Navigator
Regulamentul studentilor

 

REGULAMENT PRIVIND ACTIVITATEA PROFESIONALÃ A STUDENȚILOR

 

DISPOZIȚII GENERALE

Drepturile și îndatoririle studenților Universității de Artă Teatrală din Târgu-Mureș, de la nivelurile de licență, masterat și doctorat, sunt stabilite prin prezentul Regulament, adoptat de Senat la data de 29 septembrie 2009. Studenții au, de asemenea, obligația să respecte prevederile Legii învățământului nr.84/1995 republicată, ale Cartei U.A.T. și celelalte acte normative și hotărâri adoptate de organele de conducere și aflate în vigoare la data admiterii lor în comunitatea academică.

CAPITOLUL I
ÎNSCRIEREA LA FACULTATE
ȘI DOCUMENTELE STUDENTULUI

Art. 1. Accesul la programele de studii este condiționată, după caz, de posesia diplomei de bacalaureat, licență sau masterat și se decide prin concurs, în limita locurilor stabilite de Senat. Înscrierea în anul I. la Universitatea de Artă Teatrală din Târgu-Mureș se face prin decizia rectorului, pe baza fișei de înscriere a studentului declarat reușit la concursul de admitere.
Art. 2. (1) Studenții din anul I. sunt înscriși în registrul matricol sub număr unic, valabil pe întreaga perioadă de școlarizare în facultatea respectivă. Aceste numere sunt date în continuare pentru fiecare serie nouă de studenți.
(2) La înscrierea studentului în registrul matricol i se întocmește dosarul personal, care cuprinde: fișa de înscriere în anul I. de studiu, conform formularului tip; diploma de bacalaureat, licență, masterat sau echivalente, în original sau în copie legalizată în conformitate cu legislația în vigoare; diploma de licență, masterat sau doctorat într-un alt domeniu, în original sau copie legalizată acolo unde este cazul; actul de naștere în copie legalizată; certificatul sau adeverința medicală; lucrările scrise la concursul de admitere; dovada achitării taxei de înscriere și cererea pentru acordarea bursei, în conformitate cu normele în vigoare.
(3) În perioada școlarizării, dosarul studentului se completează cu: fișele de înscriere în anul de studiu următor; contractul de studiu; contractul de școlarizare cu taxă; actele necesare pentru acordarea bursei (pentru cel care solicită bursă); actele prin care i s-au acordat anumite drepturi, evidențieri și sancțiuni care i s-au aplicat; alte documente de interes, care reflectă activitatea studentului în perioada studiilor
Art. 3. La începutul fiecărui an universitar, între studentul solicitant și Rectorul Universității, se va încheia un Contract de studiu (Anexa 1). Prin semnarea contractului studentul își asumă toate drepturile și obligațiile care decurg din activitatea de școlarizare a sa, în regim bugetat sau cu taxă, în funcție de rezultatul obținut la admiterea pentru programul de studiu ales. Studentul are obligația să declare dacă a fost sau mai este înscris și la un alt program de studiu (de licență, masterat, doctorat).
Art. 4. La începutul fiecărui an universitar, între studentul admis cu taxă și Rectorul Universității, se va încheia un contract de școlarizare cu taxă (Anexa 2), prin care se reglementează toate drepturile și obligațiile părților contractante, pe durata anului universitar aflat în curs.
Art. 5.  (1) La înscrierea în universitate, secretariatul eliberează fiecărui student carnetul de student și legitimația de student. Carnetul de student servește ca act de identitate la intrarea în clădirile universității: cămin, cantină, bibliotecă, studio-uri de teatru și la diferite alte activități unde se cere să facă dovada calității de student, precum și la obținerea oricăror altor facilități care i se acordă.
(2) În carnetul de student se înscriu toate notele obținute în urma sesiunilor de evaluare a activității profesionale. În documentele studentului nu sunt admise corecturi, ștersături, răzuiri, acoperiri cu pastă corectoare și introduceri de date nereale, acestea constituind fals în acte publice și sancționându-se ca atare.
(3) În cazul în care studentul își pierde carnetul, acestuia i se eliberează, la cerere și contra cost, un duplicat, în condițiile regulamentului privind regimul actelor de studii.
(4) În caz de transfer, întrerupere de studii sau exmatriculare, secretariatul va retrage carnetul de student.
Art. 6. În urma promovării anului (obținerii numărului de credite necesare) studentul este înscris, la cerere, în anul de studiu următor, în primele zece zile ale anului universitar, respectiv, în cazul restanțierilor, după încheierea situației școlare. Studentul declarat repetent va fi înscris, tot la cerere, în anul de studiu pe care îl repetă. Studentul care nu se înscrie în termenul prevăzut mai sus, cu excepția unor cazuri deosebite (spitalizare sau colaborări aprobate de rector) pierde dreptul de a continua studiile în anul universitar respectiv.
Art. 7. Transferul la și de la Universitatea de Artă Teatrală din Târgu-Mureș poate fi solicitat numai de studenți integraliști, până la sfârșitul primei decade a semestrului întâi. Transferul pe locuri bugetate se aprobă numai în condițiile în care se transferă și alocația bugetară.
 
