Navigator
ADMITERE 2013

A D M I T E R E A  

Sesiunea iulie 2013

 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ 

Durata studiilor: 3 ani

Forma de învățământ: cursuri de zi

REPARTIZAREA CIFRELOR DE ȘCOLARIZARE PROPUSE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2013-2014*:


 

PROGRAMUL DE STUDIU  

 

DURATA STUDIILOR  

 

CIFRE DE ȘCOLARIZARE PROPUSE* 

 

  bugetate

 

  cu taxă

    1. FACULTATEA DE ARTE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
 Artele spectacolului - actorie  3 ani - cursuri de zi 

 

 7

 

   5 

 Artele spectacolului - păpuși și marionete  3 ani - cursuri de zi  

 

 7

 

 5

 Artele spectacolului - regie  3 ani - cursuri de zi 

 

 7

 

 -

 Teatrologie  3 ani - cursuri de zi 

 

 7

 

 5

 Scenografie - eveniment artistic  3 ani - cursuri de zi  7  2

 Pedagogie muzicală
 3 ani - cursuri de zi 

 

 7

 

 5

   2. FACULTATEA DE ARTE ÎN LIMBA MAGHIARĂ    
 Artele spectacolului - actorie  3 ani - cursuri de zi 

 

 7

 

 5

 Artele spectacolului - păpuși și marionete  3 ani - cursuri de zi  7

 

 Artele spectacolului - coregrafie  3 ani - cursuri de zi 

 

 7

 

 5

 Teatrologie  3 ani - cursuri de zi 

 

 7

 

 5

Comunicare audiovizuală - Multimedia  3 ani - cursuri de zi 

 

 7

 

 5

 Pedagogie muzicală  3 ani - cursuri de zi 

 

 7

 

 5 

 

*Cifrele de școlarizare sunt valabile în cazul aprobării de către Ministerul Educației Naționale

 

Notă:  Din totalul cifrelor de școlarizare pentru locuri bugetate 2 locuri sunt pentru candidații de etnie romă. Candidații de etnie rromă, indiferent de specializare, trebuie să depună solicitări în perioada 16-19 iulie 2013. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa serviciului secretariat: 0265-266281, e-mail: uat@uat.ro, sau la sediul Universității: str. Köteles Sámuel nr.6.PERIOADA ADMITERII:

Înscrieri: 15-20  iulie 2013

Examene:  22-27 iulie 2013

 


ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:  

1. fișade înscriere tipizată (la secretariatul universității); 

2. diplomă de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original; Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2013 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverința eliberată de liceu din care să rezulte media generală; 

3. certificatul de naștere, copie legalizată; 

4. adeverință medicală tip; 

5. trei fotografii tip buletin de identitate; 

6. adeverință din care să rezulte calitatea de student și diplomă de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în copie legalizată (originalul ramânând la prima facultate), respectiv diploma de licență sau diploma de absolvire a unei facultăți sau a unei forme scurte de învățământ în original, pentru cei care se înscriu la concurs ca să urmeze o a doua specializare; 

7. adeverință de înscriere de la specializarea unde s-a depus dosarul cu acte originale (în cazul în care prima specializare pentru care a optat candidatul se află în cadrul altei instituții de învățământ superior); 

8. fișa cu repertoriul de concurs (actorie, păpuși-marionete); 

9. certificatul de căsătorie, după caz, în copie legalizată; 

10. copia buletinului sau cărții de identitate; 

11. alte acte doveditoare pentru acei candidați care solicită scutirea de plată a taxelor de înscriere la concursul de admitere (copiii personalului didactic, candidații orfani, cei proveniți de la casele de copii sau din plasament familial, copiii eroilor martiri ai revoluției); 

12. chitanța de achitare a taxei de înscriere;

13. un dosar plic.

 

TAXA DE ÎNSCRIERE la concursul de admitere este de 100 lei pentru etapa I și 100 lei pentru etapa a II-a la programele de studiu artele spectacolului, scenografie-eveniment artistic, comunicare audiovizuală-multimedia, pedagogie muzicală și 100 lei pentru programul de studiu teatrologie.

 

TAXA DE ÎNMARTICULARE pentru candidații admiși este de 50 lei.


