Navigator
Admitere - Criterii de selecție

 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

 

   A.Specializarea ARTELE SPECTACOLULUI – ACTORIE
   B.Specializarea ARTELE SPECTACOLULUI – PĂPUȘI ȘI MARIONETE

ETAPA 1. (probă practică): se notează cu admis/respins
Testarea aptitudinilor muzicale și ritmice și prezentarea unor versuri, din repertoriul candidatului.
Proba se desfășoară astfel:
a.) Candidatul va cânta și va dansa pe o melodie din propriul repertoriu (sunt admise, la cererea candidatului, partituri de pian, casete audio sau instrumente muzicale pentru acompaniament) și va rezolva unele teste practice propuse de Comisia de examinare. Candidații vor susține această probă în echipament de educație fizică;
b.) Candidatul va recita, la alegere și la solicitarea comisiei, două-trei poezii din repertoriul personal.

 

ETAPA a 2-a (probă practică):
Prezentarea unui monolog dintr-o piesă de teatru, a unor versuri și a unei povestiri, la alegerea comisiei, din repertoriul candidatului; exerciții de improvizație pe teme propuse de comisie.
Proba se va desfășura astfel:
a). Candidatul va interpreta un monolog, la alegerea comisiei;
b). Candidatul va recita două-trei poezii și va prezenta o povestire, la alegerea comisiei, din repertoriul personal;
c). Candidatul va improviza o scurtă scenă dramatică pe baza unei teme indicate de comisie printr-un bilet de examen.

Criterii de departajare în caz de medii egale: media obținută la proba II, punctul a.)
 
N.B.: Candidații vor pregăti un repertoriu care va cuprinde un număr de șase poezii diferite ca gen (inclusiv fabule și balade), două povestiri din literatura națională și universală și două monologuri din dramaturgia națională și universală.

 

  C. Specializarea ARTELE SPECTACOLULUI - REGIE

ETAPA 1 (a).-oral și b).-scris) se notează cu admis/respins
a). Probă de aptitudini și cunoștințe de cultură; testarea spiritului de observație, a memoriei vizuale, a fanteziei creatoare și a capacității de a sugera o acțiune dramatică; cunoștințe din domeniul teatrului, artei și literaturii; recitarea unei poezii la alegerea candidatului;
b). Analiza unei opere dramatice din repertoriul de concurs; transpunerea în imagini scenice a unui fragment din această operă;

 

ETAPA a 2-a, practic
Realizarea  scenică a unui fragment dintr-o piesă cuprinsă în repertoriul de concurs.

N.B. Candidații vor pregăti un repertoriu care va cuprinde un număr de piese de teatru din dramaturgia națională și universală, comunicate candidaților prin avizier.

Criterii de departajare în caz de medii egale:
• Media obținută la Etapa a II-a.

 

Repertoriul de concurs:
1. I.L. Caragiale: „O scrisoare pierdută”
2. Camil Petrescu: „Suflete tari” 
3. W. Shakespeare: „Romeo și Julieta”
4. J.B. Molière: „Avarul”
5. C. Goldoni: „Slugă la doi stăpâni”
6. A.P. Cehov: „Pescărușul”
7. A. Miller: „Moartea unui comis-voiajor”
8. E. Ionescu: „Cântăreața cheală”

 

Criterii de departajare în caz de medii egale:
• Nota acordată pentru transpunerea pe scenă a unui fragment scurt.

 

D. Specializarea ARTELE SPECTACOLULUI - COREGRAFIE

ETAPA 1:
1.Testarea aptitudinilor muzicale (ritm, auz muzical); 
2.Evaluarea cunoștințelor din domeniul coregrafiei prin analiza unui fragment dintr-un spectacol coregrafic înregistrat.

 

ETAPA a 2-a:
1.Improvizație coregrafică pe un fragment muzical (3-5 minute) din lucrări muzicale aparținând repertoriului universal-practic;
2.Interpretarea a 3-5 dansuri din repertoriul propriu.