CAPITOLUL II
ORGANIZAREA STUDIILOR

Art. 8. Unitatea de bază a activității universitare este semestrul cu 14 săptămâni de activitate didactică, cu 2-4 săptămâni de sesiune de examene, și 1 săptămână de practică pentru ciclul de licență și masterat începând cu anul II. licență. În perioada vacanțelor de iarnă și vară este programtă o sesiune de examene de restanțe de 1 săptămână.
Art. 9. Numărul mediu de credite într-un semestru de 14 săptămâni este de 30 puncte ECTS, inclusiv punctele acordate pentru practica artistică.
Art. 10. (1) Planurile de învățământ sunt concepute astfel încât să asigure timpul necesar studiului individual, inițierii efective în creația artistică, însușirii culturii teatrale și asimilării bibliografiei.
(2) Planurile de învățământ se aprobă de Senat și se pot diversifica în funcție de particularitățile predării în cadrul secțiilor și a programelor de studiu, aspectele particulare fiind decise de Senat la propunerea Consiliului secției.
Art. 11. Activitatea formațiilor de studiu este coordonată de îndrumătorul de an. Îndrumătorul de an este tutorele clasei, care are în principal următoarele atribuții:
- urmărește evoluția profesională a studenților, de la înscriere până la absolvire;
- coordonează activitățile didactice de la nivelul clasei;
- avizează colaborările studenților în afara programului de studiu;
- este supravizorul practicii artistice;
- urmărește frecvența studenților și prezintă șefului de catedră, lunar, situația absențelor;
- supraveghează starea sălii de clasă și a dotărilor existente, face propuneri pentru completarea dotărilor.
Art. 12. La începutul anului universitar, pe baza planului de învățământ aprobat, șeful catedrei va face cunoscute propunerile acesteia pentru disciplinele opționale și pentru cele facultative, la nivelul fiecărui program de studiu coordonat de catedra respectivă. Studentul va depune, în termen de zece zile, opțiunea sa pentru disciplinele din aceste categorii (opționale și facultative).
Art. 13. Studenții și absolvenții care optează pentru profesiunea didactică au obligația de a absolvi cursurile pregătirii psihopedagogice, organizate de Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic.
Art. 14. Într-un an universitar se poate promova un singur an de studii. Unor studenți cu pregătire excepțională, care au obținut la majoritatea disciplinelor nota 10, respectiv calificativul foarte bine, Senatul le poate aproba - o singură dată în timpul studiilor universitare - promovarea a doi ani de studiu într-un an universitar, începând cu anul II de studiu.
Art. 15. Studenții pot urma concomitent două programe de studiu, dacă îndeplinesc condițiile de admitere cerute. Studentul care dorește să urmeze cursurile unui alt program de studiu, se poate înscrie la concursul de admitere organizat de Universitatea de Artă Teatrală din Târgu-Mureș, dacă este integralist la sfârșitul sesiunii de examene din vară a anului universitar precedent, cu media de cel puțin 9,00 (nouă).
Art. 16. Absolvenții cu diplomă de licență, masterat sau doctorat ai altor programe de studiu, pot urma o a doua specializare în U.A.T., în condițiile stabilite de lege.
Art. 17. În aria curriculară a disciplinelor universitare se pot organiza și alte programe de specializări secundare – cu taxă sau gratuit. Acestea vor fi recunoscute prin certificate de studiu, acordate pe baza frecventării cursurilor/seminariilor/lucrărilor practice organizate, și susținerii unui examenul final.
Art. 18. (1) Universitatea de Artă Teatrală din Târgu-Mureș organizează cursuri de formare profesională universitară la specializările acreditate, cursuri postuniversitare (de perfecționare cu durata de cel mult un an și de specializare cu durata de cel puțin un an), cursuri la cerere și cursuri în vederea reconversiei sau a reactualizării cunoștințelor profesionale.
(2) Fiecare activitate didactică de predare/seminarizare/lucrare practică se încheie cu o verificare a cunoștințelor. Promovarea tuturor activităților didactice și a evaluării finale conferă dreptul la obținerea unui act de absolvire a cursului (diplomă, certificat, atestat).
(3) Cursurile de formare profesională universitară trebuie să respecte curriculum-ul specializării respective de la învățământul de zi, iar cursurile postuniversitare se desfășoară pe baza unui curriculum aprobat de către Senat.
(4)Aceste cursuri sunt finanțate de participanți, din donații și sponsorizări cu o astfel de destinație, activități de producție (elaborare de programe de formare continuă, transfer de tehnologii, elaborarea de suporturi de curs clasice și electronice, materiale didactice, etc.); iar numărul de locuri precum și taxa de școlarizare sunt stabilite de către Senatul universității.
 


