Navigator
Admitere - Regulamentul Admiterii

 

METODOLOGIA

privind criteriile generale de organizare si desfășurare a
admiterii în ciclul de studii universitare de licență, de masterat și de doctorat
pentru anul universitar 2012-2013

 

   În conformitate cu prevederile art. 142, 145, 151, 156, 158, 163, 174, 176, 199, 200 și 277 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2000 privind învățământul universitar și postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanțate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 441/2001, cu modificările ulterioare,
    în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.004/2002 privind stimularea elevilor și studenților care au primit distincții la olimpiadele școlare internaționale organizate pentru învățământul preuniversitar și a doctoranzilor care au obținut rezultate deosebite în activitatea de cercetare, cu modificările și completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 966/2011 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituțiilor de învățământ superior, a domeniilor și programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, a locațiilor geografice de desfășurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de învățământ sau limba de predare, precum și a numărului maxim de studenți care pot fi școlarizați, cu modificările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de masterat, al Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat și al Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,
În conformitate cu O.M.E.C.T.S. nr. 3313/ 23.02.2012 privind criteriile generale de organizare și desfășurare a admiterii în ciclu de studii universitate de licență pentru anul 2012-2013,


Senatul Universității de Arte Târgu-Mureș
adoptă următoarea metodologie pentru organizarea și desfășurarea concursului de admitere în anul universitar 2012/2013


I. Organizarea admiterii


Art. 1
Admiterea la Universitatea de Arte, pentru fiecare ciclu de studiu se organizează pe baza prezentei metodologii stabilite de Senatul universității.

Art. 2
Admiterea în Universitatea de Arte se organizează astfel:
• pe locuri finanțate prin granturi de studii, defalcate pe domenii de studiu și specializări;
• pe locuri cu taxă în învățământul de zi, defalcate pe domenii de studiu, și specializări.
Locurile finanțate prin granturi de studii sunt stabilite prin ordinul ministrului pe baza cifrelor de școlarizare aprobate prin hotărâre de guvern. Locurile în regim de taxă sunt propuse de Senatul universității în funcție de capacitatea de școlarizare de care dispune și sunt aprobate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

•     (1) Pentru ciclul de studii universitare de licență, admiterea se organizează pe domeniile de licență TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI, MUZICĂ, ARTE PLASTICE, DECORATIVE ȘI DESIGN, ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII, la specializările/programele de studii autorizate să funcționeze provizoriu sau acreditate în cadrul Universității de Arte din Târgu-Mureș, în conformitate cu legislația în vigoare.
•     (2) Pentru ciclul de studii universitare de master, admiterea se realizează în domeniul de studii universitare de master TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI, la programele de studii legal înființate în cadrul Universității de Arte, în conformitate cu legislația în vigoare.
•     (3) Pentru ciclul de studii universitare de doctorat, admiterea se realizează pe bază de competiție, în școala doctorală acreditată, în domeniul de studii universitare de doctorat Teatru și artele spectacolului, în conformitate cu prevederile Codului studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, și ale legislației în vigoare.

Art. 3
Perioada admiterii:
(1)  Admiterea la studii universitare de licență se va organiza în una sau două sesiuni:

Sesiunea iulie:
Înscrieri: 16-21 iulie 2012;
Examene: 23-28 iulie 2012;
Afișarea rezultatelor: până în 29 iulie 2012.

Sesiunea septembrie:
Înscrieri: 10-15 septembrie 2012;
Examene: 17-20 septembrie 2012;
Afișarea rezultatelor: 21 septembrie 2012.

(2) Admiterea în ciclul de studii universitare de masterat se va organiza în una sau două  sesiuni,

Sesiunea iulie:
Înscrieri: 16-21 iulie 2012;
Examene: 23-28 iulie 2012;
Afișarea rezultatelor: până în 29 iulie 2012.

