Navigátor
Felvételi - Felvételi Követelmények

ALAPKÉPZÉS:


 A. SZÍNPADI MŰVÉSZETEK - SZÍNMŰVÉSZET szak: 

 B. SZÍNPADI MŰVÉSZETEK - BÁBMŰVÉSZET szak: 1. SZAKASZ (kizáró jellegű gyakorlati vizsga):
A zenei képesség és mozgáskészség felmérése, versmondás
A vizsga menete:
a.) A jelentkezőnek énekelnie és táncolnia kell a saját vizsgarepertoárjában szereplő dallamra

(a jelentkező kérésére engedélyezhető a zongorakíséret vagy hangkazetta, hangszer használata),

és el kell végeznie a vizsgáztató bizottság által előírt gyakorlatokat. Erre a vizsgára a tornafelszerelés kötelező;
b.) A jelentkezőnek a vizsgabizottság kérésére el kell mondania két-három verset saját vizsgarepertoárjából.

2. SZAKASZ (gyakorlati vizsga):
Egy monológ, két-három vers és egy prózai szöveg előadása (a jelentkező repertoárjából, a

bizottság kérésére), improvizációs gyakorlatok a bizottság által megadott témákra
A vizsga menete:
a.) A jelentkező előadja a vizsgabizottság által választott monológot;
b.) A jelentkezőnek elő kell adnia a vizsgabizottság által kijelölt két-három verset és egy

prózai szöveget a saját vizsgarepertoárból;
c.) A jelentkező rövid színpadi jelenetet improvizál a vizsgabizottság által adott témára.
Ha két jelentkező felvételi átlaga azonos, a 2. SZAKASZ a.) alpontjánál elért jegyet vesszük figyelembe.

Megjegyzés: A jelentkező vizsgarepertoárja hat különböző műfajú verset (fabulát és balladát is), a

magyar és világirodalomból választott két prózai szöveget és két színpadi monológot kell hogy

tartalmazzon, valamint egy-két éneket és dallamot (a táncpróbához).

 


C. SZÍNPADI MŰVÉSZETEK - MOZGÁSMŰVÉSZET szak: 


1. SZAKASZ: kizáró jellegű – (elfogadott / elutasított)
Zenei képességek felmérése (ritmusérzék, zenei hallás);    
Koreográfiai tájékozottság felmérése egy előadásrészlet felvételének elemzése alapján.

2. SZAKASZ:
1. Rögtönzött mozgásetűd egy, a bizottság által megadott zenei téma alapján.  Időtartam : 3-5 perc;
2. 3-5 tánc bemutatása a jelentkező saját repertóriumából.

N.B.: A jelentkező által, a beiratkozáskor benyújtandó vizsgarepertóriumnak kötelező módon min.

5 táncot / koreografikus összeállítást kell tartalmaznia (néptánc / modern tánc / társas tánc / versenytánc),

élő-, vagy gépzenei kísérettel.

Ha két jelentkező médiája azonos, a 2. szakasznál elért jegyet vesszük tekintetbe.


 D. TEATROLÓGIA szak:
- Érettségi átlag 75%
- A színházi műveltség felmérése 25%  (Egy színházi előadás részletének elemzése első látásra)

 

A színházi műveltség felmérése szóbeli vizsga. A felvételiztető bizottság a jelölt színházi tájékozottságát

méri fel, annak alapján, hogy milyen előadásokat látott, milyen drámákat olvasott, hogyan vélekedik a

látott és olvasott élményeiről.

 

Ajánlás: A felvételi vizsgára való felkészüléshez a következőket ajánljuk:
- minél több, a színházakban jelenleg műsoron levő előadás megtekintését;
- a 9-12. osztályos magyar irodalom tankönyvekben szereplő drámák és a drámai műnemre vonatkozó

leckék felfrissítését;
- a Fazekas Enciklopédia: http://enciklopedia.fazekas.hu/index2.htm  a drámai műfajokra vonatkozó

szócikkeinek konzultálását;
- a http://www.hamlet.ro/, http://www.szinhaz.hu/ színházi portálok böngészését.
 