CAPITOLUL III.
DREPTURILE ȘI ÎNDATORIRILE STUDENTULUI

Art. 19. În activitatea lor profesională studenții universității au, în principal, următoarele drepturi și îndatoriri:
a) să îndeplinească sarcinile profesionale, de studiu și de creație, ce le revin din planurile de învățământ, din orarul de studiu și din programul Teatrului Studio;
b) să respecte normele deontologice ale activităților didactice și scenice;
c) să aibă o conduită demnă, civilizată, politicoasă în spațiul universitar și în afara acestuia; să manifeste respect față de colegi, cadre didactice, personalul administrativ și tehnic;
d) să mențină ordinea și curățenia în spațiul universitar;
e) să respecte termenul de împrumut al cărților și cursurilor de la bibliotecă;
f) să beneficieze de toate activitățile didactice, artistice și științifice prevăzute în planurile de învățământ și în alte activități profesionale;
g) să utilizeze, în condițiile reglementărilor interioare, dotările universității destinate instruirii, creației scenice și cercetării;
h) să participe, conform criteriilor stabilite de catedre, la activitățile artistice și științifice organizate în universitate și de alte instituții artistice sau științifice;
i) să urmeze un al doilea program de studiu, în condițiile legii;
j) să aleagă și să fie ales ca reprezentant al studenților în Senat, în Colegiul senatului, în Consiliul de administrație și în alte structuri decizionale (comisia pentru acordarea burselor, repartizarea locurilor în cămin, etc.);
k) să participe la conducerea universității prin reprezentanții aleși în structurile de conducere și decizionale ale Universității;
l) să se organizeze în asociații profesionale în condițiile legii și Cartei universității;
m) să primească burse și alte ajutoare materiale în condițiile prevăzute de lege;
n) să beneficieze de asistență medicală gratuită;
o) să beneficieze, în măsura posibilităților, de tratament și de odihnă în stațiunile și în taberele studențești.
p) să fie cazat în cămin și să ia masa la cantină, în conformitate cu condițiile prevăzute de regulamentele de funcționare ale acestora, în funcție de capacitățile lor și de criteriile în vigoare;
q) să beneficieze de reducerile legale în vigoare pentru transportul în comun;
Art. 20. Studenții distribuiți în spectacole publice și de la clasă au, în principal, următoarele drepturi și obligații:
a) începând cu anul II. de studii, nivel licență, studenții pot fi distribuiți pe baza aprobării rectorului, dar cu acordul îndrumătorului de an și al șefului de catedră, în spectacole publice și de clasă.
b) studenții din anul I. de studiu, nivel licență, pot fi distribuiți în producțiile de la clasă ale studenților de la regie, cu acordul îndrumătorului de an și cu aprobarea scrisă a șefului de catedră;
c) studenții distribuiți în spectacole publice vor fi instruiți de către îndrumătorul de an, înainte de începerea repetițiilor, cu privire la regulile disciplinare și etice ale creației scenice, cât și cu privire la normele securității în muncă; luarea la cunoștință a acestor reguli și norme va fi confirmată prin declarația scrisă a studentului în cauză, înregistrată la secretariatul universității;
d) studenții distribuiți în spectacole publice sau în producții de la clasă au obligația de a realiza toate rolurile încredințate de regizori, de cadrele didactice de specialitate, de studenții la regie cu aprobarea, după caz, a rectorului, a șefului de catedră sau a îndrumătorului de an;
e) studenții din anul I de studiu, nivel licență, nu pot colabora sub nici o formă cu nici o instituție sau organizație artistică (teatru, film, filarmonică, ansamblu de dans, radio, TV.); în mod cu toul excepțional rectorul poate aproba participarea studentului din anul I. al ciclului de licență la proiecte cinematografice, teatrale sau de dans în care distribuirea este motivată prin tinerețea personajelor sau prin participarea studentului respectiv la realizarea unei producții artistice începute înainte de înscrierea lui la studii universitare, în condițiile recuperării activităților didactice;
f) colaborarea studenților, în condițiile articolelor precedente, cu instituțiile și organizațiile artistice (teatru, film, filarmonică, ansamblu de dans, radio, TV), se realizează pe baza contractelor de colaborare/convențiilor cadru încheiate între universitate și instituția respectivă. Se interzice studenților de a trata și de a accepta colaborări în afara universității, pe cale particulară. Nerespectarea acestei obligații atrage după sine întreruperea anului de studiu, cu drept de reînscriere în același an de studiu, în anul universitar următor;
g) studenții distribuiți în spectacolele publice au obligația de a consulta zilnic avizierul Teatrului Studio, respectiv al instituțiilor de spectacole sau organizațiilor cu care colaborează; studenții ciclului de licență, distribuiți în spectacole publice, se prezintă la repetiții numai în cazul în care sunt nominalizați prin avizier;
h) studenții distribuiți în spectacolele Teatrului Studio au obligația de a fi prezenți la cabină sau la sala de repetiții cu 15 minute înainte de începerea acesteia sau înainte de ora plecării în deplasare;
i) studenții distribuiți în spectacolele Teatrului Studio au obligația de a fi prezenți la cabină cu o oră înainte de începerea spectacolului dacă au apariții în partea I și cu cel mult o jumătate de oră înainte de începerea spectacolului, dacă au apariții în partea a II-a. sau în următoarele;
j) studenții distribuiți în spectacolele Teatrului Studio sunt obligați să anunțe imediat apariția unor situații neprevăzute (îmbolnăviri, accidente, decese în familie, etc.) șefului de catedră sau, în absența acestuia, regizorului artistic al spectacolului, situații care îi împiedică să participe la repetiții sau la spectacole;
k) studenții distribuiți în spectacolele Teatrului Studio nu pot părăsi localitatea fără aprobarea scrisă a rectorului;
l) studenții distribuiți în spectacolele Teatrului Studio nu au voie să părăsească incinta sălii de spectacole înaintea terminării repetițiilor și spectacolelor. Apariția la aplauzele de la terminarea spectacolelor este obligatorie pentru toți interpreții;
m)  studenții distribuiți în spectacolele Teatrului Studio sunt obligați să respecte liniștea și atmosfera de creație în timpul repetițiilor și spectacolelor atât pe scenă cât și în cabine;
n) studenții distribuiți în spectacolele Teatrului Studio nu au voie să primească vizite sau telefoane înaintea sau în timpul spectacolelor; de asemenea nu le este permis să iasă în costume de spectacol în holul Teatrului Studio sau al intrării în universitate;
o) studenții distribuiți în spectacolele Teatrului Studio sunt obligați să se prezinte la probele de costum, încălțăminte, machiaj, perucherie etc. în ziua și la ora indicate prin avizier;
p) studenții distribuiți în spectacole publice la alte instituții de spectacole sunt obligați să respecte regulile de activitate ale acestora;
q) studenții au obligația de a folosi cu grijă bunurile puse la dispoziția lor, să lase în ordine costumele și recuzita după repetiții și spectacole, să păstreze în condiții bune textele încredințate și să le restituie bibliotecii; cei care se vor face vinovați de degradarea sau distrugerea acestora vor fi obligați la repararea prejudiciului;
r) studenții distribuiți în spectacolele publice sau de la clasă au obligația de a îndeplini exigent, în bune condiții și la timp sarcinile scenice primite din partea regizorului spectacolului, respectiv al profesorului de specialitate; de asemenea, au obligația de a respecta întocmai concepția în care au fost realizate rolurile și montate spectacolele atât în reprezentațiile de la sediu, cât și la cele din deplasare; nu este permisă nici o modificare în costumație, machiaj, recuzită, text și în interpretarea rolului; studenții vor respecta, obligatoriu, indicațiile regizorului tehnic, care, în timpul desfășurării spectacolelor răspunde integral de calitatea reprezentației;
s) studenții de la programele de sturiu: Artele spectacolului-regie, Teatrologie, Scenografie și eveniment artistic, Pedagogie muzicală, Scriere dramatică și Teatrologie–impresariat artistic, desemnați să-și asume realizarea proiectelor teatrale programate la Teatrul Studio sau în clasă, au obligația de a se ocupa de derularea proiectului încredințat (imagine scenică, muzică scenică, popularizarea spectacolelor, redactarea textelor prespectaculare, impresariat artistic, etc.); de asemenea au obligația de a se implica, după o programare efectuată de cadrul didactic supravizor, în organizarea Balului Bobocilor, Porților Deschise, Galei Absolvenților și a altor acțiuni desfășurate la Teatrul Studio sau la sediul altor instituții și societăți artistice.
Art. 21. Studenții participanți la practica artistică (de specialitate) au, în principal, următoarele drepturi și obligații:
a) studenții practicanți vor fi instruiți de către îndrumătorul de an (supravizorul de practică), înainte de începerea repetițiilor (stagiului de practică), cu privire la regulile disciplinare și de etică ale creației scenice (domeniul de activitate al instituției gazdă), cât și cu privire la normele securității în muncă; luarea la cunoștință a acestor reguli și norme va fi confirmată prin declarația scrisă a studentului în cauză, înregistrată la secretariatul universității;
b) Practicantul poate încheia, în condițiile în care practica se desfășoară într-o instituție teatrală sau culturală din afara Universității, acorduri de colaborare.
c) Practicantul beneficiază, pe toată durata stagiului de practică, de protecția socială, conform legislației în vigoare, pentru eventualele accidente de muncă;
d) Practicantul se obligă să respecte regulamentul de ordine interioară al partenerului de practică și să-și desfășoare activitatea în conformitate cu portofoliul de practică;
e) Practicantul întocmește caietul de practică în care descrie activitățile desfășurate;
f) Prezența la programul practicii este obligatorie.
 


