Navigátor
A hallgatók szakmai tevékenységét előíró szabályzat

Az oldal frissítés alatt áll. Megértésüket köszönjük.


A HALLGATÓK SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉT ELŐÍRÓ SZABÁLYZAT

 

 

ÁLTALÁNOS RENDELETEK

 

 A hallgatók szakmai tevékenységben teljesítendő jogait és kötelességeit a Marosvásárhelyi Színházművészeti Egyetem Szenátusa által elfogadott jelen szabályzat határozza meg. A hallgatóknak ugyanakkor kötelességük betartani az 1995/84-es számú Tanügyi törvényt,  a Marosvásárhelyi Színházművészeti Egyetem által  2004. május 28-án elfogadott Chartát, valamint a többi szabályozó rendeletet, és az egyetem vezetősége által kibocsátott határozatokat.

I. FEJEZET
BEIRATKOZÁS AZ EGYETEMRE ÉS A HALLGATÓK OKMÁNYAI (IRATAI)

1. cikkely
A Színházművészeti Egyetemen az első évre az a hallgató iratkozhat be, aki ezt kérvényezi az egyetem rektoránál azt követően, hogy sikeresen felvételizett. A felsőoktatásban az vehet részt, aki érettségi diplomával rendelkezik, és sikeresen felvételizik az egyetem Szenátusa által jóváhagyott helyek egyikére. Felvételizni lehet államilag támogatott és költségtérítéses helyekre.
 A felvételi szabályzata az Oktatási és Kutatási Minisztérium előírásait követi, és időben, a felvételi megkezdése előtt nyilvánosságra kerül. A felvételi próbái a választott tagozat nyelvén folynak.
 A kérvény jóváhagyását követően, és a beiratkozási illeték kifizetése után minden hallgató bekerül az anyakönyvbe, és személyre szóló számot kap, amely az illető egyetemen tanulmányai befejezéséig érvényes.
2. cikkely
A hallgató anyakönyvi regisztrációja során összeállítják a személyi dossziéját is, amely az alábbi iratokat tartalmazza:
a) kitöltött beiratkozási űrlap az I. évre;
b) eredeti érettségi diploma vagy ezzel egyenértékű irat (vagy hitelesített másolat abban az esetben, ha a hallgató már rendelkezik egyetemi diplomával);
c) más szakterületben szerzett egyetemi diploma, eredetiben vagy ennek hitelesített másolata ;
d) születési bizonyítvány hitelesített másolata;
e) orvosi igazolás;
f) a felvételi során írt dolgozatok;
g) a beiratkozási illetéket igazoló nyugta;
h) ösztöndíj igénylési kérelem (az érvényben levő szabályoknak megfelelően);
A tanulmányi időszak alatt a hallgató dossziéjába a következő iratok kerülnek:
- minden tanév elején kitöltött beiratkozási űrlap;
- tanulmányi szerződés – azon irat, amely a hallgató és a rektor között jön létre a tanulmányi idő kezdetekor, aminek következtében a hallgató beiratkozik a kurzusokra. A szerződés aláírása következtében a hallgatónak joga van részt venni az év összes oktatási tevékenységében, és jelentkezhet a vizsgán. Abban az esetben, ha a hallgató nem teljesíti egy tantárgy követelményeit, a továbbiakban nincs joga ingyenesen  (a költségtérítéses hallgatók esetében a tandíj ellenében) részt venni az adott tantárgy tevékenységében. A hallgató a szerződésben megjelöli, ha más szakirányra is beiratkozott;
- ha esedékes, a hallgató aláír egy Költségtérítési szerződést is; ez a szerződés a kérvényező diák és az egyetem rektora között köttetik a tanulmányi idő kezdetén, és szabályozza a szerződő felek jogait és kötelességeit a tanulmányok időtartamára;
- az érvényben levő szabályoknak megfelelő iratok az ösztöndíj odaítéléséhez (abban az esetben, ha a hallgató igényel ösztöndíjat);
- jogokat, kitüntetéseket vagy megrovásokat (büntetéseket) igazoló iratok;
- egyéb fontos iratok, amelyek a hallgató tevékenységét tükrözik a tanulmányi időszaka alatt.
3. cikkely
Az egyetemre való beiratkozáskor a titkárság minden diák számára kibocsátja a leckekönyvet és az utazási igazolványt. A leckekönyv az egyetemre, a kollégiumba, a menzára (ha a diák a menzán étkezik), a könyvtárakba és sportpályákra való belépésként szolgál, és minden más olyan esetben használható, ahol a hallgatói jogviszonyt kell igazolni, illetve használható bármilyen más kedvezmény odaítélésének esetén. A leckekönyvbe bekerülnek a vizsgákon és az ismeretek más ellenőrzési formáin teljesített jegyek.
 A hallgatók irataiba tilos bármilyen indokolatlan módosítást eszközölni és valótlan adatokat beírni. Ez okirat-hamisítást jelent, ami a törvényes előírások szerint büntetendő. Abban az esetben, ha a hallgató elveszíti a leckekönyvét, költségdíj ellenében újat kap (a leckekönyv költségdíját az Adminisztrációs Tanács határozza meg), miután a sajtóban meghirdette ennek elvesztését.
 Más egyetemre való átiratkozás, a tanulmányok megszakítása vagy kizárás esetén az egyetem titkársága visszavonja az iratot.
4. cikkely
A hallgató beiratkozása minden szakra és szakirányra a II. éven, és az ezt követő években az előző év sikeres teljesítése után, a hallgató kérésére, az egyetem titkársága által történik, a tanév megkezdése utáni első 10 napban, vagy az elmaradt vizsgák és ellenőrzések teljesítését követően. A vizsgákon sikertelenül teljesítő hallgató szintén kérheti a beiratkozását arra a tanulmányi évre, amelyet ismétel.
 Az a hallgató, aki nem tölti ki a beiratkozási kérvényt a meghatározott időszakban – valamilyen nyomós ok megnevezése nélkül (kórházi kezelés, a rektor által jóváhagyott előadásban/filmben való részvétel) – elveszíti a folyó egyetemi évre való beiratkozás jogát.
 A Marosvásárhelyi Színházművészeti Egyetemre/ről való átiratkozást csak a   hallgatók kérvényezhetik, kizárólag a félév első 10 napjában. Az átiratkozási kérvényt láttamozza a tanszékvezető, és a rektor hagyja jóvá. Az átiratkozás csak abban az esetben hagyható jóvá, ha az állam által biztosított költség is átirányítódik.