TAXA DE ȘCOLARIZARE: 

Pentru cetățenii români și cetațenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvetiene:

- 3000 lei/ an universitar la studii universitare de licență, specializările artele spectacolului – actorie,  păpuși-marionete, coregrafie, regie  și scenografie-eveniment artistic

- 2400 lei/an universitar la  studii universitare de licență, specializarea comunicare audiovizuală-multimedia

- 2000 lei/an universitar la studii universitare de licență, specializarea teatrologie

- 2000 lei/ an universitar la studii universitare de licență, specializarea pedagogie muzicală.


 Pentru studenții străini (cu excepția cetațenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene):

- 750 EUR/lună (specializările artele spectacolului și teatrologie) 

- 420 EUR/lună (specializarea pedagogie muzicală) 

- 220 EUR/lună (specializarea comunicare audiovizuală - multimedia) 

       

 Pot candida la admiterea în toate ciclurile de studii universitare, cetațenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare.

 

  Se pot înscrie la concursul de admitere în Universitatea de Arte din Târgu-Mureș absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentă cu aceasta).

  Candidații admiși la a doua specializare la U.A.T., pot urma studiile astfel: 

- dacă prima specializare a fost făcută în regim fără taxă, cea de a doua specializare va fi în regim cu taxă; 

- dacă prima specializare a fost facută în regim cu taxă, în învățământul de stat, cea de a doua specializare poate fi facută în regim fără taxă în urma reușitei la admitere pentru locurile bugetate.

 

 

CRITERII DE ADMITERE:  

A. Specializarea ARTELE SPECTACOLULUI – ACTORIE 

B. Specializarea ARTELE SPECTACOLULUI – PĂPUȘI ȘI MARIONETE

ETAPA 1. (probă practică): se notează cu admis/respins 

Testarea aptitudinilor muzicale și ritmice și prezentarea unor versuri, din repertoriul candidatului.

Proba se desfășoară astfel:

a.) Candidatul va cânta și va dansa pe o melodie din propriul repertoriu (sunt admise, la cererea candidatului, partituri de pian, casete audio sau instrumente muzicale pentru acompaniament) și va rezolva unele teste practice propuse de Comisia de examinare. Candidații vor susține această probă în echipament de educație fizică; 

b.) Candidatul va recita, la alegere și la solicitarea comisiei, două-trei poezii din repertoriul personal.


ETAPA a 2-a (probă practică): 

Prezentarea unui monolog dintr-o piesă de teatru, a unor versuri și a unei povestiri, la alegerea comisiei, din repertoriul candidatului; exerciții de improvizație pe teme propuse de comisie. 

Proba se va desfășura astfel:

a). Candidatul va interpreta un monolog, la alegerea comisiei; 

b). Candidatul va recita două-trei poezii și va prezenta o povestire, la alegerea comisiei, din repertoriul personal; 

c). Candidatul va improviza o scurtă scenă dramatică pe baza unei teme indicate de comisie printr-un bilet de examen.


Criterii de departajare în caz de medii egale: media obținută la proba II, punctul a.)

 

N.B.: Candidații vor pregăti un repertoriu care va cuprinde un număr de șase poezii diferite ca gen (inclusiv fabule și balade), două povestiri din literatura națională și universală și două monologuri din dramaturgia națională și universală.


  C. Specializarea ARTELE SPECTACOLULUI - REGIE

ETAPA 1 (a).-oral și b).-scris) se notează cu admis/respins

a). Probă de aptitudini și cunoștințe de cultură; testarea spiritului de observație, a memoriei vizuale, a fanteziei creatoare și a capacității de a sugera o acțiune dramatică; cunoștințe din domeniul teatrului, artei și literaturii; recitarea unei poezii la alegerea candidatului;

b). Analiza unei opere dramatice din repertoriul de concurs; transpunerea în imagini scenice a unui fragment din această operă;


ETAPA a 2-a, practic

Realizarea  scenică a unui fragment dintr-o piesă cuprinsă în repertoriul de concurs.

N.B. Candidații vor pregăti un repertoriu care va cuprinde un număr de piese de teatru din dramaturgia națională și universală, comunicate candidaților prin avizier.