CAPITOLUL IV
FRECVENȚA

Art. 22. (1) Studenții sunt obligați să parcurgă integral toate formele de instruire teoretică și practică prevăzute în planurile de învățământ. Absentarea sau neîndeplinirea acestor obligații atrage după sine pierderea dreptului de a se prezenta la examene. Evidența frecvenței obligatorii este ținută de profesorii titulari de disciplină.
(2) Semestrial, profesorii titulari de disciplină și îndrumătorul de an vor analiza situația frecvenței pe care o vor prezenta șefului catedrei și vor adopta în comun măsurile ce se impun, conform prevederilor prezentului regulament.
(3) La începutul fiecărui an universitar grupa de studenți, împreună cu îndrumătorul de an, va delega un reprezentant care va asigura legătura cu catedrele în toate problemele ce privesc activitatea didactică și socială.
Art. 23. (1) Motivarea absențelor se face de către șeful catedrei, cu consultarea cadrului didactic îndrumător de an, pe baza actelor justificative și a cererii individuale înregistrată la secretariat de către student în cel mult cinci zile de la reluarea activității. Modul în care vor fi rezolvate cererile de motivare a absențelor va fi adus la cunoștința studentului de cadrul didactic îndrumător de an. După aplicarea rezoluției cererile, împreună cu actele justificative, se anexează la dosarul personal al studentului.
(2) Se pot motiva absențele determinate de următoarele împrejurări:
a). pentru cazurile de boală, dovedite cu certificate medicale tip, eliberate de spitale, policlinici studențești și medicul de familie. Actele eliberate de alte instituții și cabinete medicale vor fi acceptate numai dacă sunt vizate, pentru luare în evidență, de Policlinica Studențească din Târgu-Mureș. Vor fi luate în considerare doar adeverințele/certificatele medicale care stabilesc în mod cert cazurile de boală și indică durata scutirii de frecvență sau a concediului medical;
b). pentru perioadele și datele înscrise în acordul comun de colaborare între Universitatea de Artă Teatrală Târgu-Mureș și alte instituții;
c). pentru perioada realizării spectacolelor la Teatrul Studio, în termenele calendaristice aprobate și pe baza pontajului întocmit de regizorul tehnic și înaintat șefului catedrei;
d). pentru cazuri excepționale anunțate în prealabil sau imediat după reluarea activității.
Art. 24. (1) Șeful secției poate aproba scutirea de frecvență pe motive medicale. Scutirea de frecvență nu poate depăși echivalentul a două luni din obligațiile anuale prevăzute de planul de învățământ. Odată cu aprobarea scutirii parțiale de frecvență, șeful secției va stabili concret în ce va consta această scutire parțială (în ce interval calendaristic, la ce ore, etc.).
(2) Șeful secției poate aproba studentei gravide scutirea parțială de frecvență, pe baza actelor medicale eliberate de medicul specialist. În cazul studentei gravide sau în concediu de maternitate nu se aplică restricții în ceea ce privește durata scutirii de frecvență și a condiției de medie.
Art. 25. Scoaterea temporară din activitatea profesională și scutirea de frecvență, pentru participarea la festivaluri, competiții culturale sau alte manifestări cu caracter oficial se aprobă, individual, de către șeful secției. Scoaterea temporară din activitatea profesională a unor grupuri de studenți poate fi aprobată numai de rectorul universității.
Art. 26. Studentul care absentează motivat (inclusiv cel scutit temporar de frecvență) își va îndeplini obligațiile școlare în cadrul reprogramărilor făcute de cadrele didactice titulare de disciplină și aprobate de șeful de catedră, până la încheierea cursurilor universitare. Pentru situații excepționale (spitalizare, concediu de maternitate, etc.), se poate aproba recuperarea activităților profesionale respective și peste termenul menționat.
Art. 27. Absențele, inclusiv cele motivate, nu pot depăși echivalentul a două luni din obligațiile anuale prevăzute în planul de învățământ; depășirea acestui cuantum atrage după sine întreruperea anului de studii.
Art. 28. Studentul care la o disciplină cu frecvență obligatorie a absentat nemotivat peste 20% din obligațiile anuale prevăzute în planul de învățământ pierde, pentru disciplina respectivă, dreptul de a se prezenta la examen în sesiunea în care acesta era programat. În cadrul limitei de 20% conducerile catedrelor pot stabili reglementări proprii, în funcție de specificul diferitelor discipline.
Art. 29. Scutirea medicală de efort fizic la disciplina Educație fizică trebuie depusă în termen de 15 zile de la începutul anului universitar. Sunt exceptate unele situații imprevizibile (accidente, sarcini evoluate, etc.).
Art. 30. Studentul de la Universitatea de Artă Teatrală din Târgu-Mureș se poate angaja în serviciu și în alte domenii de activitate decât cele specifice (teatre, film, TV, etc.), în conformitate cu normele în vigoare, urmând să efectueze toate obligațiile profesionale potrivit planurilor de învățământ. La cerere, secretariatul va elibera studentului o adeverință din care să rezulte studiile efectuate, pentru a-i servi la angajare.
 