 

E. AUDIOVIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ-MULTIMÉDIA szak

 

1. SZAKASZ - Írásbeli vizsga a következő tantárgyak valamelyikéből:
• Magyar nyelv és irodalom (IX. – XII. osztályos tananyag)
• Pszichológia (X. osztályos tananyag)
• Szociológia (XI. osztályos tananyag)
• Filozófia (XII. osztályos tananyag)


2. SZAKASZ - Szóbeli vizsga, amely során a következő képességeket vizsgáljuk:
• Érvelési képesség;
• Előítélet-mentes, objektív véleményalkotási képesség egy adott (fiktív vagy valós) helyzettel kapcsolatban;
• Egy (fiktív vagy valós) probléma megoldása kommunikációs eszközök segítségével.


A felvételi átlagjegy a következő elemekből áll:
- 30% érettségi átlag;
- 40% az írásbeli vizsga jegye;
- 30% a szóbeli vizsga jegye.
Ha két jelentkező azonos átlagot ér el, az írásbeli vizsga jegye a döntő.

 

G. ZENETANÁR szak


1. SZAKASZ (kizáró jellegű vizsga, sikeres vagy elutasított minősítéssel):     
Zenei képességek felmérése

2. SZAKASZ (továbbjutók elméleti és gyakorlati vizsgája):  
Szolfézs, hangszerjáték, zeneelmélet: 75%
Érettségi átlag: 25%


A vizsga menete:
a.) Szolfézs (kottaolvasás első látásra). A gyakorlat 12-24 ütemből áll, 2 előjegyzésig, 2-es, 3-as vagy 4-es ütembeosztással, violin- vagy basszuskulcs alkalmazásával.
b.) Hangszerjáték. A felvételiző egy általa választott darabot játszik zongorán vagy valamilyen más harmonikus hangszeren (hárfán, gitáron vagy elektronikus billentyűs hangszeren). Az intézmény csak a zongorát biztosítja a jelölt számára. Ha a jelölt más hangszeren is játszik, meghatározott pontszámban előnyt élvez, de ez nem helyettesíti a fenti hangszerek valamelyikét.
c.) Zeneelméleti alapismeretek írásbeli felmérése. A kérdések a következő témakörökből származhatnak:
hangköztan,  hangsorismeret,  hármashangzatok, ritmusképletek, ütemek, dinamikai jelek, tempójelzések.

Bibliográfia:
Kesztler Lőrinc: Zenei alapismeretek, Athenaeum Kiadó, Budapest, 2000
Victor Giuleanu: Tratat de teoria muzicii, Editura Muzicală, Bucureşti, 1986
Victor Giuleanu által szerkesztett IX-XII. osztályos tankönyvek

A jegy összetétele:
2. szakasz: 75%
Érettségi átlag: 25%

Ha két jelentkező médiája azonos, a 2. szakasz c.) próbáján elért eredményt vesszük tekintetbe

 

 

MESTERKÉPZÉS:


I. SZÍNMŰVÉSZET szak
 1. SZAKASZ:
- színházi ismeretek felmérése interjú formájában  - a végső jegy 30% -a ;
2. SZAKASZ
- egyéni műsor bemutatása  (monológ, versmondás, drámarészlet) - 15-25 perces gyakorlati vizsga - a végső jegy 40%-a;
 A záróvizsga átlag a végső jegy 30%-át adja.

 

II. A RENDEZÉS MŰVÉZETE szak
1. SZAKASZ (a végső jegy 30%-át teszi ki):
A színházi műveltséget felmérő interjú
2. SZAKASZ (gyakorlati vizsga, a végső jegy 70%-át teszi ki) :
 A jelölt által készített, a színpadi művészetek (színház, zenés színház, rádiószínház, tévészínház, bábszínház) területéhez tartozó egyéni művészi projekt megvédése. Ez a művészi elképzelés szóbeli kifejtését, valamint bármely más, koncepciót alátámasztó eljárás (vázlat, képek, videófelvétel) bemutatását jelenti.  A művészi elképzelés kifejtését nyomtatott formában a beiratkozáskor kell benyújtani.