Candidații vor prezenta la înscriere un repertoriu personal compus din minim 5 coregrafii de dans (popular / modern / contemporan / sportiv). Fondul muzical pentru dans poate să fie prezentat pe suport CD audio sau acompaniament live.

Criterii de departajare în caz de medii egale:
•Nota acordată pentru etapa a 2-a.

 

E. Specializarea SCENOGRAFIE-EVENIMENT ARTISTIC

ETAPA 1: eliminatorie - se notează cu admis/respins
- testarea pregătirii plastice și a fanteziei creatoare
a) Realizarea unei compoziții în culoare, pe marginea unei teme alese de comisia de admitere (5 ore)
b) 6 crochiuri după model viu (6x10 minute=1 oră)

 

ETAPA a 2-a:
Realizarea unor schițe de decor și de costum la o temă dată pornind de la o piesă din repertoriul de concurs (3 ore).

Repertoriul de concurs:
1. I.L. Caragiale: „O scrisoare pierdută”
2. Camil Petrescu: „Suflete tari” 
3. W. Shakespeare: „Romeo și Julieta”
4. J.B. Molière: „Avarul”
5. C. Goldoni: „Slugă la doi stăpâni”
6. A.P. Cehov: „Pescărușul”
7. A. Miller: „Moartea unui comis-voiajor”
8. E. Ionescu: „Cântăreața cheală”

N.B.: Candidații vor depune în dosarul admiterii și o mapă conținând lucrări personale (min. 10 lucrări)
Tehnici de execuție admise la examenul de admitere: creion, cărbune, tuș, tempera, acuarele, culori acrilice, carioca, creioane colorate, pasteluri, tehnici mixte.

Planșetele, caprele de atelier și hârtia de desen vor fi asigurate de universitate.

 

  
F. Specializarea TEATROLOGIE
- media examenului de bacalaureat – pondere 75%
- colocviu de cultură teatrală – analiza la prima vedere a unei secvențe dintr-un spectacol de teatru  - pondere 25%.


G. Specializarea COMUNICARE AUDIOVIZUALĂ -MULTIMEDIA

ETAPA 1: - Examen scris din următoarele discipline la alegere:
 - Limba și literatura maghiară;
 - Psihologie;
 - Filozofie;
 - Sociologie.
Lucrările sunt evaluate cu note de la 1 la 10.

 

ETAPA a 2-a: - probă orală: Testarea aptitudinilor specifice de comunicare:
 -  Capacitatea de argumentare într-o temă propusă;
 -  Capacitatea de a forma o părere obiectivă, fără prejudecăți, într-o situație simulată;
 - Capacitatea de a rezolva o problemă prezentată (fictivă) prin metode comunicaționale.
Proba este evaluată cu note de la 1 la 10.

 

Nota finală de admitere este calculată din:
- 30% nota finală a examenului de bacalaureat;
- 40% nota de la proba scrisă;
- 30% nota de la proba orală.

 

Criterii de departajare în caz de medii egale:
Criteriul 1 – nota de la proba finală;
Criteriul 2 – nota de la proba orală;
Criteriul 3 – nota finală de la examenul de bacalaureat.

 

H. Specializarea PEDAGOGIE MUZICALĂ

 

ETAPA 1 (oral): se notează cu admis/respins
Aptitudini muzicale. Verificarea auzului, ritmului și memoriei muzicale: redarea și recunoașterea unor intervale și acorduri cântate la pian; redarea unui ritm dat; redarea unui fragment melodic cântat la pian

ETAPA a 2-a  (scris/oral) - pondere 75%
a.Solfegiu la prima vedere: citirea la prima vedere a câte unui solfegiu de 12-14 măsuri, în cheile Sol și Fa, în măsuri de 2, 3 sau 4 timpi, în tonalități cu până la 4 alterații inclusiv.
b.Proba de canto: Interpretarea vocală (fără acompaniament) a unei piese la libera alegere a candidatului
c.Proba de instrument:  Interpretarea unei piese la un instrument (instituția pune la dispoziție doar pian).
d.Teoria muzicii (scris)
Se verifică cunoștințele de ritm, metru muzical, tonalitate, intervale muzicale, acorduri