II. FEJEZET
A HALLGATÓK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI

5. cikkely
A tanulmányi időszaka alatt a hallgatónak  joga van, hogy:
1. használja a Marosvásárhelyi Színházművészeti Egyetem által rendelkezésére bocsátott tanulásra kijelölt helyeket és taneszközöket, egy, a minél eredményesebb szakmai felkészülés érdekében, amit az érvényben levő tanrendek és részletező munkatervek írnak elő;
2. a törvény által előírt ösztöndíjakat és más anyagi juttatásokat kapjon;
3. az új egészségügyi rendszer keretében ingyenes betegellátásban részesüljön;
4. kollégiumi elszállásolásban részesüljön, és a menzán étkezhessen, az előbbi intézmények befogadási képességét figyelembe véve, és működési szabályzatát betartva;
5. a lehetőségek függvényében igénybe vehesse a kezelő- és üdülőtelepeket, valamint a diáktáborokat;
6. a törvények szabta keretek között kedvezményes jegyeket vásároljon előadásokra, koncertekre és sporteseményekre;
7. az érvényben levő határozatok alapján kedvezményben részesüljön a közszállításban;
8. a törvény és az egyetem Chartája által meghatározott keretek között szakmai és szakszervezeti egyesületeket hozzon létre;
9. képviselőt választhasson vagy a hallgatók képviselője legyen a Marosvásárhelyi Színházművészeti Egyetem Szenátusában;
10. egyidőben látogathasson két szakirányt, ha teljesíti a felvételi vizsga követelményeit;
11. szakmai, tanulmányi és alkotási feladatokat lásson el a tantervnek, órarendnek és a Stúdió Színház műsorának előírásai szerint;
12. a belső rendszabályok értelmében használja az egyetem oktatásra, színpadi alkotásra, kutatásra bocsátott felszereléseit és eszközeit;
13. a tanszékek által meghatározott előírások alapján részt vegyen az egyetem és más művészeti vagy tudományos intézmények által szervezett művészi és tudományos tevékenységeken;
14. a törvény által biztosított keretek között elvégezhessen egy második szakirányt;
15. a Szenátusban a választott képviselők által részt vegyen az egyetem vezetésében.

6. cikkely
A hallgató kötelessége, hogy:
1. látogassa a tantervekben az adott tanulmány évre előírt előadásokat,
gyakorlatokat, szemináriumokat és egyéni tanrendek óráit;
2. méltóságteljes, civilizált, udvarias magatartása legyen az egyetem területén és ezen kívül is; viselkedjen tisztelettel kollégái, tanárai, az adminisztratív és technikai szemlyzettel szemben;
3. vigyázzon az egyetemen, kollégiumban, menzán stb. rendelkezésére
bocsátott javakra. Vigyázzon és tartsa rendben, tisztán a tantermeket, a tanulásra kijelölt eszközöket, valamint a jelmezeket, kellékeket és a színpadi díszletet/bútorzatot. Azok a hallgatók, akik az előbbi dolgok megrongálása vagy tönkretevése miatt felelősök – az adott kihágásnak megfelelő – megrovásban részesülnek, és kötelesek az okozott kárt megtéríteni;
4. vegyen részt a tantervek és más szakmai munkatervek által előírt összes tanulmányi, művészi és tudományos tevékenységben; működjön együtt  a rendező szakos hallgatókkal (kivéve az I. évet);
5. tartsa be a tanulmányi és színpadi tevékenységek erkölcsi normáit;
6.  tartsa be a egyetemi tantárgyak követelményeit, viselkedjen civilizáltan,
 legyen udvarias és illedelmes tanáraival, kollégáival, az adminisztratív és technikai személyzettel szemben;
7. tartson rendet és ügyeljen a tisztaságra az egyetem területén;
8. I. éven ne működjön együtt semmilyen művészeti intézménnyel vagy
társasággal (színház, film, TV); különleges esetekben a rektor a tanszékvezető ajánlására jóváhagyhatja I. éves hallgatók részvételét színházi vagy mozgóképes produkciókban, azzal a feltétellel, hogy bepótolják az elmaradt tanulmányi tevékenységeket; a II., III. éves hallgatóknak egyedi esetenként engedélyezett az együttműködés, de csak az osztályvezető tanár engedélyével és a tanszék vezetésének, illetve a rektornak az írásos beleegyezésével, mely után együttműködési megegyezés születik az egyetem és a másik intézmény között. Tilos a hallgatóknak magánúton, az egyetem jóváhagyása nélkül együttműködésekről tárgyalni és azokat elfogadni. A fenti kötelességek megszegése, az aktuális egyetemi év megszakítását vonja maga után, de a hallgatónak joga van újrakezdeni a megszakított tanévet a következő egyetemi évben;
9. a Színházművészet szakirány színművészet szakos hallgatói kötelesek
minden kiosztott szerepet eljátszani (a Színházművészet szakirány rendező szakos hallgatói és az egyetem Stúdió színházának előadásaiban) az osztályvezető tanár jóváhagyásával, a tanszékvezető egyetértésével és a rektor beleegyezésével (elkerülendő egy hallgató szerepekkel való túlterhelését); a többi szakirány hallgatói szintén kötelesek a tantervek által előírt összes gyakorlati tevékenységben részt venni;
10. az egyetem Stúdió Színházának előadásaiba kiosztott hallgatók kötelesek
minden nap megnézni a próbatáblát. Az I-II. éves hallgatók csak akkor jelennek meg a próbákon, ha név szerint megjelennek a próbatáblán;
11. az egyetem Stúdió Színházának előadásaiba kiosztott hallgatók kötelesek
 15 perccel a próba megkezdése előtt megjelenni az öltözőben vagy a próbateremben, vagy 1 órával a kiszállásra indulás előtt;
12. az egyetem Stúdió Színházának előadásaiba kiosztott hallgatók kötelesek
 megjelenni az öltözőben egy órával az előadás megkezdése előtt, ha az első felvonásban van jelenésük, vagy fél órával az előadás megkezdése előtt, ha a második vagy az ezt követő felvonásokban van jelenésük;
13. az egyetem Stúdió Színházának előadásaiba kiosztott hallgatóknak 
azonnal jelenteniük kell a tanszékvezetőnek, ennek jelenléte hiányában az előadás rendezőjének, ha valamilyen előreláthatalan esemény következik be (megbetegedés, baleset, családtagok elhalálozása stb.), ami meggátolja az előadásban vagy a próbákon való részvételt;
14. az egyetem Stúdió Színházának előadásaiba kiosztott hallgatók nem
 hagyhatják el a várost a rektor írásos beleegyezése nélkül;
15. az egyetem Stúdió Színházának előadásaiba kiosztott hallgatók nem
 hagyhatják el a Stúdió területét a próbák vagy előadások befejezése előtt. A tapsrenden való megjelenés az előadás minden szereplője számára kötelező;
16. az egyetem Stúdió Színházának előadásaiba  kiosztott hallgatók kötelesek
 csendben maradni és megőrizni az alkotási folyamat hangulatát a próbák és előadások ideje alatt, a színpadon és az öltözőben egyaránt;
17.  az egyetem Stúdió Színházának előadásaiba kiosztott hallgatók nem
 fogadhatnak látogatókat és telefonhívásokat az előadás megkezdése előtt vagy folyamán, nem mehetnek ki jelmezben a Stúdió Színház előcsarnokába vagy az egyetem épülete elé;
18. az egyetem Stúdió Színházának előadásaiba kiosztott hallgatók kötelesek
 jelmezben, sminkkel, frizurával  vagy  próbák esetén (próbaruhában, próbacipőben) megjelenni a próbatáblán megjelenő időpontban;
19. a hallgatók kötelesek vigyázni a rendelkezésükre bocsátott javakra, kötelesek rendben hagyni a jelmezeket és kellékeket az előadások vagy próbák befejezése után, vigyázni a rendelkezésükre bocsátott példányok épségére és a munkafolyamat után visszaszolgáltatni a könyvtárba; azok a hallgatók, akik a rendelkezésükre bocsátott javak megrongálása vagy tönkretevése miatt felelősek, kötelesek az okozott kárt jóvátenni;
20. az egyetem Stúdió Színházának előadásaiba kiosztott hallgatók kötelesek
jó körülmények között és időben teljesíteni az előadás rendezője által adott feladatokat; ugyanakkor kötelesek betartani a szerepek megformálásának és az előadásnak koncepcióját, a helyben és kiszállásokon játszott előadásokon egyaránt; tilos bármilyen módosítást eszközölni a jelmezen, kelléken, szövegben és a szerepformálásban; a hallgatók kötelező módon betartják az ügyelő utasításait, aki teljes mértékben felelős az előadás játszásának minőségéért;
21. a Teatrológia szakirány hallgatói, akik megbízatást kaptak a Stúdió Színházban zajló színházi projektekben való részvételben, kötelesek a projekt lebonyolításával foglalkozni (előadások népszerűsítése, szóróanyagok megírása, közönségszervezés); a Színházi gyakorlatot oktató tanár utasításai szerint kötelesek részt venni a Gólyabál, a Nyitott kapuk, a Ballagás és egyéb, a Stúdió Színház eseményeinek szervezésében;
22. tartsák be a könyvtár által közhasználatra bocsátott könyvek és kurzusok
 időben való visszaszolgáltatását;
23. tartsák be jelen szabályzat előírásait és más szabályozó okiratokat,
amelyek a felsőoktatási tevékenységeket szabályozzák;
24. a dohányzás az erre nem kijelölt helyeken kihágásnak számít és az
 érvényben levő szabályzatok szerint büntetendő.