 

A felvételi vizsgán olyan román állampolgárok, illetve az Európai Unió országainak olyan állampolgárai vehetnek részt, akik Színházművészet és Teatrológia (Színháztudomány) vagy más rokon szakterületeken (pl. képzőművészet, média, film, műépítészet, irodalomtudomány stb.) szerzett alapfokú egyetemi oklevéllel, vagy azzal egyenértékű okirattal rendelkeznek.

 


III. TEATROLÓGIA. MŰVELŐDÉSSZERVEZÉS (IMPRESSZÁRIÓ) szak
 A felvételi vizsgának egyetlen szakasza van:
Egy kutatási terv bemutatása, amely vagy a Teatrológia (színháztudomány) vagy a művelődésszervezés szakterületéhez tartozik.
A kutatási tervet a beiratkozáskor, nyomtatott formában  kell benyújtani.
A felvételi vizsgára  bármilyen szakterületen szerzett  alapfokú egyetemi oklevéllel, vagy azzal egyenértékű okirattal lehet jelentkezni.
 
Az alábbiakban szempontokat javasolunk a teatrológia (színháztudományi) és a művelődésszervezés(kulturális menedzsment) tárgyú projektek elkészítéséhez:
A) Teatrológia (színháztudományi) kutatási terv kidolgozásának javasolt kritériumai:
- a kutatás címe
- a kutatási terület megnevezése (pl. színháztörténet, színházesztétika, színházantropológia stb.)
- a kutatási téma megjelölése
- a kutatás leírása (problematizálás, célkitűzés, szakaszok, esetlegesen módszertani kérdések felvetése)
- könyvészet
A terv  terjedelme 4-5 oldal.
 
B) Kulturális menedzsment-projekt összeállításának javasolt kritériumai:
- a projekt címe
- az esemény/ eseménysorozat/ intézmény/ rendezvény/ (lehet fiktív is) leírása, szervezési szempontjainak kifejtése és értelmezése, célkitűzései
- a célközönség, a várt eredmények és hatás (hatások)
- az intezményi keret és a kivitelezők adatai (lehet fiktív)
- a leírt esemény/ eseménysorozat/ intezmény/ rendezvény/ szakaszainak leírása
- költsegvetési terv
- lebonyolítási ütemterv
A terv lehetőség szerint vegye figyelembe  a Nemzeti Kulturalis Alap http://www2.nka.hu/OPPortal/portal/cn/DefaultContainerPage/Kezdolap;jsessionid=8CAB1195003635101D0904B035FF4C26, vagy a hazai kulturális minisztérium http://www.cultura.ro/Documents.aspx?ID=105, vagy az EU pályázati rendszere követelményeit. http://cupid.culture.info/.
A terv  terjedelme 5-7 oldal; beiratkozáskor elektronikus formában is csatolni kell a projekthez, valamint e-mailen elküldeni az alábbi címekre: (balasi@clicknet.ro, doki@clicknet.ro).

 

 

DOKTORKÉPZÉS (Színház szakterület):

 

1. KIZÁRÓ JELLEGŰ NYELVVIZSGA azoknak a jelentkezőknek, akik nem rendelkeznek érvényes nyelvvizsga-bizonyítvánnyal.

2. SZÓBELI VIZSGA:
- a színházi kultúra felmérése;
- a tudományos kutatói tevékenység és a kutatási téma elemzése a jelentkező ismertetése alapján.

 

A dolgozatot a kutatási témáról a beiratkozáskor kell leadni.

 

Bővebb felvilágosítást  telefonon, a 0265-266281-es telefonszámon, e-mail-en, a felveteli@uat.ro vagy uat@uat.ro címeken, és személyesen, a Köteles Sámuel utca 6 szám alatt, az egyetem titkárságán lehet  kérni.

 

Naptár

© copyright UAT 2019
created by Smartsoft