Navigátor
Alapító okiratok

KIVONAT A MAGYAR ZENE- ÉS SZÍNMŰVÉSZETI KONZERVATÓRIUM (FŐISKOLA) ALAPÍTÓ OKIRATÁBÓL

 

MŰVÉSZETÜGYI MINISZTÉRIUM
276. SZ. TÖRVÉNYRENDELET

 

I. MIHAI,
Isten kegyelméből és a nemzet akaratából Románia királya […]
Elrendeljük és törvénybe iktatjuk:

 

TÖRVÉNYRENDELET
A Magyar Zene- és Színművészeti Konzervatórium (Főiskola) létrehozásáról Kolozsváron

I. cikkely – E törvényrendeletnek a Monitorul Oficialban való megjelenésétől számított hatállyal Magyar Zene- és Színművészeti Konzervatórium (Főiskola) létesül Kolozsváron.
II. cikkely – A Magyar Zene- és Színművészeti Konzervatórium (Főiskola) a felsőoktatás működésére és megszervezésére vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján fog működni.
III. cikkely – A Magyar Zene- és Színművészeti Konzervatórium (Főiskola) a következő tanszéki, tanársegédi és adminisztratív állománnyal fog működni.

Tanszékek:
Színpadi beszéd, dráma és komédia, 1.
Színházi rendezés, 1.
[Zeneművészeti tanszékek felsorolása]


Tanársegédek:
Színpadi beszéd, dráma és komédia, 1.
[Zeneművészeti tanársegédi állomány felsorolása]

Adminisztratív személyzet:
Első titkár […] 1.
Titkár […] 1.
Altiszt […] 2.

IV. cikkely  - A volt Kolozsvári Magyar Állami Konzervatórium azon tanárai, akik megfelelnek a felsőoktatás megszervezését szabályozó törvényes előírásoknak, végleges tanári besorolást kaphatnak (a létrehozott új intézményben), az eddigi szolgálati évek alapján őket megillető jogok elismerésével.

Azon tanárok, akik (a létrehozott új intézményben) nem kapnak végleges tanári besorolást, tanársegédként alkalmazhatók, az eddigi szolgálati évek alapján őket megillető jogok elismerésével.

V. cikkely – [a tanárok besorolását végző bizottság összetételéről rendelkezik]
VI. cikkely –  a Kolozsvári Magyar Zene- és Színművészeti Konzervatórium [Főiskola] ingyen fogja használni a volt Kolozsvári Magyar Állami Konzervatórium Mócok útja 5. sz. alatti épületét és ingóságait
VII. cikkely – A törvényrendelettel létrehozott Kolozsvári Magyar Zene- és Színművészeti Konzervatórium (Főiskola) állásainak betöltésére az 1946. április 1. utáni időszakban kerül sor.

A Művészetügyi Minisztérium 1946/1947 évi költségvetésébe fogja iktatni a létrehozott konzervatórium [Főiskola] működtetéséhez szükséges személyi és anyagi kiadásokat fedező összeget.
Kelt Bukarestben, 1946. április 8.


         MIHAI
           [királyi ellenjegyzés]

 

M. Ralea                                                                                                                Gh. Tătărescu,  
művelődésügyi miniszter                                                                          ideiglenes pénzügyminiszter

 

FORRÁS:
Monitorul Oficial (Partea I A) Nr. 85., 1946. április 10., p. 3618.


 

 

KIVONAT A KÉT KOLOZSVÁRI MŰVÉSZETI INTÉZET ALAPÍTÓ OKIRATÁBÓL

 

 

KÖZOKTATASÜGYI MINISZTÉRIUM

 

Mi, a közoktatásügy minisztere,
A Hivatalos Közlöny 1948. augusztus 3-i számában közölt 175. számú, az oktatásügy reformja végett hozott törvényrendelet előírásait figyelembe véve
Határozatba iktatjuk:


1. cikkely – A felsőoktatás intézményei a következők:
Egyetemek.
Felsőoktatási intézetek.
[…]
8. cikkely -  A felsőoktatási intézetek a következők:
[…]
Kolozsvári [román tannyelvű] művészeti intézet, a következő karokkal:
Zeneművészeti kar, 4 tanszakkal:

a) Hangszeres zene
b) Ének
c) Zeneszerzés
d) Zenetudomány és folklór

Tanulmányi idő 4 év.

Színművészeti kar, 3 tanszakkal:


a) Színművészet
b) Rendezés
c) Színháztudomány
Tanulmányi idő 4 év.


Képzőművészeti kar, 2 tanszakkal:


a) Folklór
b) Táncművészet
Tanulmányi idő 3 év.

Kolozsvári magyar tannyelvű művészeti intézet, a következő karokkal:


Zeneművészeti kar, 4 tanszakkal:


e) Hangszeres zene
f) Ének
g) Zeneszerzés
h) Zenetudomány és folklór
Tanulmányi idő 4 év.


Színművészeti kar, 3 tanszakkal:


d) Színművészet
e) Rendezés
f) Színháztudomány
Tanulmányi idő 4 év.


9. cikkely – Doktorátusi képzést, amelynek időtartama 3 év a következő egyetemek és felsőoktatási intézetek keretében szerveznek:
[…]
Bukaresti művészeti intézet
10. cikkely – A felsőoktatási intézetek keretében az illetékes minisztériumok felsőfokú szaktanfolyamokat szervezhetnek.
11. cikkely – Az együtt élő nemzetiségekhez tartozó doktorandusok anyanyelvükön védhetik meg dolgozatukat minden doktorátusvezető központban.
12. cikkely – A másod- és felsőbb éves egyetemi hallgatók számára a minisztérium meg fogja határozni [az új felsőoktatási rendszerre való] áttérés feltételeit.
13. cikkely – A felsőoktatási igazgató urat megbízzuk jelen határozat végrehajtásával.


Kelt 1948. október 25.

 

        Gh. Vasilichi,
        Miniszter

Nr. 263.327.

FORRÁS:
Monitorul Oficial (Partea I A) 249. sz., 1948. október 26.

 

 


KIVONAT


A Román Népköztársaság Hivatalos Közlönyéből
101. szám 1950. november 6.

 

1137. sz. Határozat
A felsőoktatási végzettségű művészeti munkaerő oktatására vonatkozóan

 

A Minisztertanács, 1950. október 20-ai gyűlésén,
A Művészeti Bizottság 1696. számú, 1950. szeptember 23-i beszámolójának meghallgatása után;
A Román Népköztársaság Alkotmányának 72. cikkelyének szellemében
Elhatározza:

1. cikkely – A felsőoktatási végzettségű művészeti munkaerő oktatása a következő Művészeti Felsőoktatási intézményekben történik:
....

A kolozsvári Szentgyörgyi István Színművészeti Intézetben, román tannyelvű színművészeti szakon, és magyar tannyelvű színművészeti és rendezői szakon.

 

Dr. Petru Groza, Vasile Luca, Teohari Georgescu, Chivu Stoica, I. Chişinevski, Ed. Mezincescu, Miron Constantinescu, Stanciu Stoian, I. Vinţe, Emil Bodnăraş, Alex. Bârlădeanu, Gh. Gaston Marion, Gh. Vasilichi, Stelian Niţulescu, A. Bunaciu, Const. Prisnea, V. Vaida, V. Malinschi  

Naptár

© copyright UAT 2018
created by Smartsoft