III. FEJEZET
LÁTOGATÁS

7. cikkely
A hallgatók kötelesek részt venni a tantervekben előírt összes elméleti és gyakorlati képzési formában. Azon hallgató, aki a kötelességeket nem teljesíti és hiányzik, nem jelenhet meg a vizsgákon. Az óralátogatást a tantárgyat oktató tanár tartja nyilván.
A tantárgyat oktató tanárok és az osztályvezető tanárok félévente ellenőrzik a látogatási nyilvántartást, amit bemutatnak a tanszékvezetőnek, és a jelen szabályzat határozatainak megfelelően közösen döntenek az ellenőrzési/felmérési feltételekről.
Minden egyetemi év kezdetén minden évfolyam kijelöl egy képviselőt, aki az összes tanulmányi és szociális problémát illetően kapcsolatot tart a tanszékekkel.
8. cikkely
A hiányzások igazolása a tanszékvezető által történik az évfolyamvezetővel egyeztetve, igazoló okiratok és egy, a hallgató által a titkárságon bejegyeztetett egyéni kérelem alapján, amelyet a tevékenység megkezdése utáni öt napban kell leadni. Az igazolási kérvények megoldási módját az osztályvezető tanár tudatja a hallgatóval. A hiányzások igazolása (vagy nem igazolása) után, a kérelmeket az igazoló okiratokkal együtt a diák személyi dossziéjához csatolják.
A következő esetekben történő hiányzásokat lehet igazolni:
a.) kórházak, hallgatói rendelők, családorvosok által típusigazolványban igazolt megbetegedések. Csak azon orvosi igazolások/iratok vehetők figyelembe, amelyek világosan meghatározzák a betegségeket, és megjelenik rajtuk a felmentés vagy betegszabadság meghatározott ideje;
b.) a Marosvásárhelyi Színházművészeti Egyetem és más művészeti intézmények  közötti közös megegyezéssel születő együttműködések időszaka alatti részvétel;
c.) az egyetem Stúdió Színházának előadásában való részvételkor, a jóváhagyott időszakban és az ügyelő által vezetett jelenlét alapján, ami bemutatásra kerül a tanszékvezetőnél;
d.)  kivételes esetekben, ha azt a tevékenység újrakezdése előtt vagy azonnali megkezdése után jelzi a hallgató;
9. cikkely
A tanszékvezető jóváhagyhatja a felmentést orvosi gondok esetében. A felmentés nem haladhatja meg a két hónapot a tantervben előírt kötelességeknek megfelelően.
A tanszékvezető részlegesen felmentheti az állapotos hallgatót a látogatás alól, a szakorvos által kibocsátott orvosi iratok alapján.
A részleges felmentéssel egyidőben, a tanszékvezető pontosan meghatározza a részleges felmentés módját (milyen időszakra, milyen órákról stb.)
Az állapotos vagy szülési szabadságon levő hallgató esetében a felmentés időszakát illetően nincsenek korlátozások.
10. cikkely
Az időszakos kimaradást a szakmai tevékenységből vagy a látogatás alóli felmentést fesztiválokon, kulturális megmérettetéseken vagy hivatalos rendezvényeken való részvétel miatt egyénenként hagyhatja jóvá a tanszékvezető.
Egyes hallgatói csoportok időszakos kimaradását a szakmai tevékenységből csak az egyetem rektora engedélyezheti.
11. cikkely
Az igazoltan hiányzó hallgatónak (a részlegesen felmentett hallgató is) a tantárgyat oktató tanár és a tanszékvezető által jóváhagyott beütemezett terv alapján kell bepótolnia tanulmányi kötelességeit, az egyetemi év végéig.
Különleges esetekben (kórházi kezelés, szülési szabadság stb.) az adott szakmai tevékenységek bepótlása jóváhagyható a fent megnevezett időszak után is.
12. cikkely
A hiányzások, az igazolt hiányzásokat is beleértve, nem haladhatják meg a két hónapot a tantervben előírt kötelességeknek megfelelően; ennek a mennyiségnek a meghaladása az egyetemi tanév megszakítását vonja maga után (kivételt képeznek azok a hallgatók, akik a rektortól jóváhagyást kaptak).
13. cikkely
Az a hallgató, aki a tantervben előírt éves kötelességek 20%-nál többet hiányzik igazolatlanul egy tantárgyból, elveszíti a féléves vizsgán való megjelenés jogát. A 20% keretén belül a tanszékek vezetői saját határozatokat hozhatnak, a különböző tantárgyak sajátosságait figyelembe véve.
14. cikkely
A „Testnevelés” tantárgy alól való fizikai megerőltetést tiltó orvosi igazolást, az egyetemi év megkezdését követő 15 napban be kell benyújtani. Kivételt képeznek bizonyos beláthatatlan helyzetek (balesetek, fejlődési rendellenességek).
15. cikkely
A Marosvásárhelyi Színházművészeti Egyetem hallgatója a tanulmányi szakterületén kívül (színház, film, TV) is munkát vállalhat, a hatályban lévő szabályzatok előírásainak megfelelően, és abban az esetben, ha teljesíti a tantervben előírt szakmai kötelességeit. Kérelem esetén az egyetem titkársága kibocsát a hallgatónak egy igazolást a tanulmányi eredményeiről, amely szükséges lehet az alkalmazáshoz.

