Navigator
Sesiuni de comunicări științifice

Universitatea de Arte din Târgu Mureș,

Facultatea de Arte în Limba Maghiară
organizează conferința:


MEDIA INTERACTIVĂ ȘI SOCIETATEA


CONFERINȚĂ ȘTIINȚIFICĂ ÎN DOMENIUL MASS-MEDIA, ediția a II-a
Târgu-Mureș, 24 mai 2013

 


Mass-media este denumită și „a patra putere în stat”, datorită faptului că de la început în țările democratice, care au la bază separarea puterilor statului – legislativă, executivă și juridică – menirea sa este supravegherea activității acestora. Îndeplinirea acestei misiuni presupune seriozitate în pregătirea profesională din partea jurnalistului implicat. Peste tot în lume se pune un accent deosebit pe formarea profesională a jurnaliștilor, iar colaboratorii din cadrul presei scrise sau audiovizuale au constituit diverse organisme profesionale și au fondat distincții care premiază priceperea, dibăcia, măiestria în realizarea produselor media. A lucra în mass-media este o onoare și, în același timp, o răspundere, așa am învățat până acum.
Apariția formelor interactive în cadrul produselor media a schimbat radical această situație. În ultimele două decenii dezvoltarea tehnicii a făcut posibilă participarea oricui – chiar și fără studii preliminare – la activitatea mass-mediei.
Scopul conferinței noastre este de a stimula o analiză profundă, multidisciplinară din punctul de vedere al științelor sociologice, al comunicării, al științelor juridice sau al esteticii, abordând relația dintre societate și formele de media interactivă.
Evaluarea, fără prejudecăți și din cât mai multe direcții, este importantă și binevenită deoarece peste tot în lume există polemici privind necesitatea introducerii unor noi interdicții juridice, de exemplu în lumea internetului. La aceste întrebări foarte importante pentru viitor, putem găsi răspunsuri doar prin cercetări multidisciplinare.
Din toate aceste considerente așteptăm prezentarea celor interesați în a dezbate – prin prisma opticii personale – schimbările provocate de noile media în cadrul societății.
Data limită a înscrierii și a trimiterii rezumatului (maximum 200 de cuvinte) este vineri, 17 mai 2013. Așteptăm rezumatele lucrărilor într-una din limbile: română, maghiară sau engleză la adresele: santhaagnes@yahoo.de, kos.anna@yahoo.com. Lucrările vor fi publicate (după decizia referenților de specialitate) în revista universității SYMBOLON (revista este inclusă în baza de date CEEOL, http://www.ceeol.com/ ).
Informații suplimentare se pot obține de la dr. Ágnes Sántha (santhaagnes@yahoo.de).

 

*

 

The Hungarian Faculty of the University of Arts Târgu-Mureș announces its call for papers for its conference:


THE EFFECT OF INTERACTIVE MEDIA UPON SOCIETY


Second Conference on Media Studies
Târgu-Mureș, University of Arts
Köteles Sámuel str. 6
May 24, 2012

 


Media has often been called the „fourth power”, as its main role has been controlling the democratic state institutions – legislation, law enforcement and justice –. Pursuing such a task needs serious professional skills. Worldwide, journalists and media workers are being thoroughly trained for their profession, there are a number of professional fora as well as distinctions for those excelling in their profession. Up to now it has been taught that working in the mass media is an honour and involves responsibility at the same time.
The emergence of the interactive media radically changed this situation. In the past one or two decades, the technical evolution made it possible for everyone to become a part of mass communication, even without any qualification.
The aim of our conference is to encourage the dissemination of all those analyses that deal with the ethical, sociological, communicative, legal or aesthetic aspects of the links between interactive media and society at large.
The need for a multidirectional, multidimensional and prejudice-free approach is the more important as there is a worldwide collusion of views regarding the need for introducing new legal regulations, for example in the world of the internet. This question, crucial for the future, can only be answered from a multidisciplinary approach.
On the ground of the above considerations we encourage the participation of academics and professionals from the disciplines communication studies, sociology, ethics, law and aesthetics, who are working on media phenomena and analysing the changes generated by the new media.
The deadline for abstract submission is May 10 2013. Please send Your abstract of up to 200 words by e-mail to the following addresses: santhaagnes@yahoo.de , kos.anna@yahoo.com . We intend to publish the papers in the peer-reviewed journal SYMBOLON. For further information please contact Ágnes Sántha (santhaagnes@yahoo.de).