CAPITOLUL V
EXAMENE ȘI VERIFICĂRI,

Art. 31. (1)Evaluarea pregătirii studentului se face pe durata întregului an universitar în cadrul seminariilor, a lucrărilor practice, prin verifări la sfârșit de semestru și prin examene programate conform planului de învățământ și structurii anului universitar.
(2)Rezultatele obținute la evaluarea pregătirii din timpul semestrului vor fi luate în considerare, în mod obligatoriu, atât la acordarea notelor la verificările de sfârșit de semestru, cât și la examene, într-o proporție stabilită prin fișa disciplinei.
Art. 32. Verificarea se realizează prin evaluarea și calificarea performanțelor studenților pe timpul orelor și printr-o examinare sintetică a stadiului lor de pregătire la sfârșit de semestru printr-o lucrare/demonstrație practică, lucrare scrisă sau colocviu din materia parcursă pe timpul semestrului.
Art. 33. Examenul constă din evaluarea stadiului formării abilităților și competențelor profesionale, a nivelului cunoștințelor acumulate din întreaga materie, a capacității de orientare și sinteză a celui examinat și, în mod deosebit, din verificarea posibilităților de raportare la practică a cunoștințelor teoretice.
Art. 34. Metodologia de examinare/verificare, formele de evaluare și standardele minime de cunoștințe sunt stabilite prin fișa disciplinei și se comunică studenților la începutul fiecărui semestru odată cu anunțarea tematicii și a bibliografiei examenului.
Art. 35. (1) Studentul poate susține examenele prevăzute în planul de învățământ numai în sesiunile de examene. Ziua și ora susținerii examenelor se stabilesc de către șeful catedrei în colaborare cu cadrele didactice examinatoare. Programările se aduc la cunoștința studenților cu cel puțin o lună înaintea începerii sesiunii de examene și este obligatorie pentru toți studenții.
(2) În afara sesiunilor, nu pot fi susținute examene decât cu aprobarea specială a Colegiului Senatului, dată în situații cu totul excepționale.
(3) Programarea susținerii proiectului tezei de doctorat și a referatelor de cercetare este stabilită prin Regulamentul de organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat.
(4) Programarea examenelor de definitivare și pentru grade în învățământul preuniversitar se face în conformitate cu reglementările în vigoare.
Art. 36. Verificările se susțin în ultimele două săptămâni ale semestrului. Ziua și ora susținerii verificărilor se stabilesc de către profesorul examinator împreună cu grupa de studenți și se comunică șefului de catedră. Verificările nepromovate pot fi susținute în sesiunile de restanțe sau de reexaminare.
Art. 37. (1) Într-un semestru, studenții se pot prezenta gratuit la examene (inclusiv pentru mărirea notei) cel mult de două ori (în sesiunea de examene și în sesiunea de restanțe) la fiecare disciplină, dar numai o singură dată într-o sesiune. Neprezentarea la examene în sesiunea programată pentru o disciplină de studiu înseamnă consumarea unui drept de prezentare la examen din cele două posibilități avute la dispoziție.
(2)Pentru examenele la care studentul se prezintă individual se prevăd două date de examinare într-o sesiune.
Art. 38.  Abrogat*