Sesiunea septembrie:
Înscrieri: 10-15 septembrie 2012;
Examene: 17-20 septembrie 2012;
Afișarea rezultatelor: 21 septembrie 2012.

(3) Admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat, pentru domeniul teatru, se face prin concurs organizat într-o singură sesiune:

Înscrieri: 24-27 septembrie 2012 ;
Examene: 28-29 septembrie 2012;
Afișarea rezultatelor: 30 septembrie 2012.

(4) Pentru toate specializările, a doua sesiune de admitere se organizează numai pentru locurile rămase libere în urma primei sesiuni.

Art. 4
    Admiterea la studii universitare de licență poate să fie susținută în limba română sau în limba maghiară, la programele de studii care funcționează în limba maghiară.

Art. 5
Comisiile de admitere sunt numite prin decizia rectorului, la propunerea directorilor de departamente și cu aprobarea Consiliilor Facultăților.


II. Candidații la admitere
Art. 6
 (1) Pot candida la admiterea în ciclul de studii universitare de licență, absolvenții de liceu cu
diplomă de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta.
(2) Pot candida la admiterea în ciclul de studii universitare de masterat, absolvenții ciclului de studii universitare de licență, conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare și absolvenții de studii universitare de lungă durată, care au finalizat studiile cu examen de licență conform Legii învățământului nr. 84 /1995 republicată, cu modificările și completările ulterioare.
(3) La admiterea în ciclul de studii universitare de masterat, specializarea arta actorului, pot candida absolvenții ciclului de studii universitare de licență, specializarea artele spectacolului, conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare și absolvenții de studii universitare de lungă durată, specializarea artele spectacolului de teatru care au finalizat studiile cu examen de licență conform Legii învățământului nr. 84/1995 republicată, cu modificările și completările ulterioare.
(4) Absolvenții învatamântului universitar cu diplome de licență sau echivalente, eliberate până în anul absolvirii primei promoții de licență organizată în conformitate cu prevederile Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, au dreptul sa participe la admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat fără sa fi absolvit ciclul studiilor universitare de masterat.
(5) Pot candida la admiterea în toate ciclurile de studii universitare, cetațenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare, după recunoașterea studiilor efectuate de aceștia în țările de domiciliu de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), din cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

 Lista actelor necesare în vederea echivalării studiilor efectuate în străinătate:
 1. Cerere pentru recunoașterea în vederea acceptării la studii,
Formularul se găsește la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/formular-cetateni-SEE-CH.pdf
2. Diploma de absolvire a liceului
3. Diploma de studii superioare și foaia matricolă - dacă este cazul
4. Documentul personal de identificare - pașaport, copie după paginile 1,2,3,4 sau alt act de identitate.
Toate documentele menționate mai sus vor fi transmise în copii legalizate.
Documentele redactate în alte limbi decât limba engleză și franceză vor fi traduse în limba română sau limba engleză.
Diplomele din Italia, Grecia, Spania, Portugalia și Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenției de la Haga.
Suma percepută pentru recunoașterea actelor de studii este de 50 RON și se achită la sediul Universității.

Termenul de depunere a dosarelor de candidatură pentru candidați internaționali: 11 iunie 2012, la sediul Universității de Arte (Târgu-Mureș, str. Köteles Sámuel nr. 6).
Pentru absolvenții promoției 2012, se acceptă dosarele de candidatură până în data de 30 iunie 2012.
În cazul în care candidații vor solicita înscrierea într-un termen mai scurt, se pot prezenta la sediul CNRED, în vederea achivalării, cu documentele enumerate. 
Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED)
Str. Spiru Haret, nr. 12, Sector 1, 010176 București

După obținerea documenteului de echivalare a studiilor, candidații se pot înscrie la admitere.

