat.
(3) Statutul de membru se acordă prin înregistrare. Înregistrarea este gratuită. Statutul de membru se acordă pe perioadă nelimitată.

 

Membru asociat
13. §
(1) Pot fi membrii asociați ALUMNI persoanele, care – deși nu au fost angajații Universității, sau nu au obținut diplome în cadrul Universității – doresc să fie membrii ALUMNI și desfășoară  sau au desfășurat o activitatea remarcabilă, care se armonizează cu spiritul Universității.
(2) Decizia privind acordarea statutului de membru asociat pentru persoanele din aliniatul (1) al prezentului paragraf revine Consiliului ALUMNI..

 

Drepturile membrilor ALUMNI
14. §
(1) Membrii ALUMNI au dreptul
a) de a participa la programele culturale și sportive organizate de Organizația ALUMNI;
b) să primească publicațiile electronice ale Organizației ALUMNI
c) să acceseze baza de date ALUMNI;
d) de a participa la evenimentele organizate de Organizația ALUMNI
(2) În cazul serviciilor cuprinse în aliniatul (1) Secretarul ALUMNI are obligația de a informa membrii dacă accesul la ele este gratuit, sau contra cost.
(3)Secretarul ALUMNI oferă informații despre alte  servicii și beneficii, precum și eventuala lărgire a ofertelor de servicii.

 

Obligațiile membrilor ALUMNI
15. §
(1) Urmând înregistrării conform 11. §  aliniatul (3), membrii ALUMNI se pronunță în ceea ce privește aceptarea prezentului Regulament și a respectării celor conținute în el, respectiv se obligă ca, pentru perioada validității statutului de membru ALUMNI, să contribuie la păstrarea bunului renume la Universității și să se abțină de la manifestările incompatibile cu spiritul Universității.  .
(2)membrii ALUMNI nu au dreptul de a abuza de statutul lor de membru și pot folosi baza de date numai conform destinației sale.
(3) Statutul de membru ALUMNI și beneficiile aferente nu sunt transferabile.
(4) Administarea datelor personale adunate de Universitate în cadrul activității ALUMNI se va face exclusive conform legilor și normelor de protecție a datelor și informațiilor personale.

 

Pierderea statului de membru
16. §
(1) Statutul de membru se pierde
a) prin demisie (la cererea membrului);
b) prin excludere.
(2) Memrii ALUMNI au dreptul de a se pronunța în cerere, referitor la dorința de a se retrage din Organizația ALUMNI. Cererea se va înainta Secretarului ALUMNI. Statutul de membru se suspendă în termen de 15 zile de la înregistrarea cererii. 
(3) Statutul de membru poate fi suspendat și prin excludere, dacă un membru are manifestări incompatibile cu spiritul Organizației ALUMNI, acționează contrar intereselor ei sau abuzează de calitatea de membru. Investigarea circumstanțelor precum și luarea deciziei de excludere intră în atribuția Consiliului ALUMNI. Decizia de excludere se ia de către Consiliul ALUMNI prin majoritatea simplă a voturilor. 

 

Calendar

© copyright UAT 2019
created by Smartsoft