 

***

 Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureș organizează conferința:

 

Teatrul înainte și după 1989.
100 de ani de la nașterea lui Tompa Miklós

Conferință internațională de studii teatrale, ediția a XI-a
17-18 decembrie 2010

Conferința Internațională de Studii Teatrale a Universității de Arte Tîrgu-Mureș, aflată la cea de-a XI-a ediție, este consacrată în acest an unei evaluări retrospective. Ținând seama de schimbările esențiale care s-au produs atât în viața socială și politică a României (dar și a Europei), după răsturnarea regimului comunist din 1989, invităm analiștii fenomenului cultural și ai celui teatral să întreprindă o cercetare a schimbărilor (sau chiar a răsturnărilor!) care au avut loc. Desigur, suntem conștienți de faptul că rezistențele trecutului au afectat într-o forma sau alta evoluția creației artistice și a fenomenelor culturale, mai cu seamă în spațiul Europei de est și a celei centrale, însă, împreună cu aspectele novatoare, pot să pună în lumină o realitate de care trebuie să ținem seama și la care este necesar să ne raportăm cu luciditate.


În 1989, presa, radioul, televiziunea, editurile, instituțiile artistice etc. și-au regăsit mai curând sau mai târziu propria voce. Oricum, în vâltoarea schimbării regimului politic, discursul public s-a modificat structural. Pe noi ne interesează mutațiile care s-au produs în spațiul artelor spectacolului, dar și în cel al instituțiilor de gen din centrul și estul Europei. Acestor teme le-au fost consacrate numeroase și importante studii. În acest sens, noi dorim să cream un forum pentru dezbaterea cercetărilor recente.


Suntem interesați de cercetările cu caracter interdisciplinar, de cercetările fundamentale, dar și de cele aplicative, de prezentările documentare etc. În spațiul imaginarului artistic, socialul post-comunist își spune sau nu cuvântul ? Iată o întrebare la care îi invităm pe toți cei interesați să ofere răspunsuri, într-un dialog echilibrat, care să nu renunțe la reperele consacrate ale umanității. Reflectarea realităților culturale și sociale, dar și a producțiilor artistice își poate găsi tărâmul de discuții în această conferință internațională, deschisă tuturor cercetătorilor și creatorilor interesați.

 

Având în vedere că în acest an se împlinește centenarul nașterii lui Tompa Miklós, important om de teatru în istoria teatrului maghiar din România și personalitate a teatrului tîrgmureșean, conferința se așează sub patronajul său spiritual. El a fost unul dintre întemeietorii teatrului instituționalizat și a participat la înființarea Institutului de Teatru „Szentgyörgyi István” (al cărei rector a fost între 1967 – 1981), instituție precursoare a Universității de Arte din Tîrgu-Mureș.


Așteptăm deci la conferință cu interes deosebit lucrări despre cele două direcții complementare din partea cadrelor didactice universitare, a cercetătorilor și doctoranzilor. Limbile de lucru ale conferinței sunt româna, maghiara, engleza și franceza. Durata unei prezentări este de maximum 15 minute. Asigurăm cazare și masă pentru participanții din străinătate și din țară.  


Data limită a înscrierii și a trimiterii rezumatului (maxim 200 cuvinte)  este 6 decembrie 2010, iar aceea a lucrării in extenso  este 17-18 decembrie a.c. Așteptăm rezumatele lucrărilor (maxim 200 cuvinte) într-una din  limbile: română, maghiară, engleză sau franceză la adresele: cstamaty@yahoo.fr și csep_zoltan@yahoo.com. Lucrările vor fi publicate (după decizia referenților de specialitate) în revista de studii teatrale SYMBOLON a Universității. Informații suplimentare, la adresele de e-mail menționate mai jos.
Cristian Stamatoiu (pentru limba română și franceză) cstamaty@yahoo.fr
Csép Zoltán (petru limba maghiară și engleză)  csep_zoltan@yahoo.com

 


CALL FOR PAPERS
The Tîrgu-Mureș University of Arts organizes
the 11th  edition of its
International Conference of Theatre Studies

on December 17-18, 2010 
with the theme

Theatre before and after 1989.
100 years since the birth of Miklós Tompa


The 11th edition of the International Conference of Theatre Studies organized by the Tîrgu-Mureș University of Arts is dedicated to retrospective evaluation. We invite researchers of the cultural and theatrical phenomenae to initiate a survey and analysis of the transformations (or sometimes even dramatic turns) that have occurred as a result of radical changes in Romanian as well as European social and political   life, after the fall of the communist regime in 1989. Naturally, we are aware that past resistance has affected in some form the evolution of artistic creation and cultural phenomenae, especially in Central and Eastern Europe. Nevertheless, the process involved innovative aspects as well, and a complex analysis may shed light on a reality that we have to acknowledge and to which we have to relate with lucidity. 