Criterii de departajare în caz de medii egale:

 Media obținută la Etapa a II-a.


Repertoriul de concurs: 

1. I.L. Caragiale: „O scrisoare pierdută” 

2. Camil Petrescu: „Suflete tari”  

3. W. Shakespeare: „Romeo și Julieta” 

4. J.B. Molière: „Avarul” 

5. C. Goldoni: „Slugă la doi stăpâni” 

6. A.P. Cehov: „Pescărușul” 

7. A. Miller: „Moartea unui comis-voiajor” 

8. E. Ionescu: „Cântăreața cheală” 


Criterii de departajare în caz de medii egale:

 Nota acordată pentru transpunerea pe scenă a unui fragment scurt.


D. Specializarea ARTELE SPECTACOLULUI - COREGRAFIE

ETAPA 1:

1. Testarea aptitudinilor muzicale (ritm, auz muzical); 

2. Evaluarea cunoștințelor din domeniul coregrafiei prin analiza unui fragment dintr-un spectacol coregrafic înregistrat. 


ETAPA a 2-a:

1. Improvizație coregrafică pe un fragment muzical (3-5 minute) din lucrări muzicale aparținând repertoriului universal-practic; 

2. Interpretarea a 3-5 dansuri din repertoriul propriu.


Candidații vor prezenta la înscriere un repertoriu personal compus din minim 5 coregrafii de dans (popular / modern / contemporan / sportiv). Fondul muzical pentru dans poate să fie prezentat pe suport CD audio sau acompaniament live.


Criterii de departajare în caz de medii egale:

 Nota acordată pentru etapa a 2-a.


E. Specializarea SCENOGRAFIE-EVENIMENT ARTISTIC

ETAPA 1: eliminatorie - se notează cu admis/respins 

- testarea pregătirii plastice și a fanteziei creatoare 

a) Realizarea unei compoziții în culoare, pe marginea unei teme alese de comisia de admitere (5 ore)

b) 6 crochiuri după model viu (6x10 minute=1 oră)


ETAPA a 2-a:

Realizarea unor schițe de decor și de costum la o temă dată pornind de la o piesă din repertoriul de concurs (3 ore).

Repertoriul de concurs: 

1. I.L. Caragiale: „O scrisoare pierdută” 

2. Camil Petrescu: „Suflete tari”  

3. W. Shakespeare: „Romeo și Julieta” 

4. J.B. Molière: „Avarul” 

5. C. Goldoni: „Slugă la doi stăpâni” 

6. A.P. Cehov: „Pescărușul” 

7. A. Miller: „Moartea unui comis-voiajor” 

8. E. Ionescu: „Cântăreața cheală” 

N.B.: Candidații vor depune în dosarul admiterii și o mapă conținând lucrări personale (min. 10 lucrări)

Tehnici de execuție admise la examenul de admitere: creion, cărbune, tuș, tempera, acuarele, culori acrilice, carioca, creioane colorate, pasteluri, tehnici mixte.

Planșetele, caprele de atelier și hârtia de desen vor fi asigurate de universitate.


   

F. Specializarea TEATROLOGIE

- media examenului de bacalaureat – pondere 75%

- colocviu de cultură teatrală – analiza la prima vedere a unei secvențe dintr-un spectacol de teatru  - pondere 25%.G. Specializarea COMUNICARE AUDIOVIZUALĂ -MULTIMEDIA

ETAPA 1: - Examen scris din următoarele discipline la alegere:

 - Limba și literatura maghiară;

 - Psihologie;

 - Filozofie;

 - Sociologie.

Lucrările sunt evaluate cu note de la 1 la 10.


ETAPA a 2-a: - probă orală: Testarea aptitudinilor specifice de comunicare: 

 -  Capacitatea de argumentare într-o temă propusă;

 -  Capacitatea de a forma o părere obiectivă, fără prejudecăți, într-o situație simulată;

 - Capacitatea de a rezolva o problemă prezentată (fictivă) prin metode comunicaționale.

Proba este evaluată cu note de la 1 la 10.


Nota finală de admitere este calculată din:

- 30% nota finală a examenului de bacalaureat;

- 40% nota de la proba scrisă;

- 30% nota de la proba orală.