BIBLIOGRAFIE:
- Victor Giuleanu: Tratat de Teoria Muzicii, Editura Muzicală, București, 1986
- Victor Giuleanu: Manualele de Teoria Muzicii și Solfegiu clasele IX-XII.
Criterii de departajare în caz de medii egale: media obtinută la Etapa a 2-a, proba d.)
Media de bacalaureat: pondere 25%

 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT


Specializarea: ARTA ACTORULUI

PROBA 1:
 - testarea cunoștințelor de cultură teatrală printr-un interviu – pondere 30% din nota finală;
PROBA a 2-a:
 – practic: prezentarea unui program individual de către candidat (monolog, recital, fragment dintr-un rol interpretat), care va avea o durată de 15-25 minute – pondere 40% din nota finală;
 Media de absolvire a studiilor de licență: – pondere 30% din nota finală.

 

Specializarea: ARTA ACTORULUI DE TEATRU DE ANIMAȚIE

PROBA 1  - Testarea cunoștințelor de cultură teatrală;
- interviu (pondere: 20% din nota finală).

PROBA a 2-a (practică):
- Prezentarea unui program individual de către candidat (monolog, recital, fragment dintr-un rol interpretat), cu o durată de 15-25 minute (pondere: 30 % din nota finală);
- Prezentarea unei compoziții scenice cu un tip de obiect animat (bibabo, wayang, muppets, mască-costum etc), cu o durată de 10-20 minute (pondere: 50% din nota finală).

 

Specializarea: ARTA REGIZORULUI


PROBA 1  Testarea cunoștințelor de cultură teatrală printr-un interviu (30% din nota finală)

PROBA a 2-a (practică):
Susținerea unui proiect artistic personal în domeniul artelor spectacolului (teatru, teatrul muzical, teatru radiofonic, teatru-TV, teatru de animație) constând în argumentarea teoretică și prin orice alt element cu relevanța artistică (schițe, imagini, decupaj, înregistrare video). Argumentul teoretic face parte din dosarul de înscriere.

 

Specializarea: SCRIERE DRAMATICĂ

PROBA 1  -  - scris
- Dezvoltarea ca text dramatic a unei suite de situații teatrale pornind de la un fapt divers indicat de comisie.

PROBA a 2-a - oral
- Colocviu de susținere a proiectului pe baza argumentului și textului dramatic depuse la înscriere.
Ambele probe au o pondere egală în nota finală. Nu se ia în considerare media de la licență.
La înscriere se va depune un proiect artistic personal în domeniul scrisului dramatic, constând într-un argument teoretic și exemple de texte dramatice (5-10 pag.) scrise de candidat. Argumentul teoretic va avea 3-5 pagini dactilografiate.

 

STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

 

1. PROBĂ DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ pentru o limbă de circulație internațională
- pentru candidații care nu au depus Certificat de competență lingvistică; Competența lingvistică poate fi atestată și printr-un certificat de competență lingvistică, obținut în ultimii doi ani de candidat, cu recunoaștere internațională, sau prin absolvirea unui program de studiu de limbi străine.

2. COLOCVIU;
- verificarea culturii teatrale, a  preocupărilor științifice și a  aptitudinilor de cercetare;
- prezentarea temei propuse pentru teza de doctorat.

 

Referatul cu tema tezei de doctorat se predă cu dosarul de înscriere la admitere.

 

Informații suplimentare:
UNIVERSITATEA DE ARTE
TÂRGU-MUREȘ
MAROSVÁSÁRHELYI MÛVÉSZETI EGYETEM
540057 Târgu-Mureș, Str.Köteles Sámuel, nr. 6
Tel: 0265-266281, 260362, Fax: 0265-266281
E-mail: uat@uat.ro
Website: www.uat.ro

Calendar

© copyright UAT 2019
created by Smartsoft