Art. 39. Reexaminările, inclusiv pentru verificări, se organizează într-o sesiune specială, înaintea începerii anului universitar. Reexaminările pot fi susținute numai cu aprobarea rectorului și numai după achitarea taxei aferente.
Art. 40. Reexaminările se desfășoară în fața unei comisii formate din 3 (trei) cadre didactice, de la aceeași disciplină sau înrudite. Din comisie face parte obligatoriu titularul cursului (cu excepția situației prevăzute la Art. 43)
Art. 41. Examenele se susțin în fața cadrului didactic care a predat disciplina respectivă – asistat de cadrul didactic care a condus seminariile sau lucrările aplicative la acea grupă – numai în ziua și sala fixate, între orele 8,00 – 21.30.
Art. 42. Examenele de măiestrie artistică se desfășoară în fața îndrumătorului de an, a cadrelor didactice care au predat disciplina și a membrilor catedrei și sunt urmate de analiza activității profesionale a studenților în ședință de catedră.
Art. 43. Înlocuirea examinatorului se poate face la cererea justificată a acestuia sau în caz de forță majoră, la propunerea șefului de catedră, cu aprobarea rectorului.
Art. 44. (1) Studenții cuprinși în activități teatrale, muzicale, culturale - oficiale sau în activități sportive de performanță precum și participanții la programe de mobilități naționale și internaționale au sesiune deschisă la examenele și verificările la care se prezintă individual.
(2) Examenele promovate în cadrul mobilităților naționale sau internaționale ale Universității de Artă Teatrală din Târgu-Mureș se recunosc și se echivalează.
Art. 45. (1) Examinarea prin probă orală se face pe baza unui bilet de examen extras din totalul biletelor întocmite și semnate de examinator și aprobate de șeful catedrei.
(2) Un bilet de examen va cuprinde 2-4 subiecte din fișa disciplinei respective.
(3) Studentul nu are dreptul să schimbe biletul extras și este obligat să răspundă la toate subiectele, precum și la eventualele întrebări suplimentare formulate de examinator.
Art. 46. La disciplinele facultative, prezentarea la examen este facultativă. Nota obținută la aceste examene se trece în documentele de evidență și în carnetul de student și se ia în considerare la calculul mediei, la opțiunea studentului.
Art. 47. (1) În evaluarea activității studenților, se aplică Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS)., în conformitate cu regulamentul de aplicare a acestui sistem la Universitatea de Artă Teatrală din Târgu-Mureș.
(2) Creditele obținute de studenți pe baza contractelor de studiu încheiate între Universitatea de Artă Teatrală din Târgu-Mureș și o altă universitate se vor echivala conform contractelor respective.
Art 48. (1) Notarea performanțelor/răspunsurilor studentului la verificări de sfârșit de semestru și la examene se face cu note de la "1" la "10" exprimate în numere întregi, nota minimă de promovare fiind "5", pentru care studentul primește creditele alocate acelei discipline prin planul de învățământ.
(2) Creditele alocate unei discipline, proiect de cercetare sau referat de cercetare nu se pot obține în etape.
(3) Evaluarea proiectelor și a referatelor de cercetare și modul de acordare a creditelor pentru calificativele obținute la studiile universitare de doctorat sunt reglementate prin Regulamentul de organizare și defășurarea a studiilor universitate de doctorat.
Art. 49. Pentru a obține nota de promovare la examene, studentul trebuie să probeze că are cunoștințe satisfăcătoare la fiecare subiect chestionat. La examenul la care se dau mai multe probe (scris, oral, probă practică) examinatorul va stabili o singură notă (cifră întreagă), prin aprecierea tuturor rezultatelor obținute de student.
Art. 50. Rezultatele obținute la examene se înscriu, de către examinatori, imediat după examinare, în catalogul de examen și în carnetul de student, completându-se toate rubricile. Pentru studentul care nu se prezintă la examenele planificate în sesiunea respectivă se trece "absent" în catalogul de examen.
Art. 51. (1) Rectorul universității poate aproba reexaminarea studenților, de la programele de studii de licență și masterat, care până la încheierea sesiunii de restanțe nu au promovat examene și verificări ale căror puncte de credit însumate nu depășesc 30 puncte ECTS (15 puncte ECTS/semestru) și n-au primit sancțiuni în timpul anului universitar.
(2) Abrogat*

Art. 52. (1) Rectorul universității poate aproba reexaminarea pentru îmbunătățirea notei la cel mult două examene sau verificări studentului care și-a promovat toate examenele, colocviile și verificările în sesiunile prevăzute în planurile de învățământ, cu media generală de cel puțin 8,00 (opt) și care nu a primit sancțiuni în timpul anului universitar. Reexaminarea pentru îmbunătățirea notei poate avea loc în sesiunile de restanțe.
(2) Abrogat*

ART. 53. (1) Studentul care la studii de licență și masterat nu obține nota de promovare (cinci) nici după reexaminări, este declarat repetent la disciplinele respective.
(2) El poate fi reînscris, la cerere, cu aprobarea rectorului, la disciplinele nepromovate, cu obligația de a achita taxa pentru frecventarea disciplinelor și pentru susținerea examenelelor la disciplinele nepromovate, în condițiile în care punctele de credit însumate ale disciplinelor nepromovate nu depășesc 20 ECTS/an universitar (10 ECTS/semestru).
(3) În acest caz studentul va reface integral obligațiile școlare prevăzute pentru disciplinele respective, inclusiv obligațiile privind fercvența, după care se poate prezenta din nou, cel mult de două ori, la examen. La a doua înscriere, studentul va avea statut de student cu taxă la disciplinele respective.
Art. 54. Frauda la examene și verificări se pedepsește cu exmatricularea.?
 


CAPITOLUL VI
PROMOVAREA ANULUI, FINALIZAREA STUDIILOR

Art. 55. (1) Încheierea situației școlare a studentului se face după sesiunea de reexaminări din toamnă (pentru anii terminali după sesiunea de restanțe din vară), cu cel puțin trei zile înainte de începerea noului an universitar.
(2) Este declarat integralist studentul care a obținut note de trecere la toate disciplinele prevăzute în planul de învățământ.
(3) Este declarat promovat în anul următor de studiu studentul care a obținut minim 40 de puncte ECTS/an, specificându-se în acest caz în registrul matricol „amânat pentru obținerea totală a creditelor pentru anul ... de studiu”.
(4) Studentul care, după încheierea sesiunii de reexaminare din toamnă a obținut mai puțin de 40 de puncte ECTS, este declarat repetent.
Art. 56. .Studentul din anul I care, după susținerea reexaminării, nu a obținut un număr de minimum 20 puncte ECTS/semestru, va fi exmatriculat din Universitatea de Artă Teatrală din Târgu-Mureș, cu drept de a se reînscrie la un nou concurs de admitere.
Art. 57. Studentul repetent va îndeplini toate obligațiile de promovare (examene, lucrări practice, practica, etc.) ale anului pe care îl repetă. Rectorul poate scuti, pe studentul care beneficiază de prelungirea școlarității de cel mult patru din examenele la care a obținut în anul universitar anterior note de minim 8,00, recunoscându-i-se notele respective. Totodată, studentul este scutit și de frecvență la activitățile respective.
Art. 58 (1) Pentru studenții ultimului an de studiu la ciclul de licență și masterat situația școlară se încheie cu o săptămână înainte de data fixată pentru examenul de licență, respectiv pentru examenul de disertație.
(2) Colegiul Senatului poate aproba studentului din ultimul an, care din motive obiective nu a beneficiat de toate sesiunile de examene, total sau parțial, să-și încheie situația școlară în sesiunea de restanțe programată sau în sesiunea de reexaminări.
(3) Examenele rămase nepromovate după aceste examinări pot fi susținute în sesiunea din septembrie sau în una din sesiunile anilor următori pe baza cererilor aprobate de rectorul Universității.
Art. 59. Studiile universitare de licență se încheie cu examen de licență, studiile universitare de masterat cu examen de disertație, iar studiile universitare de doctorat cu susținerea publică a tezei e doctorat.
Art. 60. (1) Se pot prezenta la examenul de finalizare a studiilor de licență și masterat studenții care au parcurs integral planul de învățământ.
(2) Condițiile de înscriere la examenele de finalizare a studiilor de licență și de masterat, cât și cerințelele susținerii acestora sunt stabilite prin planurile de învățământ.
(3) Condițiile de înscriere la susținerea tezei de doctorat sunt stabilite în Regulamentul de organizarre și desfășurarea a studilor universitare de doctorat.
Art. 61. (1) Examenul de licență și de disertație se desfășoară pe baza Metodologiei privind finalizarea studiilor universitare, elaborată în conformitate cu normele stabilite de către M.Ed.C.I.
(2) Este declarat reușit la examenul de licență și de disertație studentul care obține la aceste examene cel puțin media 6 (șase).
(3). Procedura susținerii tezei de doctorat și criteriile acceptării sau respingerii tezei de doctorat sunt stabilite în Regulamentul de organizare și desfăsurarea a studiilor universitare de doctorat.
Art. 62. Absolvenții care nu au promovat examenul de finalizare a studiilor mai pot susține examenul într-o altă sesiune. Pentru repetarea examenului se percep taxe.Neprezentarea la prima sesiune programată după încheirea studiilor înseamnă consumarea dreptului de a susține gratuit licența, respectiv disertația.
 