Art. 7
(1) Un candidat poate fi admis și înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ care le oferă. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanțare prin granturi de studii pentru un singur program de licență, pentru un singur program de master și pentru un singur program de doctorat. Candidatul declarat admis la mai multe facultăți optează pentru programul de studii care va fi finanțat prin granturi de studii prin depunerea diplomei de bacalaureat sau a ciclului de studii universitare anterior absolvit, după caz, în original, la facultatea pe care dorește să o urmeze. Candidatul trebuie să declare în scris până la data de 30 august 2012 dacă ocupă sau nu locul pentru care a fost admis.

(2) Costurile aferente depășirii duratei învățământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către studenți.

(3) La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română, cetățenii străini au obligația să prezinte un certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Aceeași condiție se impune și în cazul transferurilor studenților între instituțiile de învățământ superior acreditate care, potrivit legii, au dreptul să școlarizeze cetățeni străini. În situația în care studentul se transferă de la o universitate din străinătate, aceasta trebuie să fie recunoscută de statul român.

(4) Studenții care au obținut în perioada studiilor liceale distincții (premiile I, II, III, mențiune,
premii speciale) la olimpiadele școlare internaționale, beneficiază de dreptul de a fi admiși și de a urma, pe locuri finanțate de la buget, cursurile a două specializări.

(5) Studenții instituțiilor de învățământ superior de stat înmatriculați în anii precedenți pe locuri finanțate de la bugetul de stat, care decid să facă și o a doua specializare, beneficiază de subvenția de la bugetul de stat numai pe durata normală de studiu scăzând, din durata de studiu a noii specializări, anii de studiu cu finanțare de la buget la specializarea inițială. Aceeași reglementare se aplică și studenților exmatriculați, inclusiv celor care s-au retras de la studiu. Dacă prima specializare este făcută prin achitarea taxei de studiu, cea de a doua specializare poate fi urmată pe locurile finanțate de la bugetul de stat, în urma reușitei de la admitere pe loc bugetat.


 III. Înscrierea candidaților

Art. 8
(1) Pentru înscrierea la concursul de admitere candidații vor completa o cerere de înscriere în care vor menționa, sub semnătură proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv. În cererea de înscriere candidații vor menționa opțiunea pentru secția,  specializarea și regimul de finanțare la care se școlarizează la Universitatea de Arte din Târgu-Mureș. La cererea de înscriere se anexează următoarele acte:

- Pentru studii universitare de licență :
1. fișa de înscriere tipizată (la secretariatul universității);
2. diplomă de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original; Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2012 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverința eliberată de liceu din care să rezulte media generală, mediile obținute în anii de studiu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma;
3. certificatul de naștere, copie legalizată;
4. adeverință medicală tip;
5. trei fotografii tip buletin de identitate;
6. adeverință din care să rezulte calitatea de student și diplomă de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în copie legalizată (originalul ramânând la prima facultate), respectiv diploma de licență sau diploma de absolvire a unei facultăți sau a unei forme scurte de învățământ în original, pentru cei care se înscriu la concurs ca să urmeze o a doua specializare;
7. adeverință de înscriere de la specializarea unde s-a depus dosarul cu acte originale (în cazul în care prima specializare pentru care a optat candidatul se află în cadrul altei instituții de învățământ superior);
8. fișa cu repertoriul de concurs (actorie, coregrafie);
9. certificatul de căsătorie, după caz, în copie legalizată;
10. copia buletinului sau cărții de identitate;
11. alte acte doveditoare pentru acei candidați care solicită scutirea de plată a taxelor de înscriere la concursul de admitere (copiii personalului didactic, candidații orfani, cei proveniți de la casele de copii sau din plasament familial, copiii eroilor martiri ai revoluției);
12. chitanța de achitare a taxei de înscriere;
13. un dosar plic.

- Pentru studii universitare de masterat:
1. cerere de înscriere tipizată (la secretariatul universității);
2. diploma de licență în original; 
3. certificatul de naștere, în copie legalizată;
4. certificatul de căsătorie în copie legalizată (dacă e cazul);
5. adeverintă medicală tip;
6. trei fotografii tip buletin de identitate;
7. copie xerox a cărții de identitate;
8. chitanța de achitare a taxei de înscriere;
9. dosar profesional cu materiale specifice;
10. un dosar plic.
 