Criterii de departajare în caz de medii egale:

Criteriul 1 – nota de la proba finală;

Criteriul 2 – nota de la proba orală;

Criteriul 3 – nota finală de la examenul de bacalaureat.


H. Specializarea PEDAGOGIE MUZICALĂ


ETAPA 1 (oral): se notează cu admis/respins 

Aptitudini muzicale. Verificarea auzului, ritmului și memoriei muzicale: redarea și recunoașterea unor intervale și acorduri cântate la pian; redarea unui ritm dat; redarea unui fragment melodic cântat la pian

ETAPA a 2-a  (scris/oral) - pondere 75%

La Facultatea de Arte în limba maghiară: 

a.Solfegiu: citirea la prima vedere a câte unui solfegiu de 12-14 măsuri, în cheile Sol și Fa, în măsuri de 2, 3 sau 4 timpi, în tonalități cu până la 4 alterații inclusiv.

b. Interpretarea unei piese la pian sau un instrument armonic (instituția pune la dispoziție doar pian). Prin interpretarea unuei piese și la un alt instrument musical se pot obține puncte în plus.

c. Se verifică cunoștințele de ritm, metru muzical, tonalitate, intervale muzicale, acorduri

BIBLIOGRAFIE:

- Kesztler Lőrinc: Zenei alapismeretek, Athenaeum Kiadó, Budapest, 2000

- Victor Giuleanu: Tratat de Teoria Muzicii, Editura Muzicală, București, 1986 

- Victor Giuleanu: Manualele de Teoria Muzicii și Solfegiu clasele IX-XII.

Criterii de departajare în caz de medii egale: media obtinută la Etapa a 2-a, proba c.)

Media de bacalaureat: pondere 25%


ETAPA a 2-a  (scris/oral) - pondere 75%

La Facultatea de Arte în limba română: 

a.Solfegiu la prima vedere: citirea la prima vedere a câte unui solfegiu de 12-14 măsuri, în cheile Sol și Fa, în măsuri de 2, 3 sau 4 timpi, în tonalități cu până la 4 alterații inclusiv.

b.Proba de canto: Interpretarea vocală (fără acompaniament) a unei piese la libera alegere a candidatului 

c.Proba de instrument:  Interpretarea unei piese la un instrument (instituția pune la dispoziție doar pian).

d.Teoria muzicii (scris) 

Se verifică cunoștințele de ritm, metru muzical, tonalitate, intervale muzicale, acorduri

BIBLIOGRAFIE:

- Victor Giuleanu: Tratat de Teoria Muzicii, Editura Muzicală, București, 1986 

- Victor Giuleanu: Manualele de Teoria Muzicii și Solfegiu clasele IX-XII.

Criterii de departajare în caz de medii egale: media obtinută la Etapa a 2-a, proba d.)

Media de bacalaureat: pondere 25%


Informații suplimentare:

UNIVERSITATEA DE ARTE

TÂRGU-MUREȘ

540057 Târgu-Mureș, Str.Köteles Sámuel, nr. 6

Tel: 0265-266281, 260362, Fax: 0265-266281

E-mail:uat@uat.ro

Website: www.uat.ro

 

 

A D M I T E R E A  
Sesiunea iulie 2013
STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
Durata studiilor: 2 ani
Forma de învățământ: cursuri de zi

CIFRE DE ȘCOLARIZARE  PROPUSE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2013-2014*:
Secția română:
Arta actorului: 7 locuri bugetate și 5 locuri cu taxă
Scriere dramatică: 7 locuri bugetate și 4 locuri cu taxă
Teatrologie. Impresariat artistic: 7 locuri bugetate și 4 locuri cu taxă
Secția maghiară:
Arta actorului: 7 locuri bugetate și 5 locuri cu taxă
Ata regizorului: 7 locuri bugetate și 4 locuri cu taxă 
Teatrologie. Impresariat artistic: 7 locuri bugetate și 4 locuri cu taxă

*Cifrele de școlarozare sunt valabile în cazul aprobării de către Ministerul Educației Naționale

PERIOADA ADMITERII:
 
Înscrieri: 15-20 iulie 2013
Examene: 22-27 iulie 2013
 
ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:  
1. cerere de înscriere tipizată; 
2. diploma de licență în original;  
3. certificatul de naștere, în copie legalizată; 
4. certificatul de căsătorie în copie legalizată (dacă e cazul); 
5. adeverintă medicală tip; 
6. trei fotografii tip buletin de identitate; 
7. copie xerox a cărții de identitate; 
8. chitanța de achitare a taxei de înscriere;
9. dosar profesional cu materiale specifice.