IV. FEJEZET
AZ EGYETEMI TANÉV TELJESÍTÉSE

16. cikkely
Egy tantárgyból való teljesítést a minimum 5 (ötös) jegy megszerzése jelenti, a hallgató megkapja a tantervben előírt, az adott tantárgynak megfelelő kreditszámot. Egy tantárgyhoz rendelt kreditszám nem kapható meg szakaszokban.
17. cikkely
A tanterveknek és a tanév szerkezetének megfelelően a hallgatók felkészültségének ellenőrzése a tanév során folyamatos, a szemináriumok, gyakorlati tevékenységek, részleges vizsgák, valamint a vizsgák és kollokviumok keretében.
A félév során szerzett ellenőrzési formák eredményei kötelező módón  beleszámítanak az adott félév végső vizsgájának jegyeibe.
18. cikkely
A vizsgára kért ismeretek mennyiségét és szintjét az adott tantárgy tantárgyegység leírása határozza meg, és minden félév kezdetekor a hallgató megkapja a vizsgára szükséges tárgykör leírását és a bibliográfiát.
19. cikkely
A tantervben előírt vizsgákat a hallgató csak a vizsgaidőszakban teljesítheti. A vizsga megtartásának napját és időpontját a tanszékvezető a vizsgáztató oktatókkal együtt határozza meg. A vizsgaidőpontokat minimum egy hónappal a vizsgaidőszak megkezdése előtt a hallgatók tudomására kell hozni; ezek minden hallgató számára kötelezőek.
20. cikkely
Az ellenőrzések a félév utolsó két hetében történnek. Az ellenőrzés napját és időpontját a vizsgáztató tanár a hallgatói csoporttal együtt határozza meg, és értesíti a tanszékvezetőt. A sikertelen ellenőrzéseket a pótvizsgaidőszakban vagy az újravizsgáztatási időszakban lehet megismételni.
21. cikkely
Egy félévben a hallgatók minden tantárgyból maximum kétszer jelentkezhetnek vizsgára (a javításokat is beleértve), de csak egyszer ugyanabban a vizsgaidőszakban. Azokból az elméleti vizsgákból, amelyeken a hallgató egyénileg vizsgázik, vizsgaidőszakonként két időpontot kell kijelölni. Egy tantárgy vizsgáján való megjelenés a két vizsgaidőpont egyik vizsgalehetőségének felhasználását jelenti.
Az újravizsizsgáztatások (az ellenőrzéseket is beleértve) egy külön vizsgaidőszakban történnek, az egyetemi év megkezdése előtt. Az újravizsgáztatások csak a rektor jóváhagyásával és a vizsgadíj kifizetése után történhetnek. A vizsgaidőszakon kívül nem lehet vizsgázni,  csak a Szentátus különleges jóváhagyásával, a tanszékvezetők javaslatára.
Kivételt képez jelen előírás alól az a hallgató, aki beláthatalan okokból (kórházi kezelés, szülési szabadság, hivatalosan jóváhagyott külföldi kiszállások), okiratokkal alátámasztva nem tud teljes egészében vagy részlegesen részt venni a téli vagy nyári vizsgaidőszakon.
Az újravizsgáztatások egy 3 (három) oktatóból álló bizottság előtt történnek, akik ugyanazt vagy hasonló tantárgyat oktatnak. A bizottság egyik tagja kötelező módon az adott tantárgy tanára (kivételt képez a 22. cikkely 3. bekezdésében megahtározott eset).  
Az a hallgató, aki nem teljesít a nyári mesterségvizsgán osztályismétlővé válik.
22. cikkely
A vizsgák, a tantárgyat oktató tanár előtt történnek – a szemináriumot vagy a csoport gyakorlati tevékenységét vezető tanár részvételével –, a meghatározott napon és teremben, 8 és 21.30 óra között.
A mesterségvizsgák (színészmesterség, bábszínész-mesterség, a rendezés művészete) az osztályvezető tanár, a tantárgyat oktató tanár és a tanszék tagjai előtt történnek, akik ezt követően a hallgatók szakmai tevékenységét tanszéki gyűlésen elemzik.
A vizsgáztató helyettesítése ennek megindokolt kérése, vagy vészhelyzet esetén történhet, a tanszékvezető ajánlására, a rektor jóváhagyásával.
A mesterségvizsgák (színészmesterség, bábszínész-mesterség, a rendezés művészete) esetében az osztályvezető tanár és az asszisztens mellett létrejön, egy, az azonos tantárgyakat oktató tanárokból álló bizottság.
Azon hallgatók, akik színházi tevékenységben vagy teljesítménysportban vesznek részt, illetve azok, akik nemzeti és nemzetközi eseményeken szerepeltek nyílt vizsgaidőszakban vesznek részt azoknak a vizsgáknak és ellenőrzéseknek az esetében, amelyekből egyéni vizsga van. A Marosvásárhelyi Színházművészeti Egyetem elismeri a nemzeti és nemzetközi mobilitási programokban résztvevő hallgatók sikeres vizsgáit.
23. cikkely
A vizsgáztatás formáját – írásbeli, szóbeli vagy gyakorlati – minden tantárgy esetében a tanszék határozza meg október 15-ig, és azonnal a hallgatók tudomására hozza.
A szóbeli vizsga az összes, a vizsgáztató és a tanszékvezető által jóváhagyott vizsgacédulák közüli egyetlen vizsgacédula kihúzása alapján történik.
Egy vizsgacédula 2-4 tételt tartalmaz az illető tantárgy részletező munkatervéből az előadások, szemináriumok és gyakorlati tevékenységek anyagát beleértve. A hallgatónak nincs joga a húzott vizsgacédulát kicserélni, és köteles az összes tételre válaszolni, miként a vizsgáztató esetleges pótkérdéseire is.
Az egyes tantárgyak különleges sajátosságainak megfelelően a tanszékek javaslatára a tanszékvezető jóváhagyhatja, hogy az egyes vizsgák, az adott tantárgy sajátosságainak megfelelően történjenek.
A vizsga célja a teljes tananyag  ismeretének felmérése, a vizsgázó tájékozódási- és szintézisképességének meghatározása, és kiemelt módón kezeli az elméleti és gyakorlati ismeretek közötti kapcsolatteremtés képességének felmérését.
24. cikkely
Az egyetemi tanév megkezdésekor a tanszékvezető a tanterv alapján minden évfolyam tudomására hozza a kötelező és fakultatív tantárgyakat. A hallgató 10 napon belül kiválasztja a fakultatív tantárgyakat.
25. cikkely
A fakultatív tantárgyak esetében a vizsgán való megjelenés nem kötelező. A fakultatív vizsgák jegyei bekerülnek a nyilvántartási iratokba és a diákigazolványba (jelen határozat 3. cikkelyének megfelelően), és a hallgató kérése esetén beleszámíthatnak a tanulmányi átlagba.
26. cikkely