Since 1989 the presses, radio, television, publishing houses, institutions of art have gradually found their own voice. However, in the whirl of political transformations, public discourse has undergone structural changes. We are interested in mutations in the field of performing arts, as well as related institutions in Central and Eastern Europe. A vast number of important studies have been dedicated to these themes. We would like to create a forum for the discussion of recent directions of research.


We are interested in interdisciplinary, fundamental and applicative research, as well as documentary presentations. Has the post-communist social factor invaded the sphere of artistic imagination? We invite participants to discuss questions like this, in a balanced dialogue, kept within the consecrated boundaries of humanity. This international conference open to all scholars and creators interested, offers the possibility to reflect on cultural and social realities as well as artistic productions.


As this year we celebrate the centenary of the birth of Miklós Tompa, distinguished personality of the Hungarian theatre in Romania, the conference is dedicated to his spiritual legacy. One of the founders of institutionalized theatre in Tîrgu-Mureș, he also participated in the founding of the Szentgyörgyi István Theatre Institute (the rector of which he was in the period 1967 – 1981), the predecessor of the Tîrgu-Mureș University of Arts.


We welcome papers in the two complementary directions, from academics, researchers, doctoral students. The working languages of the conference are Romanian, Hungarian, English and French. The duration of a presentation is maximum 15 minutes. We offer accommodation and meals to participants from outside the city of Tîrgu Mureș. The deadline for application and resumes is December, 6, 2010. Resumes (maximum 200 words) should be written in one of the working languages of the conference and sent to either cstamaty@yahoo.fr or csep_zoltan@yahoo.com. After being reviewed by specialists, papers will be published in SYMBOLON, the theatre studies journal of the University. Further information, contact persons: Cristian Stamatoiu (for Romanian and French) cstamaty@yahoo.fr, Csép Zoltán (for Hungarian and English) csep_zoltan@yahoo.com

 


L’Université d’Art Dramatique
organise le  17-18 décembre 2010 à son siège de Tîrgu-Mures, Roumanie
l’ XI-ème édition de son colloque international avec la thématique :


Le Théâtre avant et après 1989.
Centenaire Tompa Miklós


Cette XI-ème édition de notre traditionnel colloque est ciblé sur une démarche contrastive. Tenant compte des changements dramatiques survenus dans le paysage européen après la chute du Mur en 1989 et les fins possibles de la Guerre Froide, on invite les analystes de la culture et les critiques du théâtre à réfléchir sur les changements impliqués par la chute du communisme dans la domaine des arts du spectacle, surtout dans le Centre et l’Est de l’Europe. En dehors du discours synthétique et fondamental, le discours polémique sera lui aussi possible, car les portes de notre conférence sont ouvertes envers la critique argumenté des positions déjà exprimées dans ce problème.

 

La question qui nous anime est si l’imaginaire artistique européen (surtout celui théâtral) est influencé par les réalités sociales post-communistes, et si oui, dans quel sens ? Tenant compte de la complexité du problème, les réponses devront être interdisciplinaires, objectives et humanistes, le coté pratique étant aussi apprécié.

 

Tenant compte que cette année on marque le centenaire Tompa Miklos, important homme de théâtre dans l’histoire de l’art dramatique en langue hongroise de Roumanie et ancien Recteur de notre université (1967 – 1981), veuillez accepter que cette conférence soit mise sous son patronage spirituel. 

 

On attend les interventions des universitaires, des doctorants, et des cadres de la recherche concernés par le domaine des arts du spectacle. Les langues des travaux seront : le Roumain, l’Hongrois, l’Anglais et le Français ; le résumé de l’essai (200 mots) devra être envoyé avant le 6 décembre et l’essai proprement dit jusqu’au 17-18 décembre ; la durée de l’exposé sera de 15 min. Apres l’analyse d’une commission des référents, les essais acceptés seront publiés dans la Revue des Etudes Dramatrugiques Symbolon de L’Université d’Art Dramatique de Tîrgu-Mures.
Pour les participants d’en dehors de Tîrgu-Mureș, ou de la Roumanie, les organisateurs assurent l’hébergement.
Personnes de contact :
Cristian Stamatoiu (pour le Roumain et le Français) cstamaty@yahoo.fr
Csép Zoltán (pour l’Hongrois et l’Angalis)  csep_zoltan@yahoo.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FACULTATEA DE MUZICĂ