- Pentru studii universitare de doctorat:
1. cerere de înscriere tipizată;
2. curriculum vitae;
3. lista de publicații și de creație artistică;
4. certificatul de naștere, în copie legalizată;
5. certificatul de căsătorie în copie legalizată (dacă e cazul);
6. diploma de bacalaureat în copie legalizată;
7. diploma de licență și foaia matricolă în original sau copie legalizată;
8. copie xerox a cărții de identitate;
9. adeverință medicală;
10. referat cu tema tezei de doctorat;
11. trei fotografii tip buletin de identitate;
12. diploma de master și foaie matricolă în copie legalizată*;
13. certificat de competență lingvistică**;
14. un dosar plic.

   *dacă e cazul.
**dacă e cazul - Competența lingvistică poate fi atestată și printr-un certificat de competență lingvistică, obținut în ultimii doi ani de candidat, cu recunoaștere internațională, sau prin absolvirea unui program de studiu de limbi străine.
 
(2) Pentru respectarea prevederilor în vigoare, privind regimul de studii în România, toți candidații, inclusiv candidatele căsătorite, vor fi înscriși la concurs cu numele din certificatele de naștere, iar în paranteză numele după căsătorie, prezentând în acest sens copie legalizată după certificatul de căsătorie.

Art. 9
(1) Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2012 sau în sesiunea august-septembrie 2012, pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea imediat următoare
examenului de bacalaureat în anul 2012, în locul diplomei de bacalaureat, adeverința eliberată de liceu, în care se menționează media generală de la bacalaureat, mediile obținute în anii de liceu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.
(2) În vederea înmatricularii, candidații admiși pe locurile finanțate prin granturi de studii au obligația să depună până la data de 30 octombrie 2012,  după caz, diploma de bacalaureat/licență/disertație sau adeverința în original la secretariatul facultății.
(3) Neprezentarea diplomei de bacalaureat/licență/disertație sau a adeverinței, în original, din vina exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit prin metodologia proprie de admitere, duce la pierderea locului finanțat prin granturi de studii.
(4) Pentru fiecare candidat înscris la admitere, instituțiile de învățământ superior vor colecta datele cuprinse în anexa nr. 1 din Ordinul nr. 3313/23 februarie 2012.

Art. 10
Universitatea de Arte are obligația sa restituie în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii și necondiționat, fără perceperea unor taxe, dosarele candidaților respinși sau ale celor care renunță la locul obținut prin admitere.

Art. 11
(1) Taxa de înscriere la concursul de admitere :
- Studii universitare de licență : 100 lei pentru etapa I și 100 lei pentru etapa a II-a, la specializarea artele spectacolului, pedagogie muzicală, scenografie - eveniment artistic, comunicare audiovizuală - multimedia și 100 lei pentru specializarea teatrologie.
- Studii universitare de masterat, specializarea arta actorului, arta actorului de teatru de animație, arta regizorului, scriere dramatică, teatrologie și impresariat artistic: 100 lei pentru etapa I și 100 lei pentru etapa a II-a;
- Studii de doctorat: 200 lei, Taxa pentru examenul de competență lingvistică : 50 lei.
(2) Sunt scutiți de plata taxelor de înscriere copiii personalului didactic aflat în activitate și ai propriilor angajați, candidații orfani, cei proveniți de la casele de copii sau din plasament familial, copiii eroilor martiri ai revoluției, pe baza documentelor prezentate în acest sens.

