Navigator
Buget de venituri si cheltuieli

Raport privind situația financiară a Universității de Arte din Tîrgu-Mureș,
  conform bialnțului contabil la data de 31 decembrie 2009

 

Universitatea de Arte Tg.Mureș și-a desfășurat activitatea beneficiind de finanțare din partea MECI și din venituri proprii.
Finanțarea instituțională a fost stabilită în sumă totală de 8.022.466 lei.
Pentru finanțarea de bază a fost alocată suma de 4.833.439 lei, din care 3.748.127 lei în funcție de 363,80 studenții echivalenți și 1.085.312 lei în conformitate cu cei 13 indicatori de calitate propuși de Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior.
Pentru burse a fost alocată suma de 242.145 lei din care:
- 74.827 lei, corespunzător unui număr de  188 studenți români pentru perioada inuarie – iulie;
- 39.309 lei, corespunzător unui număr de 211 studenți români pentru perioada octombrie – decembrie;
- 118.857 lei, corespunzător numărului de burse cordate doctoranzilor români înscriși în programele de doctorat cu frecvență;
- 2.689 lei  corespunzător unei burse acordate studenților stărini din ciclulde licență;
-  5.266 lei corespunzător unui număr de 2 burse acordate studenților străini din ciclu universitar de master;
- 1.197 lei corespunzător unui număr de 3 luni bursă acordate pentru cadre didactice și studenți cuprinși în programul de studii CEEPUS II.
 Pentru achitarea contravalorii reducerilor privind transportul studenților a fost acordată suma de 13.882 lei, aferentă unui număr de 193 studenți.
Pentru obiectivul Teatrul de păpuși au fost alocate 2.933.000 lei.
Pentru reparații capitale, reabilitări la imobile și achitarea restanțelor la plată pe anul precedent au fost alocate,  prin contractul complementar, 1.584.000 lei.
Pentru subvenții cămine a fost acordată suma de 35.643 lei, iar pentru subvenția individuală de sprijin pentru cazare a fost acordată suma de 8.288 lei.
Conform execuției bugetare, costurile aferente unui student echivalent au fost în anul 2009 la valoare de 17.677 lei.
Sumele alocate prin contractele de finanțare au fost încasate în totalitate.
Din venituri proprii, în anul 2009 s-au încasat 358.909 lei, din care 124.780 lei din sponsorizări și donații, 178.526 din taxe de școlarizare și alte taxe, iar 55.603 din alte venituri (chirii, prestații, diferențe de curs valutar, spectacole ș.a.).
Din datele contabile se poate constata următoarea execuție bugetară:

 

 

Capitol de cheltuială  

 Plan

-lei-

 Plăți efective
-lei-

 Total cheltuieli, activitatea de bază, din care:

 8220425

 6431084

  Chelt.de personal 

  6510165

 5479196

 Bunuri și servicii, din care:

 1622260

 865530

 - bunuri, servicii, utilități 

 980442

 600678

 - reparații curente 

 237800

 58002

  - deplasări 

 87500

  25565

 - cărți și publicații 

 18533 

 12069

 - protocol și reprezentare 

 33000

  24937

 - burse (din venituri proprii) 

 88000 

 86358

  

În ceea ce privește cheltuielile de capital s-au realizat următoarele:

 

Capitol de cheltuială  

 Plan

-lei-

 Plăți efective
-lei-

 Reparații capitale

 271000

 268917

  Dotări

  132000

 132000

 Obiective de investiții

 4138631

 4096849


Ponderea cheltuielilor față de plan fiind de 98% realizare. Sumele care nu au putut fi reportate conform legislației în vigoare au fost virate ordonatorului de credite.
Comparativ cu perioada precedentă, respectiv 31 decembrie 2008, s-a realizat o creștere a veniturilor de 1,54 ori, în cifră absolută 3.448.872 lei.
Nivelul cheltuielilor a crescut de 1,23 ori, respectiv cu 1.341.681 lei.
Ponderea cheltuielilor față de nivelul veniturilor a fost în anul 2009 de 70%, comparativ cu anul precedent când s-a realizat o pondere de 87%.
Se poate concluziona că s-a realizat o reducere a volumului cheltuielilor cu 17%,  astfel prevederile legale de reducere a cheltuielilor instituțiilor publice în anul 2009 fiind îndeplinite. 
   

 Contabil șef, 
 Ec. Jánosi Maria-Magdalena

 

Prezentul raport a fost prezentat și aprobat în ședința Senatului Universității de Arte din Tîrgu-Mureș, în data de 10 februarie 2010.

Calendar

© copyright UAT 2019
created by Smartsoft