CAPITOLUL VII
DIPLOME, CERTIFICATE, ATESTATE

Art. 63. Absolvenții care au susținut examenul de licență primesc diploma de licențiat în profilul și programul de studiu urmat. Absolvenții care nu au promovat examenul de licență primesc, la cerere, un certificat de studii universitare și copia de pe foaia matricolă.
Art. 64. Absolvenții care au susținut examenul de disertație primesc diploma de absolvent al studiilor de masterat în profilul și programul de studiu urmat. Absolvenții care nu au promovat examenul de disertație primesc, la cerere, un certificat de studii universitare și copia de pe foaia matricolă.
Art. 65. Conferirea titlului științific de doctor se face prin ordin al ministrului educației, cercetării și inovării. Diploma de doctor se eliberează de Universitatea de Artă Teatrală, pe baza acestuia.
Art. 66. Absolvenții cursurilor psihopedagogice, organizate de Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic primesc un certificat de absolvire, pe baza căruia sunt abilitați să funcționeze în calitatea de cadre didactice.
Art. 67. Pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, conferirea titlului de profesor gradul I., II. sau definitivat se face de către M.E.C.I, în urma examenelor susținute la instituția organizatoare, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.
Art. 68. Studenții care au realizat cel puțin jumătate din totalul creditelor prevăzute în planul de învățământ pot primi la cerere, un act de studiu, numit Diplomă intermediară, conform reglementărilor legale în vigoare.
Art. 69. Absolvirea unui program de specializare secundară, organizată în aria curriculară a unor cursuri universitare, este recunoscută, în urma unei verificări finale, printr-un certificat de studiu, eliberat de Universitatea de Artă Teatrală în nume propriu.
Art.70. Absolvirea unor cursuri de formare profesională universitară (nivel licență și masterat) la specializările acreditate, cursuri postuniversitare (de perfecționare cu durata de cel mult un an și de specializare cu durata de cel puțin un an), cursuri la cerere și cursuri în vederea reconversiei sau a reactualizării cunoștințelor profesionale este recunoscută, în urma promovării unei verificări finale, printr-un certificat/atestat, eliberat de Universitatea de Artă Teatrală în nume propriu.
 

 

CAPITOLUL VIII
RECOMPENSE ȘI SANCȚIUNI

Art.71. Pentru rezultate deosebite obținute în activitatea profesională studentul poate fi recompensat prin:
a) acordarea unor premii;
b) acordarea unor burse speciale, naționale sau internaționale;
c) aprobarea unor călătorii de studii și documentare;
d) participarea la tabere, festivaluri naționale sau internaționale.
Art. 72. Selecționarea spectacolelor în vederea propunerii lor pentru a participa la festivaluri naționale și internaționale, la schimburi de experiență, turnee se face de Comisia pentru programe artistice, la propunerea șefilor de catedră.
Art. 73. Pentru neîndeplinirea obligațiilor școlare și încălcarea disciplinei universitare studentului i se pot aplica următoarele sancțiuni:
a) avertisment;
b)  mustrare scrisă;
c)  mustrare scrisă cu avertisment;
d)  interzicerea de a colabora, pe durata unui semestru sau a unui an de învățământ, cu alte instituții culturale;
e) ridicarea bursei pe o perioadă cuprinsă între 10 până la 30 de zile;
f) pierderea dreptului de a primi bursă în anul universitar viitor;
g) amânarea examenelor sau verificărilor pentru sesiunea următoare;
h) exmatricularea din universitate.
Art. 74. Sancțiunile se vor aplica, în funcție de gravitatea abaterilor, studentului care încalcă prevederile Regulamentului privind activitatea profesională a studenților și a celorlalte regulamente aflate în vigoare, precum și studentului care nu are o atitudine corespunzătoare față de cadrele didactice, personalul administrativ, colegi sau în societate, după cum urmează :
a). avertismentul, mustrarea scrisă și mustrarea scrisă cu avertisment se aplică de către Colegiul Senatului celui care lipsește nemotivat de la diferite obligații prevăzute în programul de activități profesionale, are o comportare necorespunzătoare față de cadrele didactice, personalul administrativ și de colegi, atât în universitate cât și în afara ei; încalcă prevederile legale privind fumatul sau încalcă prevederile regulamentului de cazare;
b). amânarea examenelor sau verificărilor se decide de către rector la propunerea șefilor de catedră;
c). exmatricularea din Universitatea de Artă Teatrală se aplică studentului pentru:
● 60 de absențe nemotivate/semestru;
● nepromovarea repetată a anului de studiu;
● nepromovarea unui alt an de studiu după cel repetat, cu excepțiile prevăzute de prezentul regulament;
● fraudarea verificărilor, examenemelor;
● săvârșirea unor grave abateri de la normele de conviețuire general acceptate, în mediul universitar și în societate;
● încălcarea gravă, cu vinovăție, a prevederilor regulamentului în vigoare;
● aducerea de grave prejudicii materiale și/sau morale Universității de Artă Teatrală;
● cererea de retragere de la studii, depusă la secretariatul universității și aprobată de rector.
Art. 75. (1) Exmatricularea se decide de către rector la propunerea Colegiului Senatului, sesizat în scris de către șeful de catedră. Discutarea propunerii de exmatriculare din Universitatea de Artă Teatrală din Târgu-Mureș în cadrul Colegiului Senatului are loc în prezența studentului în cauză și a profesorului îndrumător de an.
(2) În ordinul de exmatriculare se va preciza cu claritate motivul exmatriculării și condițiile privind posibilitatea reluării studiilor.
Art. 76. Contestațiile la sancțiunile aplicate se adresează organului imediat superior celui care a aplicat sancțiunea, în termen de maximum 15 zile de la data anunțării sancțiunii.
Art. 77. Studentul sancționat pierde dreptul de a mai beneficia de acordarea examinărilor pentru mărirea de notă precum și dreptul de a colabora cu instituții de specialitate. Eventualele pagube morale și/sau materiale provocate instituțiilor cu care colaborează studentul, prin pierderea dreptului de a mai colabora, se suportă de către studentul în cauză.
Art. 78. Sancționarea se va aduce la cunoștința studentului sancționat și prin afișare la avizierul universității. Decizia de sancționare se va atașa dosarului personal.
 