A hallgatók feleleteinek vizsgán való osztályozása és a projektek osztályozása az 1-től 10-ig terjedő skálán történik, tizedesek nélkül, az átmenő jegy 5-ös. Ahhoz, hogy a hallgató átmenő jegyet kapjon a vizsgán, minden feladott tételre a tudását bizonyító válaszokat kell adnia. Azon  vizsga esetében, amely több próbából áll (írásbeli, szóbeli, gyakorlati próba) a vizsgáztató egyetlen jegyet (egész számban) ad, figyelembe véve a hallgató által elért összes eredményt.
A rendezői projekt elfogadása a Színházművészeti szak - rendezés szakirány mesterségvizsgáján való megjelenésnek feltétele.
A mesterségvizsga (színművészet, bábművészet, a rendezés művészete) esetében a végső jegyet a bizottság tagjainak és az osztályvezető tanár jegyei alkotják. Az osztályvezető tanár egész jegyet ad, felkerekítve vagy lecsökkentve a saját jegye és a bizottság jegyeiből származó átlagot.
Az a hallgató, aki csalás útján próbál a vizsgán teljesíteni, annak vizsgája az adott vizsgaidőszakban érvényét veszíti.
27.cikkely
A vizsgán elért eredményeket a vizsgáztató(k), a vizsga után azonnal beírják a vizsganaplóba és a hallgató leckekönyvébe, kitöltve a rovatokat. Az a hallgató, aki nem jelenik meg a vizsgaidőszakban az előírt vizsgán „hiányzó”-ként kerül a vizsganaplóba.
28. cikkely
A rektor jóváhagyhatja azon hallgatók újravizsgáztatását, akik a pótvizsgaidőszak befejezéséig nem teljesítettek olyan vizsgákon és ellenőrzéseken, amelyek kreditszáma összesen nem haladja meg a 20 ECTS pontot egy évben (10 ECTS pont egy félévben), és nem részesültek megrovásokban.
Az újravizsgáztatás a hallgató által kifizetett újravizsgáztatási díj után történik.
Annak a hallgatónak, aki javítani szeretne, az egyetem rektora engedélyezheti újravizsgáztatását maximum két vizsgán vagy ellenőrzésen, ha a hallgató minimum 8 (nyolc)-as átlaggal teljesített az összes többi vizsgán, kollokviumon és ellenőrzésen a tanterv által előírt vizsgaidőszakokban, és nem részesült megrovásban a az egyetemi év időszaka alatt.
A javítás érdekében történő újravizsgáztatás a pótvizsgaidőszakokban lehetséges.
29. cikkely
A hallgató tanulmányi helyzetének lezárása az őszi újravizsgáztató időszak után következik be (a végzős hallgatók esetében a elmaradt vizsgák letétele után, a nyári vizsgaidőszakban), minimum három nappal az új egyetemi év kezdete előtt. Teljesítőnek nyilvánított az a hallgató, aki átmenő jegyet kapott a tantervben szereplő összes tantárgyból. A következő tanévben az a hallgató folytathatja tanulmányait, aki minimum 40 ECTS pontot szerzett egy évben (minimum 20 ECTS pontot egy félévben), a következő anyakönyvi megjegyzéssel „az összes kredit megszerzése elhalasztva a ... tanulmányi évre”. Az a hallgató, aki az őszi újravizsgáztatási időszak után kevesebb mint 40 ECTS pontot szerzett (20 ECTS pontot egy félévben), évismétlőnek nyilvánított. A végzős hallgatók esetében a tanulmányi helyzet lezárása a záróvizsga leszögezett időpontja előtt egy héttel történik meg.
 A Szenátus Kollégiuma engedélyezheti, annak a végzős hallgatónak az esetében, aki objektív okok miatt nem vehetett részt teljes mértékben vagy részlegesen az összes vizsgaidőszakon, hogy lezárja tanulmányi helyzetét az előírt pótvizsgaidőszakban vagy az újravizsgáztató időszakban.
Ha a hallgató sikertelenül teljesíti a szakmai kötelességeit  nyáron, az elmaradt vizsgák időszakában, akkor ezeket az őszi vizsgaidőszakban vagy a következő egyetemi év első félévében, újravizsgáztatási illeték ellenében teheti le. A záróvizsga megvédése a következő egyetemi év végén történik, záróvizsga megismétlési illeték ellenében.
30. cikkely
Az a hallgató, aki nem teljesít a vizsgán az újravizsgáztatás időszakában, elbukott az illető tantárgyból. A hallgató kérelmezheti, és a rektor jóváhagyásával újra  felveheti a nem teljesített tantárgyat, azzal a feltétellel, hogy kifizeti a tantárgy látogatási illetékét és levizsgázik a nem teljesített tantárgyból, abban az esetben, ha a megfelelő kreditpontok nem haladják meg a 20 ECTS pontot (10 ECTS pontot félévenként).
 A hallgató újralátogatja a tantervnek megfelelően az illető tantárgy minden tevékenységét, ezután maximum kétszer jelentkezhet vizsgára. Másodszori tantárgyfelvételnél a hallgató költségtérítésben tanuló hallgatói státuszt kap az illető tantárgyból.
31. cikkely
Azt az I. éves hallgatót, aki nem szerzett minimum 20 ECTS pontot félévenként, kizárják a Marosvásárhelyi Színházművészeti Egyetemről, de joga van ismét felvételi vizsgára jelentkezni.
32. cikkely
Az évismétlő hallgatónak teljesíteni kell az összes vizsgaformát (vizsga, gyakorlati tevékenységek, projektek stb.), azon az évfolyamon, amelyet ismétel. A rektor felmentheti a tanulmányai meghosszabításában jogosult hallgatót maximum négy tantárgyból, amelyből minimum 8,00-as jegyei voltak az előző egyetemi évben, elismerve ezeket a jegyeket. A hallgató ugyanakkor mentesül az illető tantárgyak látogatása alól is.
33. cikkely
Egy egyetemi év alatt egyetlen tanulmányi év teljesíthető. Egyes, különleges felkészültségű hallgatóknak a Szenátus jóváhagyhatja – tanulmányi időszakuk alatt egyszer – hogy két tanulmányi évet végezzenek el egy egyetemi év alatt, a következő feltételekkel:
- jegyeik többsége 9-es és 10-es legyen;
- legyen minimum II. éves hallgató;
- nem részesült megrovásokban.
34. cikkely
A hallgatók egyidőben látogathatnak két szakirányt is, abban az esetben, ha teljesítik a felvételi vizsgakövetelményeket.
Az a hallgató, aki egy második szakirányra is jelentkezni szeretne, beiratkozhat a szakirány által hirdetett felvételire, ha az előző egyetemi tanév nyári vizsgaidőszakában azon a szakirányon, amelyen tanul minimum 9,00 (kilences) átlagot ért el.
Államvizsga diplomával rendelkező hallgatók beiratkozhatnak a Marosvásárhelyi Színházművészeti Egyetem egy másik szakirányára is, az egyetem Szenátusa által meghatározott feltételek alapján.