 

VA INVITĂ SĂ PARTICIPAȚI LA
 Conferința Internațională de Studii Teatrale, ediția a XI-a
 Teatrul înainte și după 1989
17-18 decembrie 2010

 

SECȚIUNEA MUZICOLOGIE
CU TEMA


MUZICA ÎNAINTE ȘI DUPĂ 1989
 


Tema conferinței / secțiunii muzicale, se dorește a fi o radiografie a fenomenului artistic-cultural cu referire directă la muzica românească și cea din spatele Cortinei de Fier, contrastul pe care  perioada de dinainte de 1989 la avut ca impact în sfera muzicilor naționale și „cultural-patriotice”.

 

În aceeași măsură vom încerca să atingem  problematica semnificației lucrărilor muzicale dedicate acestei perioade pentru „cultura socialistă”, consecințele implicării sau neimplicării compozitorilor în
fața „directivelor”.

 

Produsă la comandă,  muzica corală, simfonică, folclorul de viață nouă, prelucrările muzicale pe teme folclorice,  jazz-ul național, etc,  muzica în general a acestei perioade, s-a derulat  „în conformitate cu sarcinile și directivele organizațiilor de partid”.

 

Ne gândim în aceeași măsură să atingem prin această conferință / secțiune o seamă de problematici care țin de diferitele aspecte ale gândirii muzicale  de după 1989, dar și  de modul în care această implicare a afectat într-un fel sau altul cariera muzicienilor în  fața muzicilor moderne de preveniență occidentală.

 

Data limită a înscrierii și a trimiterii rezumatului este 6 decembrie 2010 (maxim 200 cuvinte), iar aceea a lucrării in extenso  este 17-18 decembrie a.c. Durata unei prezentări este de 15-20 minute. Asigurăm cazare și masă pentru participanții din străinătate și din țară.
Lucrările vor fi publicate (după decizia referenților de specialitate) în revista de studii teatrale SYMBOLON a Universității.
Pentru  limba româna: lucian_r2007@yahoo.com
             limba engleza: marian_somesan@yahoo.com
Director Științific al sesiunii
• Conf.univ.dr. Cristian Stamatoiu,
Comitetul științific al Sectiunii:
• Conf. univ. dr. Lucian Emil Rosca, Universitatea de Arte Targu-Mures

• Lect. univ. dr. Ramona Preja, Universitatea de Arte Targu-Mures
• C.d.as. Marin Marian Balasa, Universitatea de Arte Targu-Mures

Comitet:
• Asist. Marian Somesan
• Prof. Cosmin Diaconescu
• Student, Ana Niculescu
• Student, Ovidiu Bucșa

 

 

2009 - PROVOCAREA ABSURDULUI. IONESCO IERI ȘI AZI

Programul conferinței

Participanți: Ramona PREJA (Târgu-Mureș), Marin MARIAN-BĂLAȘA (Târgu-Mureș), Carmen MIHĂESCU (Târgu-Mureș), Lucian-Emil ROȘCA (Târgu-Mureș), Paul Valentin MIEREANU (Târgu-Mureș), Marian SOMEȘAN (Târgu-Mureș), Mihaela BUHAICIUC (USA), HARSÁNYI Zsolt (Târgu-Mureș), UNGVÁRI ZRíNYI Ildikó (Târgu-Mureș), SZABÓ Attila (Pécs, Ungaria), MIZERÁK Katalin (Budapesta, Ungaria), ELEKES Márta-Adrienne (Târgu-Mureș), ALBERT Mária (Târgu-Mureș), PATKÓ Éva (Târgu-Mureș), NAGY Imre (Pécs, Ungaria), Alina NELEGA (Târgu-Mureș), Iulia POPOVICI (Târgu-Mureș), Liviu TOPUZU (Târgu-Mureș), Inocențiu DUȘA (Târgu-Mureș), Gavriel PĂUNESCU și Ileana TĂNASE (Târgoviște), Cristian POPESCU (Târgu-Mureș), Cristian STAMATOIU (Târgu-Mureș).