 

CAPITOLUL IX
TRANSFERĂRI, ÎNTRERUPERI DE STUDII

Art. 79. (1) Studentul poate fi transferat la cerere, în cadrul Universității de Artă Teatrală din Târgu-Mureș de la o specializare la alta sau la alte instituții de învățământ superior dacă are motive bine întemeiate și a promovat anul de studiu în care a fost înscris, dar numai după încheierea situației școlare.
(2) Cererea de transfer se va depune la secretariatul universității, cu cel puțin 15 zile înainte de începerea anului universitar.
Art. 80. Transferarea, de la un program de studiu la altul, de la o facultate la o altă facultate cu profil identic sau apropiat se poate face numai pentru anii II și III de  studiu de nivel licență și de doctorat, precum și pentru anul II nivel masterat.
Art. 81. (1) Studentul care solicită un transfer în condițiile art.79 urmează a fi supus unui test de specialitate de către o comisie de examinare numită de rector, care va stabili și anul de studii în care solicitantul poate fi înscris, dar nu într-un an superior celui absolvit.
(2) Testul de specialitate va avea conținutul unui examen de aptitudini și va fi susținut într-o perioadă cuprinsă între zece zile înainte de începerea anului universitar și maximum zece zile după începerea anului universitar. Testul va fi notat conform prevederilor din prezentul regulament.
Art. 82. Aprobarea transferării poate fi acordată de:
a) Colegiul Senatului, cu acordul profesorilor îndrumători de an, atunci când se solicită transferul de la o grupă la alta în cadrul aceluiași an de studiu;
b) Colegiul Senatului, atunci când se solicită transferul de la un program de studiu la alt program de studiu de același nivel, cu acordul profesorilor îndrumători ai fiecăruia de la cele două programe de studiu;
c)  Rectorul instituției de învățământ superior de unde pleacă/vine studentul și rectorul Universității de Artă Teatrală din Târgu-Mureș pentru studenții ce vin din alte centre universitare sau de la alte facultăți.
Art. 83. Odată cu cu înscrierea studentului transferat la noul program de studiu/la noua facultate se stabilesc eventualele examene de diferență pe care acesta va trebui să le susțină sau alte activități obligatorii, conform planului de învățământ și programelor analitice.
Art. 84. (1) Examenele de diferență vor fi promovate de studenți în sesiunile de examene programate. În cazuri bine motivate rectorul Universității de Artă Teatrală poate aproba susținerea unor examene de diferență și în afara sesiunilor.
(2) Studentul care nu promovează examenele de diferență până la sfârșitul anului universitar va fi declarat repetent în anul de studiu în care s-a transferat, iar în cazul în care nici în anul următor nu promovează examenele de diferență și pe cele de an, va fi exmatriculat. Aceste dispoziții se aplică și în cazul înscrierii studentului revenit după întreruperea studiilor.
(3)Documentele de transfer ale studentului vor fi însoțite de o caracterizare semnată de șeful de catedră de unde se transferă studentul.
Art. 85. Activitatea profesională a studentului din învățământul superior nu poate fi întreruptă. În mod excepțional și pentru cazuri temeinic motivate, pe baza dovezilor prezentate de student, Rectorul poate aproba cererea de întrerupere a studiilor pe o durată de maximum doi ani și numai o singură dată în timpul școlarității.
Art. 86. Studenta care întrerupe studiile din motive de graviditate are dreptul să se înscrie în anul de studii întrerupt, în termen de trei ani, fără a fi considerată repetentă, recunoscându-i-se semestrele frecventate integral și toate obligațiile școlare îndeplinite.
Art. 87. Studenții și studentele care au întrerupt studiile sunt obligați ca la reluarea lor să îndeplinească eventualele îndatoriri școlare de diferență rezultate în urma modificării, între timp, a planurilor și programelor de învățământ.

 

Articolele 38, 51 (2), 52 (2) s-au abrogat prin Hotărârea Senatului din data de 27 ianuarie 2010.

 

        Rector,
       Conf.univ.dr. Gáspárik Attila

 

 


Calendar

© copyright UAT 2019
created by Smartsoft