V. FEJEZET
TANULMÁNYOK, VIZSGÁK, DIPLOMÁK, ZÁROVIZSGÁK

35. cikkely
Az egyetemi tevékenység alapegysége a félév, amely 14 hét tanulmányi tevékenységből és 2-3 hét vizsgaidőszakból áll, és kiegészül egy 1 hétből álló pótvizsgaidőszakkal.  Egy 14 hetes félévnek megfelelő kreditszámok összege  30 ECTS pont.
36. cikkely
A tantervek úgy épülnek fel, hogy biztosítsák az egyéni tanulásra, a művészi alkotásra, a színházi kultúra elsajátítására és a bibliográfia átvételére szükséges időt. A tanterveket a Szenátus fogadja el, és a szakok és szakirányok működési sajátosságainak figyelembe vételével módosíthatók, a sajátosságokat a Szenátus állapítja meg, a tanszék javaslatára.
37. cikkely
A vizsgákon való átmenés kritériumát a tantárgyegység leírások határozzák meg, a Szenátus határozatait figyelembe véve. Az egyetem alkalmazza a hallgatók értékelésében az Európai Kreditátviteli Rendszert (ECTS). A hallgatók kreditjei a Marosvásárhelyi Színházművészeti Egyetem, és egy másik egyetem közötti tanulmányi szerződések alapján elismerhetők.
38. cikkely
A félévek elvégzését és a teljesítési iratok megszerzését a tantervek határozzák meg. A tanulmányok befejezésekor a záróvizsgán azok a hallgatók jelenhetnek meg, akik teljes egészében teljesítették a tantervet. A tanulmányok befejezése utáni záróvizsga formáját a Tanügyi és Kutatási Minisztérium rendelete szabályozza.
39. cikkely
Az egyetemi alapképzés tanulmányai az államvizsgával, a magiszteri képzés tanulmányai disszertációval érnek véget. A hallgatóknak joguk van több vizsgaidőszakban is letenni az államvizsgát. Ha valaki a tanulmányi időszak befejezése után szervezett első államvizsgán nem vesz részt, elveszíti az ingyenes államvizsgán való részvétel jogát. Egy második államvizsgára beiratkozni csak az államvizsgadíj kifizetése után lehet. Azok a hallgatók, akik sikeresen teljesítettek az államvizsgán, államvizsga diplomát kapnak. Azok a hallgatók, akik sikertelenül teljesítettek az államvizsgán, kérelem esetén egy bizonyítványt kapnak egyetemi tanulmányaik elvégzéséről és megkapják az anyakönyvi kivonatot.
40. cikkely
Azok a hallgatók, akik pedagógusi pályára készülnek kötelesek a pszichopedagógiai felkészítés kurzusait teljesíteni. Az a hallgató, aki ezekből az előadásokból sikeresen teljesít, egy bizonyítványt kap, amely alapján pedagógusként tevékenykedhet az egyetem előtti oktatásban.
41. cikkely
Azok a hallgatók, akik a tanatervben előírt összkreditszám minimum felét teljesítették, a hatályban levő szabályzatok alapján kérhetnek egy tanulmányi okiratot, amelyet Köztes dilplomának neveznek.
42. cikkely
A választható és fakultatív tantárgyak keretében egyéb, másodlagos szakiránybeli tevékenységek is szervezhetők – költségtérítésesen vagy ingyenesen. Egy fakultatív tantárgy felvétele az előadásokon/szemináriumokon/gyakorlati tevékenységeken való részvételt jelenti, és záróvizsgán sikeresen kell teljesíteni. Ezek elvégzését követően az egyetem  tanulmányi bizonyítványokat bocsát ki.
43. cikkely
Az egyetem magiszteri és doktorképzést is szervez színház szakterületen.
44. cikkely
Minden előadásforma az ismeretek ellenőrzésével ér véget. A végső ellenőrzések sikeres teljesítése, egy, az előadásokat bizonyító teljesítési irat megszerzésének jogát jelenti (diploma, bizonyítvány, tanúsítvány). Az egyetem szakmai felkészültséget biztosító kurzusai be kell hogy tartsák az adott nappali tagozatos szakirány tantárgyegység leírását, az egyetem utáni kurzusoknak, a Szenátus által jóváhagyott tantárgyegység leírását kell követniük. Ezeket a kurzusokat a résztvevő hallgatók fizetik; a helyek számát és az oktatási költségeket a Szenátus határozza meg. Ezen előadások keretében zajló tevékenységek saját erőforrásból vannak finanszírozva, amit tandíjak, adományok, produkciós tevékenységek (kialakulásban levő programok kidolgozása, technológiai eszközök átadása, taneszközök stb.) biztosítanak.