 
TAXA DE ÎNSCRIERE: 200 lei

TAXA DE ÎNMARTICULARE pentru candidații admiși este de 50 lei.
TAXA DE ȘCOLARIZARE: Pentru cetățenii români și cetațenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvetiene: 3000 lei/ an universitar
 
 Pentru studenții străini (cu excepția cetațenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene):
- 750 EUR/lună 
       
      Pot candida la admiterea în toate ciclurile de studii universitare, cetațenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare.
 
  Se pot înscrie la concursul de admitere în Universitatea de Arte din Târgu-Mureș absolvenți de studii universitare cu diplomă de licență (sau echivalentă cu aceasta).
  Candidații admiși la a doua specializare la U.A.T., pot urma studiile astfel: 
 - dacă prima specializare a fost făcută în regim fără taxă, cea de a doua specializare va fi în regim cu taxă;
- dacă prima specializare a fost facută în regim cu taxă, în învățământul de stat, cea de a doua specializare poate fi facută în regim fără taxă în urma reușitei la admitere pentru locurile bugetate.

CRITERII DE ADMITERE:  

Specializarea: ARTA ACTORULUI  
PROBA 1:
 - testarea cunoștințelor de cultură teatrală printr-un interviu – pondere 30% din nota finală;
PROBA a 2-a:
 – practic: prezentarea unui program individual de către candidat (monolog, recital, fragment dintr-un rol interpretat), care va avea o durată de 15-25 minute – pondere 40% din nota finală;
 Media de absolvire a studiilor de licență: – pondere 30% din nota finală. 

Specializarea: ARTA REGIZORULUI
PROBA 1  (30% din nota finală) 
Testarea cunoștințelor de cultură teatrală printr-un interviu 
PROBA a 2-a (practică, 70% din nota finală):
Susținerea unui proiect artistic personal în domeniul artelor spectacolului (teatru, teatrul muzical, teatru radiofonic, teatru-TV, teatru de animație) constând în argumentarea teoretică și prin orice alt element cu relevanța artistică (schițe, imagini, decupaj, înregistrare video). Argumentul teoretic face parte din dosarul de înscriere. 

Specializarea: SCRIERE DRAMATICĂ 
PROBA 1  -  - scris 
- Dezvoltarea ca text dramatic a unei suite de situații teatrale pornind de la un fapt divers indicat de comisie. 
PROBA a 2-a - oral 
- Colocviu de susținere a proiectului pe baza argumentului și textului dramatic depuse la înscriere. 
Ambele probe au o pondere egală în nota finală. Nu se ia în considerare media de la licență. 
La înscriere se va depune un proiect artistic personal în domeniul scrisului dramatic, constând într-un argument teoretic și exemple de texte dramatice (5-10 pag.) scrise de candidat. Argumentul teoretic va avea 3-5 pagini dactilografiate.
Specializarea: TEATROLOGIE.IMPRESARIAT ARTISTIC
Probă unică: 
Prezentarea unei teme de cercetare în domeniul teatrologiei sau al impresariatului artistic.

Proiectul de cercetare se va anexa la dosarul de înscriere, în variantă tipărită.


Informații suplimentare:
UNIVERSITATEA DE ARTE
TÂRGU-MUREȘ
MAROSVÁSÁRHELYI MÛVÉSZETI EGYETEM
540057 Târgu-Mureș, Str.Köteles Sámuel, nr. 6
Tel: 0265-266281, 260362, Fax: 0265-266281
E-mail: uat@uat.ro 
Website: www.uat.ro

 

Calendar

Azi este ziua lor!
Dorca Lorena
Absolvent: Facultatea de Muzica
Specializarea: Pedagogie muzicala
Sectia Romana
Data nasterii: 1987-10-21
© copyright UAT 2019
created by Smartsoft