2008 - TEATRU – ARTĂ – CULTURĂ. PERSPECTIVE INTERCULTURALE ȘI INTERETNICE

Participanți: Katja KREBS (Bristol, UK), Dan VASILIU (București), Magdolna BALKANYI (Debrecen, HU), Miruna RUNCAN (Cluj-Napoca), Sorin CRIȘAN (Târgu-Mureș), Nicolae MANDEA (București), Octavian SAIU (Noua Zelandă), Liviu DOSPINESCU (Quebec, CDN), Anna CZEKMANY (Budapesta, HU), Szabolcs MUSCA (Cluj-Napoca), Heather STROCHSCHEIN (Huro, Ohio, SUA), Katalin KILLAR KOVACS (Târgu-Mureș), Tibor VARSZEGI (Jaszbereny, HU), Viktoria KULCSAR (Budapesta HU), effrey SICHEL (Washington, SUA), Bryce LEASE (Kent, UK), Raluca BALAN (Târgu-Mureș), Marta MINIER ( Cardiff, UK), Adriana BOANTA (Târgu-Mureș), Ildiko UNGVARI-ZRINYI (Târgu-Mureș), Raluca SAS (Cluj-Napoca), Marta BODO (Cluj-Napoca), Eszter-Gerda MIKLOS ( Debrecen, HU), Maria ALBERT (Târgu-Mureș), Janos LAZOK (Târgu-Mureș), Attila SZABO (Budapesta, HU), Kinga GASPAR (Budapesta, HU), Cristian STAMATOIU (Târgu-Mureș), Imre NAGY ( Pecs, HU), Levente KOVACS (Târgu-Mureș), Dorina POGĂCEANU (Târgu-Mureș), Philip CRISPIN (Hull, UK), Andras BALASI (Târgu-Mureș), Bela BIRO (Miercurea-Ciuc), Anna KOS (Târgu-Mureș), Eva NEMETH (Budapesta, HU), Emese ZSOLDOS ( Budapesta, HU), Katalin MIZERAK (Budapesta, HU), Tunde MINORICS (Pecs, HU), Rozalia LORINCZI (Târgu-Mureș), Ildiko COJIC (Târgu-Mureș), Timea PAPP (Veszprem, HU), David Peter FORGACS (Viena, A), Kinga BAKK-MIKLOSI (Târgu-Mureș), Marta-Adrienne ELEKES (Târgu-Mureș), Carmen MIHAESCU (Târgu-Mureș), Tunde MOLNAR (Târgu-Mureș), Paul MIEREANU (Târgu-Mureș), Marin-Marian BĂLAȘA (Târgu-Mureș), Ramona PREJA (Târgu-Mureș), Lucian-Emil ROȘCA (Târgu-Mureș).

 

 

2007 - TEATRUL: ROLUL îN TEATRU - REPERE CULTURALE, REPERE PSIHO-SOCIALE

Participanți: András BÉRES (Târgu-Mureș), Tamás GAJDO (Budapesta), Miklós BACS (Cluj-Napoca), Mihai SIN (Târgu-Mureș), Marius OLTEAN (Târgu-Mureș), Cristian STAMATOIU (Târgu-Mureș), Oana LEAHU (Târgu-Mureș), Daniela LEMNARU (Târgu-Mureș), András BALASI (Târgu-Mureș), Lucian ROSCA (Târgu-Mureș), Dorina POGÃCEANU (Târgu-Mureș), Magdalena FLOREA (Târgu-Mureș), Adriana BOANTÃ (Târgu-Mureș), Maria-Magdalena JANOSI (Târgu-Mureș), Inocențiu DUSA (Târgu-Mureș), Sorin CRISAN (Târgu-Mureș), Magdolna JAKFALVI (Veszprém), Ildikó UNGVARI-ZRINYI (Târgu-Mureș), Márta BODO (Cluj-Napoca), Attila SZABO (Pécs), Kinga GASPAR (Budapesta), András HATHAZI (Cluj-Napoca), Katalin KILLAR-KOVACS (Târgu-Mureș), Levente KOVACS (Târgu-Mureș), Ildikó LOKÖS (Budapesta), Noémi KORDICS (Oradea), Mária ALBERT ((Târgu-Mureș), Éva PATKO (Târgu-Mureș), Szabolcs JANOS SZATMARI (Oradea), Katalin Agnes BARTHA (Cluj-Napoca), Éva NÉMETH (Budapesta), Ildikó NOVAK (Târgu-Mureș), János LAZOK (Târgu-Mureș), Anikó OROSZLAN (Szeged), Viktória KULCSAR (Budapesta), Anna CZÉKMANY (Budapesta), Csaba CSIKY (Târgu-Mureș), Agnes SANTHA (Târgu-Mureș), Beáta KISS (Budapesta)
Programul conferinței