VI. FEJEZET
JUTALMAK ÉS BÜNTETÉSEK

45. cikkely
A szakmai tevékenységekben kitűnő eredményeket elért hallgató a következő jutalmakban részesülhet:
- díjak odaítélése;
- nemzeti vagy nemzetközi ösztöndíjak odaítélése;
- tanulmányi és dokumentációs út jóváhagyása;
- nemzeti vagy nemzetközi táborokban, fesztiválokon való részvétel;
 A nemzeti és nemzetközi fesztiválokon részt vevő előadásokat, a fesztivál profiljának megfelelően a tanszakok választják ki.
 A jelen cikkely értelmében odaítélendő ösztöndíjakat és utazásokat a Szenátus szakbizottságának, vagy a Szenátus által kijelölt bizottság, vagy a Szenátus Kollégiuma ítéli oda. Az ajánlatokat az osztályvezető tanár beszámolói alapján a tanszékek javasolják.
46. cikkely
A tanulmányi kötelességek nem teljesítése, és az egyetemi rend megszegése során a következő büntetések lehetségesek:
a.) figyelmeztetés
b.) írásbeli megrovás
c.) figyelmeztető írásbeli megrovás
d.) más kulturális intézménnyel való együttműködés megtiltása egy félév vagy a teljes tanulmányi év időszakára
e.) az ösztöndíj folyósításának szüneteltetése 10-től 30 napig terjedő időszakra
f.) ösztöndíj odaítélésének lehetősége a következő egyetemi tanulmányi
g.) a vizsgák és kollokviumok elhalasztása a következő vizsgaidőszakra
h.) az egyetemről való kizárás
47. cikkely
Annak a  hallgatónak esetében, aki megszegi a Szakmai tevékenységet szabályozó határozatot és a többi szabályzatot a kollégiumok és menzák, művelődési házak, kulturális- és sportklubok, hallgatói rendelők és korházak, pihenőtáborok működését illetően, és az a hallgató, aki nem viselkedik illedelmesen tanáraival, az adminisztratív személyzettel, kollégáival és a közösségben, a kihágások súlyosságának függvényében a megrovások a következőképpen kerülnek alkalmazásra:
a.) figyelmeztetésben, írásbeli megrovásban és figyelmeztető írásbeli megrovásban, az a hallgató részesül a Szenátus Kollégiuma által, aki igazolatlanul hiányzik a szakmai tevékenységek által előírt programokról, illetlenül viselkedik tanáraival, az adminisztratív személyzettel és kollégáival, az egyetem területén belül és kívül egyaránt; megszegi a dohányzással kapcsolatos előírásokat, megszegi az elszállásolási előírásokat;
b.) a vizsgák és az ellenőrzések halasztásáról a rektor dönthet a tanszékvezetők javaslata alapján;
c.) a Marosvásárhelyi Színházművészeti Egyetemről kizárható az a hallgató, aki(nek):
- félévenként több mint 60 igazolatlan hiányzása van;
 - nem végez el egy megismétlendő tanulmányi évet;
 - nem végez el a tanévet egy megismételt tanulmányi év után, a jelen határozatban szereplő kivételektől eltekintve;
  -az áltolánosan elfogadott együttélési normákat súlyosan megszegi az egyetemi és a társadalmi közegben egyaránt;
- tudatosan és súlyosan megsérti jelen határozat előírásait;
- erkölcsi és anyagi károkat okoz a Marosvásárhelyi Színházművészeti Egyetemnek;
- tanulmányai felfüggesztését kérvényezi az egyetem titkárságán, amit a rektor jóváhagy;
 A tanszékvezető írásbeli figyelmeztetése nyomán a Szenátus Kollégiuma javasolhatja a hallgató kizárását, amiről a rektor dönt. A Marosvásárhelyi Színházművészeti Egyetemről való kizárási javaslat megvitatása, a Szenátus Kollégiumának keretében történik, a kizárásra javasolt hallgató és az osztályvezető tanár jelenlétében.
 A kizárási rendelet pontosan meghatározza a kizárás okát. A tanulmányokat csak egy felvételi vizsgán való részvétel során lehet újrakezdeni.
48. cikkely
 Az alkalmazott megrovásokat megfellebbezni a megrovást alkalmazó magasabb testületnél lehet, a megrovásban való értesítést követő maximum 15 napon belül.
49. cikkely
A megrovásban részesült hallgató elveszíti azt a jogát, hogy olyan vizsgán vegyen részt, ahol a jegyein javíthat és nem működhet együtt színházi intézményekkel. Az esetleges anyagi vagy erkölcsi károk megtérítéséért azoknak az intézményeknek, amelyekkel a hallgató együttműködik, a további együttműködés jogát elveszítve, a hallgató felel.
50. cikkely
A megrovásban részesülő hallgatót az egyetem hirdetőtábláján keresztül értesíti. A megrovó határozat bekerül a hallgató személyi dossziéjába.

