Navigator
Admitere - Inscriere

 

 

I. STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

 

PERIOADA ADMITERII: 
 
SESIUNEA IULIE 2013:

 

Înscrieri: 15-20 iulie 2013 
Examene: 22-27 iulie 2013
 


ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE: 
1. cerere de înscriere tipizată (de la secretariat);

2. diplomă de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original; Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2013 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverința eliberată de liceu din care să rezulte media generală;
3. certificatul de naștere, copie legalizată;
4. adeverință medicală tip;
5. trei fotografii tip buletin de identitate;
6. adeverintă din care să rezulte calitatea de student și diplomă de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în copie legalizată (originalul ramânând la prima facultate), respectiv diploma de licență sau diploma de absolvire a unei facultăți sau a unei forme scurte de învățământ în
original, pentru cei care se înscriu la concurs ca să urmeze o a doua specializare;
7. adeverință de înscriere de la specializarea unde s-a depus dosarul cu acte originale (în cazul în care prima specializare pentru care a optat candidatul se află în cadrul altei instituții de învățământ superior);
8. fișa cu repertoriul de concurs (actorie, păpuși și marionete);
9. certificatul de căsătorie, după caz, în copie legalizată;
10. copia buletinului sau cărții de identitate;
11. alte acte doveditoare pentru acei candidați care solicită scutirea de plată a taxelor de înscriere la concursul de admitere (copiii personalului didactic, candidații orfani, cei proveniți de la casele de copii sau din plasament familial, copiii eroilor martiri ai revoluției);
12. chitanța de achitare a taxei de înscriere;
13. un dosar plic.
 


TAXA DE ÎNSCRIERE: la concursul de admitere este de 100 lei pentru etapa I și 100 lei pentru etapa a II-a.
 
TAXA DE ȘCOLARIZARE:
Pentru cetățenii români și cetațenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvetiene:
- 3000 lei/ an universitar la studii universitare de licență, specializarea artele spectacolului – actorie, coregrafie, regie, păpuși-marionete și scenografie-eveniment artistic

- 2000 lei/an universitar la studii universitare de licență, specializarea teatrologie
- 2000 lei/ an universitar la studii universitare de licență, specializarea pedagogie muzicală.

 Pentru studenții străini (cu excepția cetațenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene):
- 750 EUR/lună (specializările artele spectacolului și teatrologie)
- 420 EUR/ lună (specializarea pedagogie muzicală) 
       

  
  Se pot înscrie la concursul de admitere în Universitatea de Arte din Târgu-Mureș absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentă cu aceasta).
  Candidații admiși la a doua specializare la U.A.T., pot urma studiile astfel:
- dacă prima specializare a fost făcută în regim fără taxă, cea de a doua specializare va fi în regim cu taxă;
- dacă prima specializare a fost facută în regim cu taxă, în învățământul de stat, cea de a doua specializare poate fi facută în regim fără taxă în urma reușitei la admitere pentru locurile bugetate.

 


II. STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

 

PERIOADA ADMITERII:   
 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2013:

 

Înscrieri:  septembrie 2013

Examene:   septembrie 2013


ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE: 
1. cerere de înscriere tipizată (de la secretariat);
2. diploma de licență în original;

3. Foaia matricolă;
4. certificatul de naștere, în copie legalizată;
5. certificatul de căsătorie în copie legalizată (dacă e cazul);
6. adeverintă medicală tip;
7. trei fotografii tip buletin de identitate;
8. copie xerox a cărții de identitate;
9. chitanța de achitare a taxei de înscriere;
10. dosar profesional cu materiale specifice.


TAXA DE ÎNSCRIERE: 200 lei

TAXA DE ȘCOLARIZARE:  
 - pentru cetățenii români, cetațenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene: 3000 lei/ an universitar

- pentru studenți străini (cu excepția celor menționați la punctul anterior): 750 EUR/lună

        
  Se pot înscrie la concursul de admitere în Universitatea de Arte din Târgu-Mureș absolvenți de studii universitare cu diplomă de licență, specializarea artele spectacolului (sau echivalentă cu aceasta).
  Candidații admiși la a doua specializare la U.A.T., pot urma studiile astfel:
 - dacă prima specializare a fost făcută în regim fără taxă, cea de a doua specializare va fi în regim cu taxă;
- dacă prima specializare a fost facută în regim cu taxă, în învățământul de stat, cea de a doua specializare poate fi facută în regim fără taxă în urma reușitei la admitere pentru locurile bugetate.

 

III. STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

 

PERIOADA ADMITERII:   
 

Înscrieri: septembrie 2013

Examene:  septembrie 2013

 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE: 

 

1.cerere de înscriere tipizată;
2.curriculum vitae;
3.lista de publicații și de creație artistică;
4.certificatul de naștere, în copie legalizată;
5.certificatul de căsătorie în copie legalizată (dacă e cazul);
6.diploma de bacalaureat în copie legalizată ;
7.diploma de licență și foaia matricolă în original sau copie legalizată;
8.copie xerox a cărții de identitate;
9.adeverință medicală;
10.referat cu tema tezei de doctorat;
11.trei fotografii tip buletin de identitate;
12.diploma de master și foaie matricolă în copie legalizată*;
13.certificat de competență lingvistică**;
14.un dosar plic.

 

*dacă e cazul.
**dacă e cazul - Competența lingvistică poate fi atestată și printr-un certificat de competență lingvistică, obținut în ultimii doi ani de candidat, cu recunoaștere internațională, sau prin absolvirea unui program de studiu de limbi străine.

 

Taxa de înscriere: 200 lei
Taxa pentru proba de competență lingvistică: 50 lei
Examenul de competență lingvistică pentru o limbă de circulație internațională se susține în fața unei comisii de specialiști, numite în acest scop de Rectorul Universității, care eliberează un certificat de competență lingvistică 

Taxa de școlarizare: Pentru cetățenii români și cetațenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvetiene: 6000 lei/an universitar

 Pentru studenții străini (cu excepția cetațenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene):
- 770 EUR/lună 
       
 
 
Se pot înscrie la concursul de admitere în Universitatea de Arte din Târgu-Mureș absolvenți de studii universitare de masterat.  Absolvenții învățământului universitar cu diplome de licență sau echivalente, eliberate până în anul absolvirii primei promoții de licență organizată în conformitate cu prevederile Legii nr. 288/2004, privind organizarea studiilor universitare, au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat fără să fi absolvit ciclul studiilor universitare de masterat.

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR INTERNAȚIONALI!


Informații suplimentare se pot obține la sediul universitãții, prin telefon la numãrul  0265-266281, sau prin e-mail la adresa uat@uat.ro.
Calendar

© copyright UAT 2019
created by Smartsoft