Navigator
Admitere la studii de doctorat

 

ADMITERE - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2013
STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT
 

Domeniul : TEATRU

 

Durata studiilor: 3 ani
Forma de învățământ: cursuri de zi

CIFRE DE ȘCOLARIZARE PROPUSE*: 16 locuri

*Cifrele de școlarizare sunt valabile cu condiția aprobării de către Ministerul Educației Naționale

 

PERIOADA ADMITERII:
 
Înscrieri:  23-26
septembrie 2013
Examen: 27-28 septembrie 2013

 

 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE: 
1. cerere de înscriere tipizată;
2. curriculum vitae;
3. lista de publicații și de creație artistică;
4. certificatul de naștere, în copie legalizată;
5. certificatul de căsătorie în copie legalizată (dacă e cazul);
6. diploma de bacalaureat în copie legalizată ;
7. diploma de licență și foaia matricolă în original sau copie legalizată;
8. copie xerox a cărții de identitate;
9. adeverință medicală;
10. referat cu tema tezei de doctorat;
11. trei fotografii tip buletin de identitate;
12. diploma de master și foaie matricolă în copie legalizată*;
13. certificat de competență lingvistică**;
14. un dosar plic.
 
  *dacă e cazul (obligatoriu pentru absolvenții studiilor de licență tip Bologna).
**dacă e cazul - Competența lingvistică poate fi atestată și printr-un certificat de competență lingvistică, obținut în ultimii doi ani de candidat, cu recunoaștere internațională, sau prin absolvirea unui program de studiu de limbi străine.
 
Taxa de înscriere: 200 lei
Taxa pentru proba de competență lingvistică: 50 lei

Examenul de competență lingvistică pentru o limbă de circulație internațională se susține în fața unei comisii de specialiști, numite în acest scop de Rectorul Universității, care eliberează un certificat de competență lingvistică  
 

Taxa de școlarizare: Pentru cetățenii români și cetațenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvetiene: 6000 lei/an universitar
 Pentru studenții străini (cu excepția cetațenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene):
- 770 EUR/lună 
       
   

   Pot candida la admiterea în toate ciclurile de studii universitare, cetațenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare.
 
  Se pot înscrie la concursul de admitere în Universitatea de Arte din Târgu-Mureș absolvenți de studii universitare de masterat.  Absolvenții învățământului universitar cu diplome de licență sau echivalente, eliberate până în anul absolvirii primei promoții de licență organizată în conformitate cu prevederile Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat fără să fi absolvit ciclul studiilor universitare de masterat.
 

CRITERII DE ADMITERE: 


1. PROBĂ DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ pentru o limbă de circulație internațională
- pentru candidații care nu au depus Certificat de competență lingvistică;
2. COLOCVIU;
- verificarea culturii teatrale, a  preocupărilor științifice și a  aptitudinilor de cercetare;
- prezentarea temei propuse pentru teza de doctorat.
 

Detalii privind proba de competență lingvistică

 

Informații suplimentare puteți obține la sediul universitații (str. Köteles Sámuel nr.6), prin telefon la numărul 0265-266281, sau prin e-mail la adresele: admitere@uat.ro, uat@uat.ro.

 

Calendar

© copyright UAT 2019
created by Smartsoft