VII. FEJEZET
ÁTÍRATKOZÁSOK, TANULMÁNYOK MEGSZAKÍTÁSA

51. cikkely
 A hallgató kérelem alapján írható át a Marosvásárhelyi Színházművészeti Egyetem keretében egyik szakirányról a másikra, vagy más felsőoktatási intézménybe, ha nyomós indokai vannak, és ha elvégezte azt a tanulmányi évet, amelyre beiratkozott, csak és tanulmányi helyzete lezárul.
 Az átiratkozási kérelmet az egyetem titkárságának kell benyújtani, minimum 15 nappal az egyetemi év megkezdése előtt.
 52. cikkely
 Csak a II. éves és ezt követő években tanuló hallgatók (a negyedéves hallgatók nem) iratkozhatnak át egyik szakirányról a másikra, amelynek hasonló profilja kell hogy legyen.
 53. cikkely
 Az a hallgató, aki az 51. cikkelyben előírt körülmények között akar átiratkozni részt vesz egy, a rektor által kinevezett bizottság szakpróbáján, ami után megállapítják, hogy a hallgató melyik tanulmányi évre iratkozhat be, de ez nem lehet az elvégzett tanulmányi évnél magasabb.
 A szakpróba képességfelmérő vizsga jellegű, és 10 nappal az egyetemi év megkezdése előtt és maximum 10 nappal az egyetemi év megkezdése után kell megtörténjen. A próbát jelen szabályzat előírásai szerint osztályozzák.
 54. cikkely
 Az átiratkozást jóváhagyhatja:
a.) a Szenátus Kollégiuma, az osztályvezető tanárok beleegyezésével, abban az esetben, ha az átiratkozás egyik csoportból a másikba ugyanazon a tanulmányi éven történik;
b.) a Szenátus Kollégiuma, abban az esetben, ha az egyik szakirányról egy másik szakirányra való átiratkozást kérelmezik, mindkét szakirány osztályvezető tanárának a beleegyezésével;
c.) azon felsőoktatási intézmény rektora ahová/ahonnan a hallgató átirtakozik és a Marosvásárhelyi Színházművészeti Egyetem rektora azoknak a hallgatóknak az esetében, akik más egyetemi központokból iratkoznak át;
55. cikkely
 A tanszékvezető, aki fogadja az átiratkozott hallgatót, ennek beiratkozásával egyidőben meghatározza az estleges különbözeti vizsgákat vagy egyéb kötelező tevékenységeket, melyeket a hallgatónak a tantervek és részletező munkaterveknek megfelelően teljesítenie kell.
 A különbözeti vizsgákat a hallgatók az előírt vizsgaidőszakokban teljesítik. Nyomós indokok estén a Marosvásárhelyi Színházművészeti Egyetem rektora jóváhagyhatja egyes különbözeti vizsgák vizsgaidőszakon kívüli teljesítését. Az a hallgató, aki nem teljesíti a különbözeti vizsgákat az egyetemi év befejezéséig, meg kell hogy ismételje azt a tanulmányi évet, amelyre beiratkozott. Abban az esetben, ha a következő évben sem teljesíti a különbözeti vizsgákat és az éves vizsgákat, a hallgatót az egyetemről kizárják. Ezek a rendelkezések azokra a hallgatókra is érvényesek, akik tanulmányaik megszakítása után ismét beiratkoznak.
 Az átiratkozási iratokat egy jellemzésnek kell kísérnie, amit annak az egyetemnek a dékánja (tanszékvezetője) ír alá, ahonnan a hallgató átiratkozott.
 56. cikkely
 A felsőoktatásban tanuló hallgató szakmai tevékenysége  nem szakítható meg. Kivételes módon, és nyomós indokkal rendelkező esetekben, a hallgató által bemutatott bizonyítékok alapján, a rektor jóváhagyhatja a tanulmányok megszakításának idejét maximum két évre, de csak egyszer a tanulmányi időszak alatt. Ezen hallgató tanulmányi helyzete – az illető egyetemi évre vonatkozóan – a „visszavonult” megjegyzéssel zárul le.
 57. cikkely
 Annak a hallgatónak, aki terhességi okokból szakítja meg tanulmányait, joga van beiratkozni a megszakított tanulmányi évre három éven keresztül, anélkül, hogy évet kellene ismételnie, és elismerik a látogatott féléveit, és az összes teljesített tanulmányi kötelességeit.
 58. cikkely
 Azok a hallgatók, akik megszakították tanulmányaikat, kötelesek az újrakezdéskor bepótolni az esetleges tanulmányi tartozásaikat, amelyek időközben a tantervekben és tanulmányi programokban bekövetkezett változások során módosultak.

VIII. FEJEZET
A TANULMÁNYOK ZÁRÓVIZSGÁJA
(ÁLLAMVIZSGA ÉS DISSZERTÁCIÓ)

59. cikkely
Az egyetemi alapképzés államvizsgával ér véget, amely szakirányonként a tanterveknek megfelelően történik. Az államvizsga és disszertáció szervezésének feltteleit az Oktatási és Kutatási Minisztérium határozza meg, módszertanát az egyetem Szenátusa dolgozza ki.
Sikeresen teljesített az a hallgató, aki minimum 6 (hatos) jegyet kap ezen a vizsgán.
60. cikkely
A tanulmányai végén sikeresen teljesítő hallgató számára a Marosvásárhelyi Színházművészeti Egyetem a hallgatott szakiránynak és profilnak megfelelő államvizsga vagy magiszteri diplomát bocsát ki.
61. cikkely
Azok a hallgatók, akik nem teljesítettek a tanulmányaik végén szervezett vizsgán, egy másik vizsgaidőszakban jelentkezhetnek. A vizsgázás megismétléséért a Tanügyi törvényben és a Marosvásárhelyi Színházművészeti Egyetem Chartájában előírt illetékek fizetendők.

   
Jelen szabályzatot a Szenátus 2007.február 19-i  ülésén fogadták el, mely időponttól érvénybe lépett. 

Naptár

© copyright UAT 2019
created by Smartsoft