 

2006 - TEATRUL: INSTITUȚIE/ CREAȚIE/ FORMARE. ALTERNATIVELE TEATRULUI EUROPEAN ÎN SECOLUL XXI
Participanți:
Mária ALBERT (Târgu-Mureș), András BALASI (Târgu-Mureș), Magdolna BALKANYI (Debrecen), András BÉRES (Târgu-Mureș), Márta BODO (Cluj-Napoca), Charlotte BONY (Strasbourg), Kinga BOROS (Târgu-Mureș), Attila BUDAHAZI (Târgu-Mureș), Ana-Maria CRISAN (Târgu-Mureș), Sorin CRISAN (Târgu-Mureș), Anna CZÉKMANY (Budapesta), Borbála CSETE (Pécs), Zoltán CSÉP (Târgu-Mureș), Erzsébet CSIKESZ (Kaposvár), Csaba CSIKY (Târgu-Mureș), Inocențiu DUSA (Târgu-Mureș), Emese EGYED (Cluj-Napoca), Ibolya FARKAS (Târgu-Mureș), Doina FRENî (Târgu-Mureș), Tamás GAJDO (Budapesta), Magali GUIET (Strasbourg), Júlia GYÉRESI (Târgu-Mureș), András HATHAZI (Cluj-Napoca), Réka HEGYI (Târgu-Mureș), István ILYÉS (Pécs), Zoltán IMRE (Budapesta), Szabolcs JANOS-SZATMARI (Oradea), Mária Magdolna JANOSI (Târgu-Mureș), GeneviÚve JOLLY (Strasbourg), Katalin KILLAR KOVACS (Târgu-Mureș), Kinga KIRALY (Budapesta), Noémi KORDICS (Oradea), Levente KOVACS (Târgu-Mureș), Andrea KULCSAR (Kolozsvár), Viktória KULCSAR (Budapesta), Oana LEAHU (Târgu-Mureș), Zsófia LELKES (Debrecen),  Daniela LEMNARU (Târgu-Mureș), Elena MOALES (Târgu-Mureș), Imre NAGY (Veszprém), Ildikó NOVAK (Târgu-Mureș), Cristinela OLÃREANU (Târgu-Mureș), Radu OLÃREANU (Târgu-Mureș), Tímea PAPP (Veszprém), Dorina POGÃCEAN (Târgu-Mureș), Sebastian Vlad POPA (Sibiu), Georgeta POTCOAVà (Târgu-Mureș), Jonathan ROUSSEAU (Strasbourg), Piroska S. PALLOS (Kaposvár), András SALAMON (Sfântu Gheorghe), Mihaela SERMÃSAN (Târgu-Mureș), Cristian STAMATOIU (Târgu-Mureș), Mihai SUCIU (Târgu-Mureș), Attila SZABO (Pécs), Zsuzsa SZEBENI (Budapesta), Dan îOPA (Târgu-Mureș), Ildikó UNGVARI ZRINYI (Târgu-Mureș), Anikó VARGA (Pécs)
Programul conferinței

 