Art. 12
Studenții de la instituțiile de învățământ superior particulare, cu specializări acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, care au fost declarați admiși pe locuri subvenționate de la bugetul de stat, în urma admiterii la aceeași specializare, aceeași direcție de studiu din cadrul Universității de Arte din Târgu-Mureș, pot beneficia de recunoașterea studiilor efectuate. Senatul universității stabilește modalitatea de recunoaștere a examenelor promovate la alte instituții.

IV. Rezultatele admiterii

Art. 13
    (1) Media generală minimă de admitere la studii universitare de licență, de master și de doctorat nu poate fi mai mică decât 5 (cinci).
    (2) Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică sau medie ponderată a notelor obținute la probele examenului de admitere.
    (3) La calculul mediei generale de admitere pot fi luate în considerare notele de la probele de bacalaureat sau media de la bacalaureat, licență sau disertație, după caz, dar nu pot fi luate în calcul mediile sau notele din anii de studii.
    (4) Mediile generale/Punctajele generale obținute de candidați la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la U.A.T., linia de învățământ, specializarea și direcția de studiu la care aceștia au candidat.
    (5) Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată și pentru repartizarea locurilor finanțate prin granturi de studii, acestea revenind celor mai bine clasați candidați din fiecare domeniu.
    (6) Dacă sunt mai mulți candidați cu medii egale pe ultimul loc se vor aplica criterii de departajare stabilite distinct pentru fiecare specializare și direcție de studiu.
    (7) Pentru fiecare student declarat admis și înmatriculat, Universitatea de Arte va colecta datele cuprinse în anexa nr. 2 al Ordinului nr.3313/23 februarie 2012.
    (8) Înmatricularea studenților declarați admiși în urma concursului de admitere se face prin decizie a rectorului. După aprobarea înmatriculării, studenții sunt înscriși în Registrul matricol sub un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de școlarizare la specializarea/specializările/programul/programele de studii la care au fost admiși.
 
Art. 14
Pentru fiecare sesiune de admitere, studenții acceptați pentru locurile de studiu cu taxă se stabilesc din rândul candidaților la admitere situați sub ultimul admis pe locurile finanțate prin granturi de studii, în ordinea descrescătoare a clasificării lor, făcute pe baza criteriilor de admitere și la solicitarea scrisă a candidaților. A doua sesiune de admitere se organizează numai pentru locurile rămase libere în urma primei sesiuni.

Art. 15
(1) Cuantumul taxei pentru locurile de studiu cu taxă este stabilit prin regulamentul privind perceperea taxelor și tarifelor la Universitatea de Arte din Târgu-Mureș.

(2) Locurile bugetare se redistribuie anual în conformitate cu Regulamentul de redistribuire a locurilor finanțate de la bugetul de stat, aprobat în ședința Senatului din data de 24 septembrie 2008.

Art. 16
Rezultatele admiterii, verificate și aprobate de Comisia de admitere, se aduc la cunoștința celor interesați, prin afișare, specificându-se ora și data afișării.

Art. 17
În baza autonomiei universitare, Comisia de admitere este singura în măsură să decidă asupra temeiniciei contestațiilor, care se depun în maximum 48 ore, începând cu ora și data afișării rezultatelor sesiunii de admitere. La probele practice și orale nu se admit contestații.

Art. 18
Candidații admiși la concursul de admitere trebuie să se înscrie în anul I și să încheie un contract de studiu cu Universitatea de Arte  până la data de 10 octombrie 2012.

Art. 19
Locurile rămase neocupate după admitere se gestionează la nivelul universității în cadrul aceluiași ciclu de studii universitare, potrivit hotărârii Senatului U.A.T.

Art. 20
Prezenta metodologie s-a aprobat în ședința Senatului din data de 4 iulie 2012, dată la care intră în vigoare.

Anexa nr.1- Cifre de școlarizare și criterii de admitere pentru anul universitar 2012/2013.

 


Rector,
Prof.univ.dr. Sorin Crișan
 


METODOLOGIA DE ADMITERE 2012

Calendar

© copyright UAT 2019
created by Smartsoft