2005 - PUBLIC, EXPERIENȚĂ, RECEPTARE

Participanți: Mária ALBERT (Târgu-Mureș), Lelia Maria ALBU (Târgu-Mureș), András BALASI (Târgu-Mureș), Piroska BARABAS (Târgu-Mureș), Katalin Agnes BARTAHA (Cluj-Napoca), András BÉRES (Târgu-Mureș), Béla BIRO (Sfântu Gheorghe), Erzsébet B. FÜLÖP (Târgu-Mureș), Márta BODO (Târgu-Mureș), Zoltán CSÉP (Târgu-Mureș), Erzsébet CSIKESZ (Kaposvár), Mirela DAN (Kolozsvár), Katalin DEMCSAK (Szeged), Inocențiu DUSA (Târgu-Mureș), Emese EGYED (Cluj-Napoca), Ibolya FARKAS (Târgu-Mureș), Magdalena FLOREA (Târgu-Mureș), Réka HEGYI (Cluj-Napoca), Zoltán IMRE (Budapesta), Szabolcs JANOS-SZATMARI (Oradea), Mária Magdolna JANOSI (Târgu-Mureș), GeneviÚve JOLLY (Strasbourg), Vera KÉRCHY (Szeged), István K. KOVACS (Cluj-Napoca), Katalin KILLAR KOVACS (Târgu-Mureș), Levente KOVACS (Târgu-Mureș), Noémi KORDICS (Oradea), János LAZOK (Târgu-Mureș), Oana LEAHU (Târgu-Mureș), Daniela LEMNARU (Târgu-Mureș), Ildikó LOKÖS (Budapesta), Erika MANDL (Kaposvár), Elena MOALES (Târgu-Mureș), Klára MOLNAR (Debrecen), Noémi Krisztina NAGY (Cluj-Napoca), Olivier NEVEUX (Strasbourg), Cristinela OLÃREANU (Târgu-Mureș), Andrea P. BALOGH (Szeged), Éva PAPP (Târgu-Mureș), Traian PENCIUC (Târgu-Mureș), Dorina POGÃCEAN (Târgu-Mureș), Sebastian Vlad POPA (București), Elena POPESCU (București), Marian POPESCU (București), Agota RÉVÉSZ (Budapest), Agnes SANTHA (Târgu-Mureș), Piroska S. PALLOS (Kaposvár), Cristian STAMATOIU (Târgu-Mureș), Zsuzsa SZEBENI (Budapesta), István SZOKE (Târgu-Mureș), Agnes Tünde TANACS (Szeged), Gabriella-Nóra TAR (Cluj-Napoca), Dan TOPA (Târgu-Mureș), Ildikó UNGVARI ZRINYI (Târgu-Mureș), Maria VODÃ-CÃPUSAN (Cluj-Napoca), Andrea ZSIGMOND (Miercurea Ciuc)
Programul conferinței

 

2004 - LITERALITATE ȘI TEATRALITATE

Participanți: Mária ALBERT (Târgu-Mureș), Lelia Maria ALBU (Târgu-Mureș), András BALASI (Târgu-Mureș), László BALOG (Târgu-Mureș), Katalin Agnes BARTAHA (Cluj-Napoca), András BÉRES (Târgu-Mureș), Béla BIRO (Miercurea Ciuc), Erzsébet B. FÜLÖP (Târgu-Mureș), Ioan COVACIU (Târgu-Mureș), Zoltán CSÉP (Târgu-Mureș), Emese EGYED (Kolozsvár), Ibolya FARKAS (Târgu-Mureș), Magdalena FLOREA (Târgu-Mureș), Júlia GYÉRESI (Târgu-Mureș), András HATHÁZI (Cluj-Napoca), István ILYÉS (Cluj-Napoca), Mária Magdolna JANOSI (Târgu-Mureș), Katalin KILLAR KOVACS (Târgu-Mureș), Levente KOVACS (Târgu-Mureș), Oana LEAHU (Târgu-Mureș), Daniela LEMNARU (Târgu-Mureș), Elena MOALES (Târgu-Mureș), Cristinela OLÃREANU (Târgu-Mureș), Liviu PANCU (Târgu-Mureș), Éva PAPP (Târgu-Mureș), Dorina POGÃCEANU (Târgu-Mureș), András SALAMON (Sfântu Gheorghe), Mihai SIN (Târgu-Mureș), Cristian STAMATOIU (Târgu-Mureș), István SZOKE (Târgu-Mureș), Sándor TATAI (Târgu-Mureș), Liviu TOPUZU (Târgu-Mureș), Dan îOPA (Târgu-Mureș), Ildikó UNGVARI ZRINYI (Târgu-Mureș), Maria VODÃ-CÃPUSAN (Cluj-Napoca)
Programul conferinței

 

2003 - ȘCOLI EUROPENE DE REGIE DE TEATRU

Participanți: Mária ALBERT (Târgu-Mureș), András BALASI (Târgu-Mureș), Katalin Agnes BARTAHA (Cluj-Napoca), András BÉRES (Târgu-Mureș), Mircea Alexandru BIRî (Cluj-Napoca), Aura CORBEANU (Sibiu), Sorin CRISAN (Cluj-Napoca), Emese EGYED (Cluj-Napoca), Ibolya FARKAS (Târgu-Mureș), Magdalena FLOREA (Târgu-Mureș), Tamás GAJDO (Budapesta), Júlia GYÉRESI (Târgu-Mureș), István ILYÉS (Cluj-Napoca), Szabolcs JANOS-SZATMARI (Oradea), Katalin KILLAR KOVACS (Târgu-Mureș), András KOVACS (Târgu-Mureș), Levente KOVACS (Târgu-Mureș), Daniela LEMNARU (Târgu-Mureș), Ildikó MAROSI (Târgu-Mureș), MOALES Elena (Târgu-Mureș), NELEGA Alina (Târgu-Mureș), Éva PAPP (Târgu-Mureș), Sebastian Vlad POPA (București), Marian POPESCU (Sibiu), Monica RUS (Târgu-Mureș), Ildikó SELYEM (Târgu-Mureș), Anca SARGHIE (Sibiu), Mihai SIN (Târgu-Mureș), Cristian STAMATOIU (Târgu-Mureș), István SZOKE (Târgu-Mureș), Gabriella-Nóra TAR (Cluj-Napoca), Ildikó UNGVARI ZRINYI (Târgu-Mureș), Maria VODÃ-CÃPUSAN (Cluj-Napoca)
Programul conferinței  

 

2002 - ARTA TEATRULUI LA ÎNCEPUT DE MILENIU

Participanți: Mária ALBERT (Târgu-Mureș), Lelia Maria ALBU (Târgu-Mureș), András BÉRES (Târgu-Mureș), Erzsébet B. FÜLÖP (Târgu-Mureș), Mircea DANELIUC (Bukarest), Emese EGYED (Cluj-Napoca), Ibolya FARKAS (Târgu-Mureș), Magdalena FLOREA (Târgu-Mureș), Doina FRENî (Târgu-Mureș), Júlia GYÉRESI (Târgu-Mureș), Andrea GYÖRGY (Budapesta), Marius îNSURÃTELU, Katalin KILLAR KOVACS (Târgu-Mureș), Kinga Júlia KIRALY (Târgu-Mureș), Levente KOVACS (Târgu-Mureș), József KÖTO (Târgu-Mureș), János LAZOK (Târgu-Mureș), Oana LEAHU (Târgu-Mureș), Alina NELEGA (Târgu-Mureș), Éva PAPP (Târgu-Mureș), Dorina POGÃCEANU (Târgu-Mureș), Marian POPESCU (Sibiu), Péter P. MÜLLER (Pécs), Monica RUS, András SALAMON (Sfântu Gheorghe), Anca SARGHIE (Sibiu), Aba SEBESTYÉN (Târgu-Mureș), Mihai SIN (Târgu-Mureș), Cristian STAMATOIU (Târgu-Mureș), Zsuzsa SZEBENI (Budapesta), István SZOKE (Târgu-Mureș), Ildikó UNGVARI ZRINYI (Târgu-Mureș), Maria VODÃ-CÃPUSAN (Cluj-Napoca)
Programul conferinței

 

2001 - TEATRUL ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTUL TEATRAL

Participanți: Ileana BERLOGEA (București), András BÉRES (Târgu-Mureș), Horia CÃPUSAN, Lia Codrina CONTIU, Ibolya FARKAS (Târgu-Mureș), Magdalena FLOREA (Târgu-Mureș), Attila GASPARIK (Târgu-Mureș), Andor HORVATH, Tatiana IATCU, Katalin KILLAR KOVACS (Târgu-Mureș), Levente KOVACS (Târgu-Mureș), József KÖTO, János LAZOK (Târgu-Mureș), Valentin MARICA, Cristinela OLÃREANU (Târgu-Mureș), Dorina POGÃCEAN (Târgu-Mureș), Monica RUS (Târgu-Mureș), Anca SARGHIE, Mihai SIN (Târgu-Mureș), Cristian STAMATOIU (Târgu-Mureș), Ion TOBOSARU (București), Ildikó UNGVARI ZRINYI (Târgu-Mureș), Maria VODÃ-CÃPUSAN (Cluj-Napoca)
Programul conferinței

 

2000 - TEXT ȘI SPECTACOL

Participanți: Barbara ARI-NAGY (Târgu-Mureș), András BÉRES (Târgu-Mureș), Anda Cristina FURNEA (Târgu-Mureș), Katalin KILLAR (Târgu-Mureș), Levente KOVACS (Târgu-Mureș), János LAZOK (Târgu-Mureș), Cristina OLÃREANU (Târgu-Mureș), Anca SARGHIE (Sibiu), Mihai SIN (Târgu-Mureș), Cristian STAMATOIU (Târgu-Mureș), Ildikó UNGVARI ZRINYI (Târgu-Mureș), Maria VODÃ-CÃPUSAN (Cluj-Napoca)
Programul conferinței 

Calendar

© copyright UAT 2019
created by Smartsoft